„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2013 m. gegužės 17 d., Nr.5 (162)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Kaip nugalėti blogį gerumu

Alytaus Piliakalnio pagrindinės
mokyklos 8 klasės mokiniai
Pivašiūnų bažnyčioje su klebonu
mons. Vincu Baubliu (kairėje)

Alytaus Piliakalnio pagrindinės
mokyklos 8 klasės mokiniai
Pivašiūnų senelių globos namuose

Alytaus Piliakalnio pagrindinės mokyklos 8 klasės mokiniai vykdė integruotą lietuvių kalbos ir tikybos projektą „Nugalėk blogį gerumu“. Pagrindinis tikslas – supažindinti moksleivius su Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio asmenybe, jo tikėjimo liudijimu bei šventumo esme ir sužadinti norą sekti didžių žmonių gyvenimo pavyzdžiais. Palaimintasis Jurgis Matulaitis – XX amžiaus pradžios kunigas, vyskupas, kentęs fizinius skausmus dėl kaulų džiovos, aktyvus lietuvybės saugotojas ir puoselėtojas, socialinės veiklos pradininkas (skaitė paskaitas socialine tematika, įsteigė našlaičių prieglaudą, padėjo kiekvienam, kuris kreipėsi pagalbos). Tad jo raginimas nugalėti blogį gerumu šiandien mus kviečia būti aktyviais žmonėmis.

Projekto metu mokiniai rinko informaciją apie Kaišiadorių vyskupiją, Palaimintąjį Jurgį Matulaitį, Pivašiūnų bažnyčią bei jos stebuklingąjį Dievo Motinos Marijos paveikslą. Nuvykę į Pivašiūnų šventovę, aštuntokai susidomėję klausėsi parapijos klebono mons. Vinco Baublio pasakojimo, sužinojo daug įdomių dalykų, kuriais galėjo papildyti savo kūrybinius darbus. Klebonas pakvietė jaunimą  į Žolinių atlaidus, kurie prasidės rugpjūčio 15 dieną. Šiemet atlaidai bus ypatingi, nes minės Dievo Motinos Marijos paveikslo vainikavimo 25 metų jubiliejų, bus prisiminta, kad prieš 20 metų Lietuvoje lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Baigdami ekskursiją po bažnyčią ir padėkoję klebonui, mokiniai suklaupė maldai prie stebuklingojo Dievo Motinos Marijos paveikslo.

Projektas buvo tęsiamas Pivašiūnų senelių globos namuose. Globos namai yra pagal krikščioniškos artimo meilės principą veikianti socialinė globos įstaiga, skirta gyventi Pivašiūnų parapijos vienišiems seneliams, invalidams, kuriems būtina materialinė pagalba, priežiūra. Šiuo metu globos namuose gyvena apie 20 įvairaus amžiaus ligotų, vienišų žmonių. Ilgai laukto pavasario proga mokiniai įteikė seneliams savo rankų darbo suvenyrą bei pyragą „Skruzdėlynas“, daug bendravo, ėmė interviu. Vėliau visi kartu susėdę prie bendro stalo vaišinosi, dainavo. Senelių globos namų gyventojai buvo labai nustebę, jog gražus jaunimas susižavėjo pagyvenusiais žmonėmis, ir kvietė vėl atvažiuoti. Atsisveikindami mokiniai palinkėjo seneliams sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos. Grįždami namo, visą kelią pasakojo įspūdžius ir džiaugėsi išties gražia akcija. Gerumo oazė prisipildė vilties, pagarbos, nuoširdumo. Juk gerumas ir yra paguoda, meilė, puiki nuotaika, švelnumas ir prasmingi darbai. Gerumo nepaliesi. Tai yra vidinė žmonių savybė. Koks gražus būna gyvenimas, kai padarai ką nors gera ir teisinga...

Audronė Balčiūnienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Alma Vaištarienė,
tikybos vyresnioji mokytoja Aistės Čepulevičiūtės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija