„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. balandžio 13 d., Nr.4 (149)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Niekas nėra per jaunas mylėti ir tarnauti

Popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su Meksikos vaikais

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
su Meksikos jaunimu ir vaikais

Netrukus savo 85-metį minėsiantis popiežius Benediktas XVI vėl savo išskirtinį populiarumą tarp jaunų žmonių patvirtino neseniai vykusios apaštalinės kelionės į Meksiką metu. Dešimtys tūkstančių vaikų kovo 24 dieną rinkosi susitikti su Šventuoju Tėvu jo aplankyto Gvanachuato miesto centrinėje Taikos aikštėje (ispanų k. Plaza de la Paz). „Jūs turite ypatingą vietą Popiežiaus širdyje“, – kalbėjo berniukams ir mergaitėms Benediktas XVI, ypač paminėdamas kenčiančius jų bendraamžius, patiriančius smurtą ir badą (jo šmėkla labai akivaizdi, kadangi daugelį Meksikos regionų ištikusi didelė sausra).


Gavėnios rekolekcijos

Grupė Lapių pagrindinės
mokyklos mokinių per rekolekcijas.
Centre – kun. Vytautas Vaidila

Gavėnia – bandymų ir malonės metas. Mes nusprendėme, kad ir Klaipėdos rajono Lapių pagrindinėje mokykloje šis laikotarpis turi būti išgyvenamas kaip malonė. Todėl kovo 14 dieną čia įvyko 1–10 klasių mokinių rekolekcijos – susitikimas su kun. Vytautu Vaidila.

Pirmiausia kunigas Vytautas susitiko su mokyklos mažaisiais – pradinukais. Visi drauge išsiaiškinome, kas yra Gavėnia ir kaip elgtis jos metu. Mažųjų susitikimą vainikavome žinių apie Gavėnią viktorina. Penki mokiniai, teisingai atsakę į klausimą, buvo apdovanoti prizais. Beje, kiekvienas gavome po užduotį – padaryti po atviruką ir jį padovanoti žmogui, parodant, kad jis mums be galo brangus.


Ateitininkai laukė Velykų

Ką išsinešame?

Kovo 24 dieną, šeštadienį, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje susirinko ateitininkai dvasiškai pasiruošti Velykų šventei.

Renginio išvakarėse telšiškiai ateitininkai dalyvavo susikaupimo vakare su giesmėmis, pamąstymais, karšta arbata ir filmu „Never Let Me Go“ bei nakvyne Telšių jaunimo centre.

Kai koplyčioje susirinko visi rekolekcijų dalyviai iš Telšių, Ukrinų, Židikų ir Renavo, Telšių, Loreta Raudytė pateikė klausimą: „Ką gyvenime esi sukūręs, ką dar norėtum sukurti?“ Atrodo, paprastas klausimas, o susimąstyti teko rimtai… Gera naudotis jau sukurtais dalykais, o ką aš sukūriau? Atsakymai džiugina. Dauguma dalyvių pasiryžę keisti pasaulio veidą į gera. Didžiausia laimė, kai žmogaus kūryba atitinka Dievo norą.


Patarnautojų diena

Klaipėdos ir Gargždų
dekanatų patarnautojai
Gavėnios rekolekcijose

Kovo 10 dieną Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijoje vyko Telšių vyskupijos Klaipėdos ir Gargždų dekanatų ministrantų Gavėnios rekolekcijos. Susirinkusiems jaunuoliams rekolekcijas vedė ir visą dieną su jais bendravo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. teol. lic. Viktoras Ačas, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, šio centro savanoriai, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kun. Antanas Mačius. Visą dieną vyko įvairūs užsiėmimai: buvo vedama katechezė Gavėnios temomis, pavadinta DĖL TAVĘS, vyko darbas grupėse, jaunuoliai apmąstė Kristaus kančios, mirties prasmę eidami Kryžiaus kelią kartu su tikinčiaisiais, melsdamiesi ir giedodami giesmes. Tos dienos vakarinėms šv. Mišioms, kurioms patarnavo visas ministrantų būrelis, vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, pamokslą šv. Mišių metu pasakė iš Klaipėdos kilęs buvęs Maskvos nuncijaus sekretorius mons. dr. Visvaldas Kulbokas, koncelebravo keletas kunigų. Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas pasveikino susirinkusius ministrantus, pasidžiaugė, jog jie visą dieną bendravo, meldėsi ir tokiu būdu turėjo progą geriau praktikuoti dvasinius dalykus, pamąstyti apie savo kilnų ministranto uždavinį Bažnyčios gyvenime. Mons. dr. V. Kulbokas pakomentavo tos dienos evangeliją, drąsino jaunus žmones vis labiau pasitikėti Viešpačiu, savo kilniu gyvenimu ir pašaukimu sekti Kristumi.


Džiaugėsi Lietuva

Skuodo rajono ateitininkai
su mokytoja Margarita Petrauskaite

Skuodo dekanato Ateitininkų organizacija – džiugus, išskirtinis jaunimo judėjimas visoje Telšių vyskupijoje. Dar prieš porą dienų Mosėdžio gimnazijos aktų salėje tikybos mokytojos Margaritos Petrauskaitės organizacinių gabumų dėka lankėsi viešnia, dalyvavusi „Misija Sibiras, 2011“, kad vyresniųjų klasių mokiniams Valstybės dienos išvakarėse padovanotų tautos vertybėmis, išgyvenimais iliustruotą pasakojimą, o Skuodo dekanato ateitininkų renginyje „Džiaugiuosi Lietuva“ kovo 9-ąją irgi žvelgta tos pačios šventės pusėn, tik kalbėjimui apie tai, kas svarbu kiekvienam lietuviui, pasirinkta subtili raiška.


Laisvė – ne tik pasirinkimas...

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė (centre),
ateitininkų kuopos vadovė Janina
Aleknavičienė, muzikos mokytoja
metodininkė Loreta Mockuvienė,
lietuvių kalbos mokytoja, tradicinių
vertybių puoselėtojų sambūrio
„Spindulys“ vadovė Irena
Leščinskienė ir sambūrio nariai

Laisvė – ne tik pasirinkimas, bet ir atsakomybė rinktis. Tai nėra teisė daryti, kas patinka (to moko liberalizmas) arba „teisė daryti, ką privalai daryti“ (tai bandė įgyvendinti komunizmas), bet – „teisė daryti, ką reikėtų daryti“. Ji apima tikslą, paskirtį, Dievo įsakymą ir Dievo valią. Šitokia laisvė yra įmanoma tik tuomet, kai savo pasirinkimus ir darbus grindžiame tyra sąžine, pasitikėdami vieni kitais, bendradarbiaudami bei kliaudamiesi Dievo pagalba.


Šventė kloja pagrindą ateičiai

Prie šventinio torto. Centre –
direktorius Vytautas Šulinskas

Marijampolės „Vaiko tėviškės namai“ (VTN) Avikilų kaime, sukurti pagal Vakarų Europos standartus, yra pelnę ne tik Lietuvos, bet ir užsienio pedagogų bei sociologų dėmesį ir pripažinimą. Čia – rūpestinga priežiūra ir meilė, namų šiluma, vaikų ugdymas pagal krikščioniškos šeimos modelį, pilietiškumo pamokos.

Kovo 10 dieną „Vaiko tėviškės namuose“ vyko iškilmingas renginys kovo 11-ajai paminėti. Atvyko Marijampolės vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovė, Marijampolės moterų verslininkių ir vadybininkų klubo narės, pirmininkė Birutė Kurtinaitienė, buvę auklėtiniai ir kiti svečiai.


Daugiausiai nesimokančių vaikų yra didmiesčiuose

Sovietmečiu Lietuva skaudžiai išgyveno sodybų tuštėjimo metą – buldozeriai vertė medžius, naikino sodybas, o šiandien mūsų šalis išgyvena dar skaudesnį metą – tuštėja suolai mokyklose. Mokyklos, pasak valdininkų, yra uždaromos, nes nebelieka jas lankančių mokinių. Taigi Lietuva sensta. Blogėjančiai demografinei padėčiai įtakos turi vis didėjanti emigracija ir mažėjantis gimstamumas. Mažėjant mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo, Švietimo ir mokslo ministerija inicijuoja bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarką. Pagal Vyriausybės priimtą nutarimą nuo šiemet daugelyje savivaldybių bus keičiamas vidurinių mokyklų statusas – vienos jų virs pagrindinėmis (vykdoma privaloma dešimties klasių ugdymo programa), kitos – progimnazijomis (kur mokomasi bus tik iki VIII klasės), dar kitos bus sujungiamos arba iš viso uždaromos. Tokia reforma ypač skaudžiai gali atsiliepti regioninėms mokykloms ir ten gyvenantiems moksleiviams. Į „XXI amžiaus“ pateiktus klausimus apie dabartinę padėtį šalies švietimo sistemoje ir būsimas pertvarkas atsako Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Elona Bagdanavičienė.


Šviesos kibirkštėle pažymėtas istorijos konkursas

Zigmas Tamakauskas,

Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto ir konkurso vertinimo komisijos pirmininkas

Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto iniciatyva, talkinant miesto Švietimo ir ugdymo skyriui, nuo 2008 metų buvo surengti penki miesto bendrojo lavinimo mokyklų patriotinio pilietinio ugdymo istorijos konkursai. Jie prisidėjo akcentuojant miesto mokyklose Lietuvos Sąjūdžio 20-metį, Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio jubiliejų, Laisvės gynimo ir didžių netekčių atminties metus, Lietuvos Nepriklausomybės kovų herojiškumą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija