„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. balandžio 13 d., Nr.4 (149)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Patarnautojų diena

Klaipėdos ir Gargždų
dekanatų patarnautojai
Gavėnios rekolekcijose

Klaipėdos ir Gargždų
dekanatų patarnautojai

Gavėnios rekolekcijų užsiėmimai

Klausomasi kunigo žodžio
Kun. Viktoro Daujočio nuotraukos

Kovo 10 dieną Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijoje vyko Telšių vyskupijos Klaipėdos ir Gargždų dekanatų ministrantų Gavėnios rekolekcijos. Susirinkusiems jaunuoliams rekolekcijas vedė ir visą dieną su jais bendravo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. teol. lic. Viktoras Ačas, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, šio centro savanoriai, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kun. Antanas Mačius. Visą dieną vyko įvairūs užsiėmimai: buvo vedama katechezė Gavėnios temomis, pavadinta DĖL TAVĘS, vyko darbas grupėse, jaunuoliai apmąstė Kristaus kančios, mirties prasmę eidami Kryžiaus kelią kartu su tikinčiaisiais, melsdamiesi ir giedodami giesmes. Tos dienos vakarinėms šv. Mišioms, kurioms patarnavo visas ministrantų būrelis, vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, pamokslą šv. Mišių metu pasakė iš Klaipėdos kilęs buvęs Maskvos nuncijaus sekretorius mons. dr. Visvaldas Kulbokas, koncelebravo keletas kunigų. Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas pasveikino susirinkusius ministrantus, pasidžiaugė, jog jie visą dieną bendravo, meldėsi ir tokiu būdu turėjo progą geriau praktikuoti dvasinius dalykus, pamąstyti apie savo kilnų ministranto uždavinį Bažnyčios gyvenime. Mons. dr. V. Kulbokas pakomentavo tos dienos evangeliją, drąsino jaunus žmones vis labiau pasitikėti Viešpačiu, savo kilniu gyvenimu ir pašaukimu sekti Kristumi.

Po šv. Mišių buvo aptarta rekolekcijų diena, jauniesiems ministrantams palinkėta gražios Gavėnios ir šviesių Šv. Velykų.

Tokios ministrantams skirtos rekolekcijos Telšių vyskupijoje per šių metų Gavėnią dar vyko Tauragėje kovo 24 dieną ir Žemaičių Kalvarijoje kovo 31 dieną. Ši graži praktika, tikėtina, taps gražia ir prasminga tradicija, ugdančia jaunuosius ministrantus dvasinių vertybių gilinimui ir tikėjimo pažinimui.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija