„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2013 m. rugpjūčio 17 d., Nr.8 (165)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kristaus kryžiaus solidarumo žinia

Mindaugas BUIKA

Kryžiaus kelio procesijos stotys

Kryžiaus kelionė per pasaulį

Kryžiaus kelio pamaldų procesija Rio de Žaneiro Kopakabanos krantinėje vėl tapo vienu pagrindinių ir prasmingiausių Brazilijoje vykusių Pasaulinių jaunimo dienų renginių. 1984 metais per pirmąjį tarptautinį jaunųjų katalikų susitikimą Romoje palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II jaunimui įteiktas kryžius nepaliaujamai keliauja per žemynus iš vieno tokio didžiojo sąskrydžio į kitą. Jeigu periodiškai vykstančias Pasaulines jaunimo dienas prilygintume katalikiškai olimpiadai, tai kryžius yra tapęs šio visuotinės Bažnyčios renginio olimpiniu fakelu. 1984 m. balandžio 22 d. užbaigdamas Atpirkimo metų jubiliejaus šventimą ir patikėdamas jauniems žmonėms istorinio Kristaus kryžiaus nešimą, palaimintasis Jonas Paulius II juos ragino: „Neškite jį per pasaulį kaip Kristaus meilės žmonijai simbolį ir skelbkite visiems, kad tik Kristaus mirtyje ir prisikėlime mes galime rasti išganymą ir atpirkimą“.


Vieningai žengti pirmyn

Popiežius Pranciškus sutinka grupę
jaunimo iš Brešijos vyskupijos

Rugpjūčio 6-osios popietę popiežius Pranciškus užėjo į Vatikano bazilikos grotas pasimelsti prie savo pirmtako Pauliaus VI kapo, jo mirties 35 metų sukakties proga. Po asmeninės maldos prie Vatikano II Susirinkimą užbaigusio Popiežiaus kapo, Šventasis Tėvas Pranciškus susitiko su grupe jaunimo iš Šiaurės Italijos Brešijos vyskupijos, iš kurios kilęs popiežius Paulius VI.


Jaunieji žemaičiai nuo Šatrijos kalno keliavo į Varnius

Jaunųjų žemaičių žygis nuo Šatrijos
kalno į Varnius. Priekyje –
kun. Darius Trijonis, kardinolas
Peteris Erdas, arkivyskupas Luigi
Bonazzi ir vyskupas Jonas Boruta SJ

Rugpjūčio 3 dienos rytą iš visos Telšių vyskupijos atvykęs jaunimas būriavosi prie Šatrijos kalno, netoli Luokės. Čia 10 val. prasidėjo Žemaitijos katalikiškojo jaunimo diena. Daugiau nei 300 prie Šatrijos kalno susirinkusių jaunuolių pasveikinti atvyko Popiežiaus legatas, Budapešto ir Estergomo (Vengrija) arkivyskupas kardinolas Peteris Erdas (Péter Erdõ). Jis kalbėjo apie krikšto svarbą Žemaitijai, nes būtent per jį ji ir visa Lietuva tapo pilnateise ir aktyvia Visuotinės Bažnyčios nare. Jaunimą pasveikino Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Malda ir palaiminimu į piligriminę kelionę Varnių link jaunimą palydėjo apaštalinis nuncijus Pabaltijo kraštams arkivyskupas Luigi Bonazzi, jo sekretorius, Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kiti atvykę dvasininkai.


Lietuvos ateitininkų diena

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Ateitininkų giesmės

Liepos 30-oji Žemaičių Kalvarijos šventovėje, švenčiant jubiliejinį IV Telšių vyskupijos Eucharistinį kongresą, buvo skirta Lietuvos ateitininkams. Nuo tos dienos ryto iš visos Lietuvos rinkosi ateitininkai, vyko jų registracija, o 10 val. ant Šv. Jono Kalno, prie III ir IV Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio koplyčių buvo sakomas „Kalno pamokslas“, kurio metu į gausiai susirinkusiuosius, prieš tai meninę programą parodžius Mosėdžio ir Skuodo parapijų ateitininkams, kreipėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Jis išsamiai kalbėjo apie Krikščionybės atėjimo į Žemaitiją aplinkybes, papasakojo, kaip žemaičiai prieš 600 metų buvo ruošiami Krikšto sakramentui, kaip keitėsi jų gyvenimas tapus katalikais, kaip su žemaičių krikštu buvo užbaigta Europos kristianizacija.


Vasaros atostogas p-radėjo malda ir gera nuotaika

Į Kuršėnų parapiją sugrįžus
su klebonu kun. Sauliumi Paliūnu

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimas, grįžęs iš Lietuvos jaunimo dienų ,,Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15), vykusių Kaune birželio 28–30 dienomis, nori pasidalinti savo džiaugsmu, gera nuotaika ir įspūdžiais.

Šiai kelionei mes, moksleivių vadovai (Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos tikybos mokytoja Rima Kareivienė, Drąsučių mokyklos tikybos mokytoja Daiva Gailiūtė bei dailės mokytoja Modesta Purienė ir Kuršėnų Pavenčių mokyklos tikybos mokytoja Aušra Nemunaitė), pradėjome ruoštis iš anksto. LJD organizatorių pakviesti negalėjome neatsiliepti ir būti nuošalyje. Mūsų parapijos klebonas vicedekanas kun. Saulius Paliūnas ragino, kad dalyvautume kelionėje, kad jaunimas susitiktų bei susipažintų su kitų Lietuvos vietų jaunimu, kad visi kartu liudytų ir dalintųsi su kitais savo tikėjimo džiaugsmu.


Jus aš draugais vadinu...

Valdovų rūmus lankiusi
Jonavos jaunimo grupė

Vykdant vaikų ir jaunimo socializacijos projektą „Jus aš draugais vadinu...“, Jonavos Šv. Jokūbo parapijos jaunimas (katalikiškas jaunimo centras „Vartai“) vasarą kvietė vaikus ir jaunimą dalyvauti ne viename renginyje. Šiuo projektu organizatoriai kviečia moksleivius įvairiomis raiškos formomis pažinti tikrąsias žmogiškąsias vertybes, gerbti save ir bendraamžius, ugdyti saviraiškos ir saviugdos galimybes, bendraujant vertinti kiekvieno individualumą ir savitumą, mokytis tinkamai pasirinkti asmeninius veiksmus ir kurti tolimesnį gyvenimo kelią, neprieštaraujantį žmogaus orumui ir dvasinei bei fizinei sveikatai, turėti savo poziciją, ugdyti gebėjimą pažinti save, apibrėžti savo socialinius poreikius ir vaidmenis bendruomenėje bei surasti adekvačias priemones jiems įgyvendinti.


Prancūzės atradimai Lietuvoje: savanorystė, gamta ir cepelinai

Vaida Sladkevičiūtė

Kaune dirbanti Europos savanorių
tarnybos savanorė prancūzė Emilie
su ją aplankyti atvykusia mama

Vasaros vidurys – sudėtingas laikas jaunimui ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Vieni užveria mokyklos, gimnazijos, kiti – universiteto ir kolegijos duris, tačiau visus vienodai kamuoja tas pats klausimas – o kas toliau? Vienas iš pasirinkimų, apie kuriuos pastaraisiais metais kalbama vis dažniau, – savanorystė. Neatlygintinai dirbti jaunimas gali ne tik savo, bet ir užsienio šalyje, taip geriau pramoksta užsienio kalbų, pažįsta naujus žmones ir kultūras.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija