„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. spalio 21 d., Nr.10 (143)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Jaunimas šventė tikėjimo dieną

Mantvydas Randis su mažiausiais
šlovintojais

Darbas grupelėse. Pavenčių vidurinės
mokyklos moksleiviai klausosi
pranešimo apie pašvęstąjį gyvenimą

Duoną ir vyną Eucharistijos aukai
prie altoriaus atnešė moksleiviai

Brolis Vincentas OFM Cap ragino
atsiverti Dievui, kuris yra meilė

Spalio 7 dieną, penktadienį, dalyvaudamos Kuršėnuose vykusioje Jaunimo dienoje svarstėme: „Ar tikėjimas yra svarbus?“ Mokiniai aiškino, kad, jei nebūtų religijos, mus vienytų tik kalba, kultūra, papročiai. Ar to užtektų? Religija yra tai, kas visus suburia į vieną didelę šeimą. Apie tai liudijo neseniai Ispanijoje vykusios jaunimo dienos, atgarsiai iš Panevėžyje vykusių Lietuvos jaunimo dienų. Patirti neteko, tik girdėjome. Ne visi turi galimybių nuvažiuoti į Pasaulio ar Lietuvos jaunimo dienas. Kuršėnų tikintieji moksleiviai kartu su parapijos klebonu kun. Sauliumi Paliūnu jaunimo dieną šventė Kuršėnuose. Pavenčių vidurinės mokyklos tikybos ir fizikos mokytoja Aušra Nemunaitė pasakojo, kad jų mokykla spalio 7-ajai ruošėsi nuo rugsėjo pradžios. Susidarė norinčių daugiau apie tikėjimą sužinoti bei giliau jį išgyventi moksleivių grupė. Ji dalyvavo piligrimų žygyje „Kryžių kalnas–Šiluva“, lankėsi Palendrių, Tytuvėnų vienuolynuose, Lyduvėnų bažnyčioje. „Visa tai sustiprino mūsų tikėjimą, mus visus suvienijo“, – sakė devintokė Dalia.

Veikla jaunimui ir su jaunimu

Kuršėnų parapijoje vykusią jaunimo dieną „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4,4) organizavo Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Saulius Paliūnas, talkino Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras, aktyviai įsijungė visos Kuršėnuose veikiančios mokyklos: pagrindinė, dvi vidurinės, gimnazija, politechnikos, bei šalia Kuršėnų esanti Drąsučių pagrindinė mokykla. Renginys prasidėjo darbu grupėse šešiose minėtose mokyklose. Tikybos mokytojai, vienuoliai, kunigai, tikėjimu gyvenantys pasauliečiai mokiniams kalbėjo apie krikščionių tikėjimą, vienuolių gyvenimą, Dievo teikiamą malonę, nuodėmės šaknis ir.t.t. Pavyzdžiui, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktorius Kęstutis Šaltis vedė pokalbį: „Turiu žmoną ir vaikus, o tikėjimas svarbus!“; Šiaulių vyskupijos Šeimos centro jaunimo programų koordinatorius Gediminas Krūmas kalbėjo tema „Lytiškumas: apsisprendimas, pasirinkimas, išgyvenimas“; Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių seserų kongregacijos sesers Kristinos Vaičiūnaitės tema – „Esu vienuolė ir tuo džiaugiuosi!“ Šiaulių vyskupijos savanoriai vedė užsiėmimą „Kur tik eisiu, ką darysiu – tik su Tavim!“. Užsiėmimų metu taip pat žiūrėti filmai, žaisti judrieji žaidimai, diskutuota.

Iškilmingoji dalis ir koncertas

Po užsiėmimų mokyklose jaunuoliai susirinko Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje dalyvauti šv. Mišiose, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pirmą kartą susirinko tiek daug jaunimo! Prieš šv. Mišias žodį tarė kapucinų gvardijonas, brolis Vincentas Tamošauskas OFM Cap. Jis visus ragino atsiverti Dievui, nes jis yra Meilė, o Šėtonas – Nuodėmė. Vyskupas Eugenijus Bartulis, sakydamas pamokslą, jaunimą ragino dažniau susiburti į tokią minią pagarbinti Viešpaties. Ganytojas pabrėžė brolio Vincento žodžius apie tai, kad mūsų krikščioniškojo gyvenimo tikslas yra sutikti Dievą, prisiglausti prie Jo ir visiškai atsiduoti Jam.

Po šv. Mišių Šiaulių ganytojo vadovaujama eisena su giesmėmis ėjo į Kuršėnų kultūros centrą, kuriame vyko įvairių mokyklų pasirodymai. Pirmasis žodį tarė vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas linkėjo jaunimui būti aktyviam ir per gyvenimą eiti su Dievu, dėkojo Kuršėnų klebonui už surengtą šventę. Seimo narė Rima Baškienė pasidžiaugė Kuršėnuose vykstančia švente, sakė, kad „dauguma Lietuvos miestų ir miestelių gali pavydėti tokios šventės“. Ji ragino jaunimą kuo daugiau pasakyti gerų žodžių artimiesiems, draugams, mokytojams. Šiaulių raj. sav. administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Balčiūnaitė teigė niekada nemačiusi bažnyčioje tiek daug jaunimo, tiek daug šypsenų ir energijos. Ji sakė, kad jaunimas šiais laikais yra kitoks, bet nei geresnis, nei blogesnis; linkėjo nesigėdyti tikėjimo, gyventi dorai, per gyvenimą eiti taip, kad negraužtų sąžinė ir, svarbiausia, mylėti save, savo artimą, draugus, tėvynę, nes Dievas yra Meilė. Kiti šventės svečiai linkėjo jaunimui, kad gėris nugalėtų blogį, gerumas ir meilė gyventų širdyse, nes tie dalykai žmogų augina, suteikia viltį gyventi. Padėkos žodžiai, tarti mokyklų direktoriams, patalpas davusiam Kuršėnų kultūros centrui, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjai, Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro vadovei Jurgitai Steckytei, centro kapelionui kun. Tadui Rudžiui, Katechetikos, Šeimos centrų vadovams.

Kultūros centre vykusiame koncerte pasirodė Kuršėnų politechnikos mokyklos, Lauryno Ivinskio gimnazijos meno kolektyvai. Jaunimas garsiai plojo Kultūros namų breiko šokėjams, Pavenčių vidurinės mokyklos šokių kolektyvui „Jamp“. Iš Kauno Petrašiūnų parapijos atvyko Mantvydas Randis su keturiomis grupėmis, kuriose Dievą šlovina ir patys mažiausi.

Monika Katarskytė,
Toma Pilipavičiūtė

Kuršėnai, Šiaulių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija