„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. rugpjūčio 31 d., Nr.8 (153)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Vaikų dienos centras rūpinasi stokojančiais

Aira Gurauskaitė

Visų Šventųjų parapijos klebonas
kun. Vytautu Rapalis su dienos
centro vaikais prie Kūčių stalo

Vaikų dienos centro direktorė
Stasė Makštutienė ir socialinė
darbuotoja Rita Aukštiejienė
su vaikais Šventojoje

Vaikų dienos centro direktorė
Stasė Makštutienė, socialilnė
pedagogė Rita Aukštiejienė
ir savanoriai su dienos centro
vaikais Šventojoje šalia
skulptūrinės kompozicijos
„Žvejo dukros“

Jaukiose Visų Šventųjų parapijos
Vaikų dienos centro patalpose
švenčiamos įvairios šventės

Siuvimo užsiėmimų metu,
padedant savanorei
Nijolei Bobianskienei,
būtinas kruopštumas

Jūros bangoms vaikai patikėjo
daug minčių ir troškimų

Soc. pedagogė Rita Aukštiejienė
vaikus lydi ir drauge su jais
dalyvauja įvairiuose renginiuose

VšĮ „Socialinės partnerystės centras“ kartu su Vilniaus Visų Šventųjų parapija nuo 2010 metų vykdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą vaikų dienos centrų projektą. Projekto tikslas – padėti vaikams iš nepasiturinčių, stokojančių, daugiavaikių, socialinės rizikos šeimų adaptuotis visuomenėje, rasti tinkamą užsiėmimą, įgyti socialinių įgūdžių, suvokti tikėjimo, bendruomeniškumo svarbą jų gyvenime. Didžiulę dvasinę ir materialinę pagalbą vaikai gauna iš parapijos bendruomenės žmonių. Projekto vykdymu nuolat rūpinasi parapijos klebonas kun. Vytautas Rapalis. Jis skyrė dienos centrui parapijos patalpas, nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su dienos centro vaikais bei šeimomis, įsiklauso į jų lūkesčius bei išmintingai atskleidžia ir parodo meilės ir tarnystės artimui kelią.

Visų Šventųjų parapijos ribose yra stoties rajonas, Naujininkai, dalis Naujamiesčio, Kirtimuose įsikūręs romų taboras, kuriame įsisenėjusios socialinės ir kriminogeninės problemos, Salininkai bei aplink juos esantys kolektyviniai sodai – padidintos rizikos teritorija, kurioje gyvena sunkumus patiriančios šeimos, alinamos skurdo, bedarbystės, besaikio alkoholio bei narkotikų vartojimo. Dėl šių problemų vaikai iš socialinės rizikos šeimų dažnai atsiduria gatvėje, neturėdami tinkamo pavyzdžio, pradeda elgetauti, vogti, vartoti svaiginamąsias medžiagas, taigi nuo 1996 metų Visų Šventųjų parapijos bažnyčios patalpose pradėtos teikti įvairios socialinės paslaugos socialinės rizikos grupės šeimoms.

Šiuo metu veikia laikinieji globos namai, kuriuose gyvena sunkumus patiriantys paaugliai, nebegalintys gyventi savo šeimose arba jos neturintys. Taip pat veikia trys dienos centrai, kuriuos šiuo metu lanko 60 vaikų. Pagrindinis jų tikslas yra, kad vaikai lankytų mokyklą ir turėtų kryptingą, lavinantį užimtumą. Dienos centruose rūpinamasi vaikų maitinimu, laisvalaikiu, ugdomi socialiniai įgūdžiai, vyksta dorinis auklėjimas. Nepamirštami ir jų tėveliai, su kuriais bendrauja socialiniai darbuotojai, suteikdami galimybę su savo vaikais pabūti teigiamoje aplinkoje.

Parapijoje veikia socialinės pagalbos stotis, aktyvi savanoriška jaunimo veikla, anoniminių alkoholikų ir narkomanų grupės, Vilniaus senjorų teatras, jau paminėjęs 50 metų sukaktį, išskirtinis ir vienintelis Lietuvoje bažnytinis mišrus vyrų choras, jaunimo choras, senelių klubas. Visa ši veikla, vykdoma Visų Šventųjų parapijoje, išlaikoma tik iš vykdomų projektų finansavimo bei rėmėjų.

Vienas iš Visų Šventųjų parapijoje veikiančių vaikų dienos centrų, vadovaujamas Stasės Makštutienės, įsikūręs 2010 metais, šiemet skaičiuoja trečius gyvavimo metus. Kartu su socialine pedagoge Rita Aukštiejiene vaikai skatinami būti aktyvūs visose užimtumo srityse, atskleisti bei ugdyti savo talentus ir kūrybinius gebėjimus, o, padedant klebonui kun. Vytautui Rapaliui, išmoktomis maldelėmis kasdien atsiprašyti bei dėkoti Dievui.

Šios parapijos dienos centre vaikai gauna kryptingą, lavinantį užimtumą. Čia vyksta siuvimo, meno, kulinarijos, teatro, dainavimo, turizmo bei psichologijos užsiėmimai, kurių metu mokomasi suvokti ir įvardyti savo bei kitų jausmus, būti jautriems šalia esančiam žmogui.

Įvairių užsiėmimų metu vaikai įgyja pasitikėjimo, drąsos, išmoksta vertinti, pasidžiaugti savo ir kitų darbais, o Kalėdų šventei rengiamose meno darbų parodose, kuriose praėjusiais metais demonstravo su savanore Nijole Bobianskiene siuvimo užsiėmimų metu sukurtą jau antrą nuostabią Prakartėlę – skiautinių paveikslą. Jame pavaizduotas Kūdikėlio Jėzaus gimimas.

Kartu su klebonu kun. Vytautu Rapaliu švenčiamos krikščioniškos šventės skatina pajusti amžinąsias vertybes, gilintis į save, nepasiduoti vartotojiško pasaulio įgeidžiams. Taip centre ugdomi ir tam tikri socialiniai įgūdžiai – vaikai čia mokosi tarpusavio supratimo, atsakomybės, įgyja pasitikėjimo savimi, skatinamas kultūringas ir nesavanaudiškas elgesys, o bendraudami su skirtingų kultūrų ir įsitikinimų bendraamžiais, vyresniais žmonėmis – savanoriais, pedagogais, kunigais – mokosi pagarbos, lavina bendravimo įgūdžius. Centrą lankančių vaikų šeimoms taip pat teikiamos kompleksinės informavimo bei konsultavimo paslaugos, taigi šeimos gali spręsti iškilusias problemas, lankytis vaikų dienos centre, turi galimybę klausyti paskaitų bei dalyvauti pokalbiuose apie vaikų ugdymą, narkotikų, alkoholio žalą.

Neišdildomų įspūdžių vaikams palieka kartu praleidžiamos atostogos Šventojoje. Stovyklaudami vaikai patiria daug teigiamų emocijų – lankosi Kretingos žiemos sode bei malūne, šurmulingoje J. Basanavičiaus gatvėje Palangoje, sekmadienį dalyvauja šv. Mišiose, o kiekvieną dieną palydi bendra malda, kuria išsako savo troškimus ir pasirengia naujai dienai.

Autorės ir Vaikų dienos centro archyvo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija