„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. rugpjūčio 31 d., Nr.8 (153)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vaikų dienos centras rūpinasi stokojančiais

Aira Gurauskaitė

Visų Šventųjų parapijos klebonas
kun. Vytautu Rapalis su dienos
centro vaikais prie Kūčių stalo

VšĮ „Socialinės partnerystės centras“ kartu su Vilniaus Visų Šventųjų parapija nuo 2010 metų vykdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą vaikų dienos centrų projektą. Projekto tikslas – padėti vaikams iš nepasiturinčių, stokojančių, daugiavaikių, socialinės rizikos šeimų adaptuotis visuomenėje, rasti tinkamą užsiėmimą, įgyti socialinių įgūdžių, suvokti tikėjimo, bendruomeniškumo svarbą jų gyvenime. Didžiulę dvasinę ir materialinę pagalbą vaikai gauna iš parapijos bendruomenės žmonių. Projekto vykdymu nuolat rūpinasi parapijos klebonas kun. Vytautas Rapalis. Jis skyrė dienos centrui parapijos patalpas, nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su dienos centro vaikais bei šeimomis, įsiklauso į jų lūkesčius bei išmintingai atskleidžia ir parodo meilės ir tarnystės artimui kelią.


Laivu keliaujanti šeima

Loreta Vaičekauskienė,

Telšių vyskupijos šeimos centro projektų koordinatorė

Stovyklautojai prie Ilgio ežero

Telšių vyskupijos šeimos centruose – net 113 savanorių, ištisus metus rengiančių sužadėtinius Santuokos sakramentui pagal programą ,,Dviem yra geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“ (Koh 4, 9–10). Telšių vyskupijos šeimos centro vadovai, remiami Vokietijos katalikų akcijos rytų šalims „Renovabis“, dėkodami už svarbų darbą rugpjūčio 3–5 dienomis Jurčių sodyboje (prie Ilgio ežero) savanorių šeimoms suorganizavo stovyklą ,,Apie laivą Jėzų Kristų, kuriuo keliauja mano šeima“.


Vidukliškių himnas prie jūros

Pranas Laurinavičius

Jauniesiems vidukliškiams
gitara Karklėje groja
klebonas kun. Albertas Stanulis

Jau šeštą vasarą iš eilės jaunieji Viduklės bažnyčios chorelio „Angeliukai“ nariai bei šv. Mišių patarnautojai su parapijos klebonu kun. Albertu Stanuliu stovyklavo Karklės „SOS vaikai“ poilsiavietėje prie Baltijos jūros. Šią poilsiavietę vaikai itin pamėgo. Čia poilsiaujant gimė ne tik Karklės himnas. Erika Blinkutė pristatė savo kūrybos dainą, sesės Mockutės sušoko savo kompozicijos šokį, Rugilė Jonaitytė nupiešė stovyklos vėliavą. 27 skirtingo amžiaus Viduklės vaikams netrūko veiklos. Vadovai ir vyresnieji sugalvodavo įvairiausių žaidimų, rengė gintarų paieškos ir orientacinio sporto varžybas, piešimo užsiėmimus. Vakarais prie laužo vyko disputai, nuoširdūs pokalbiai, skambėjo dainos. Prie pusryčių ir pietų stalo buvo kalbama bendra malda. Niekas poilsiautojų nemuštravo, kas norėjo, galėjo rytais ilgiau pamiegoti. Nakvynė nameliuose ant įrengtų gultų – ne mamytės minkšta lova, bet stovykloje svarbu gera, draugiška atmosfera. Vyravo tarpusavio supratimas, pagarba, užuojauta, meilė artimui.


Sutikome keliaujantį paveikslą

Remigijus Čepas,

Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos tikybos mokytojas

Mergaitės glaudžiasi prie Marijos

Rugpjūčio 7 dieną 11 val. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapija pasitiko Čenstakavos Dievo Motinos Marijos paveikslo kopiją, keliaujančią nuo Ramiojo iki Atlanto vandenyno. Paveikslas atvežtas iš Šiaulių Katedros, lydimas skautų, kunigo Tado Rudžio, jaunimo ir šeimos centrų atstovų. Kuršėnų bažnyčios klebonas kun. Saulius Paliūnas, altaristas kun. jubil. Julijonas Miškinis ir svečiai kunigai aukojo iškilmingas šv. Mišias. Ypač buvo melstasi į Čenstakavos Dievo Motiną už gyvybės išsaugojimą kiekvienoje šeimoje. Maldininkai jautė širdyse vidinį džiaugsmą ir Dievo Motinos Marijos meilę. Choras giedojo gražiausias giesmes. Mergaitės su tautiniais rūbais budėjo prie Marijos paveikslo. Po šv. Mišių paveikslas buvo skautų iškilmingai išneštas ant rankų ir Telšių vyskupijos kunigų išlydėtas į Mažeikius, kuršėniškiams džiugiai ir nuoširdžiai plojant.


Stovyklavo ateitininkai

Rūta RONKAUSKIENĖ

Liepos12–14 dienomis Šačių parapijos namuose veikė Skuodo dekanato ateitininkų stovykla „Kuriančioji meilė“, kurioje ateitininkai smagiai praleido laiką. Jie teigė, kad stovyklavimas galėtų trukti ilgiau negu tris dienas. Atnaujintuose parapijos namuose stovykla veikė pirmą sykį.

Liepos 13 dieną ateitininkus aplankė Skuodo dekanato dekanas kun. Saulius Damašius, kun. Mindaugas Šlaustas. Stovyklautojai jau buvo sugrįžę iš Šačių bažnyčioje vykusių šv. Mišių. Ateitininkų stovykloje laiką praleido keturiasdešimt stovyklautojų (kartu su vadovais). Su jaunimu maloniai bendravo Šačių parapijos klebonas kun. Kęstutis Pajaujis, klierikas Vidmantas Dirgėla. Kunigas džiaugėsi, kad parapijos namai prisipildė jaunatviško šurmulio.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija