„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. sausio 17 d., Nr.1 (170)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Po ateitininkų įžadų studentės ir džiaugėsi, ir verkė

Edita Vinickytė

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis kalba ateitininkams

Iki vėlyvo vakaro su nedidelėmis pertraukomis Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre šurmuliavo apie 40 moksleivių ateitininkų ne tik iš Šiaulių, bet ir iš Linkuvos, Šilalės, Skuodo, Baisogalos. Jie atvyko pakviesti vyresniųjų draugų – studentų ateitininkų. Vyko ateitininkų susitikimas.

Pradžia. Oficialioji dalis

Susitikimą Šiauliuose studentai ateitininkai organizavo lapkričio 23 dieną. Renginys prasidėjo studentų sukurtu vaizdo įrašu apie ateitininkų veiklą Šiauliuose. Vėliau – bendra malda, ateitininkų himno giedojimas. Moksleiviams pajusti vyresniųjų palaikymą, dėmesį, suvokti renginio svarbą ir reikšmingumą padėjo ateitininkų federacijos valdybos narių dalyvavimas. Jaunuosius ateitininkus pasveikino, ateitininkų svarbą Šiauliuose iškėlė Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) valdybos pirmininkas Martynas Pilkis ir Studentų ateitininkų sąjungos (SAS) valdybos pirmininkė Justina Karlonaitė.

M. Pilkis paragino pasimelsti už žuvusius Latvijoje prekybos centro griūties metu. Melstasi atsisukus į ant salės sienos pakabintą kryžių.

Tuomet žodis suteiktas moksleiviams. Jiems buvo duoti namų darbai – parengti pristatymus apie ateitininkijai ir visai Lietuvai svarbias asmenybes. Moksleiviai pristatė A. Dirsytę, S. Šalkauskį, P. Dovydaitį, A. Damušį, J. Girnių. Pristatymuose siekta parodyti, kuo tos asmenybės svarbios Lietuvai, pabrėžti jų norą puoselėti tikėjimą.

Moksleivių pristatymus papildė žiūrėtas vaizdo įrašas iš Pasaulinės lyderystės konferencijos, kurioje pranešimą „Milžiniška vieno lyderio įtaka“ skaitė Džonas Ortbergas (John Ortberg) „Menlo Park“ presbiterionų bažnyčios vyresnysis pastorius, vyresnysis augančios daugiavietės bažnyčios Šiaurės Kalifornijoje vadovas, įtakingas veikėjas pasauliniame dvasinio formavimo judėjime. Vaizdo įraše buvo kalbama apie tai, koks šiandien būtų pasaulis, jei į jį nebūtų atėjęs Jėzus Kristus. Pranešėjas kalbėjo apie Jėzaus, kaip lyderio, gyvenimo įtaką, reikšmę ir radikalias pasekmes, kurias vis dar jaučiame šiandien ir negalime likti joms abejingi. Rodomo pranešimo metu studentai turėjo užrašyti ant popieriaus bent vieną jiems labiausiai patikusią mintį, išgirstą filmo peržiūros metu. Šiomis frazėmis pasinaudota vėliau, darbo grupėse metu.

Renginyje ateitininkai sulaukė ir Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio. Vyskupas pasveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė matąs didelį ateitininkų būrį Šiauliuose, pasimeldė kartu su jaunimu ir pasveikino dvi studentes, pasiryžusias duoti ateitininko įžodį. Ganytojas joms padovanojo Peter Kreeft knygą „Trys gyvenimo filosofijos“. Susitikimas su Jo Ekscelencija baigėsi bendra malda ir bendru susirinkusiųjų palaiminimu. Išlydėję vyskupą, visi ruošėsi agapei.

Šv. Mišios, įžodis

Iš Pastoracinio centro, išsirikiavęs paskui ateitininkų vėliavą, gražia eisena Šiaulių miesto bulvaru įvairaus amžiaus jaunimo būrys ėjo į Šv. Ignaco Lojolos bažnyčią. Šie pakiliai nusiteikę jaunuoliai ateitininkai buvo pristatyti visiems susirinkusiems į šv. Mišias, papasakota, kad dvi studentės oficialiai prisieks bažnyčioje. Šv. Mišios pradėtos įnešus ateitininkų vėliavą.

Ateitininkų organizacijoje svarbus įžodis. Tai – ne tik asmeninis sprendimas, bet ir įsipareigojimas laikytis ateitininkų principų. Kryžiaus ir vėliavos akivaizdoje dvi egzaminus išlaikiusios studentės pasižadėjo sekti Kristų, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei ir uoliai eiti ateitininko pareigas. Po priesaikos įsegtas ateitininko ženklelis, užrišta juostelė – ateitininkų simboliai. Po šv. Mišių buvo giedamas ateitininkų himnas, sveikinamos naujosios studentės ateitininkės.

Darbas grupėse ir vakaro linksmybės

Grįžę į Pastoracinį centrą ateitininkai susiskirstė į grupeles ir darbo kambariuose diskutavo apie Pasaulinės lyderystės konferencijos vaizdo įraše išgirstas mintis, ruošė bendrą pristatymą vakaro programai.

Vėliau mokiniai (suskirstyti į grupes pagal renginio pradžioje gautus simbolius – rodykles, rodančius, į kurią pusę atsigręžti) iškeliavo į studentų paruoštas paskaitas. Žaidimo metu jie turėjo atlikti visas studentų paruoštas užduotis, surinkti ateitininkų simbolio dalis ir gauti kvietimus į oficialią ir ištaigingą vakaro programą.

Kadangi vakaro tema buvo siejama su retro laikais, studentai parengė pranešimus, diskusijas, užduotis pagal šią temą (buvo kalbama apie tų laikų stilių, etiketą, švietimą, kultūrą, maistą ir t. t.). Visi buvo pasipuošę retro laikų apranga, taigi vakaras dvelkė elegancija ir prabanga. Vakaro programos pradžia buvo jauki, rami, tamsoje žybsėjo žvakės, ekrane buvo rodomas retro laikų filmas, studentai grojo pianinu. Buvo džiaugiamasi renginiu, prancūziškai skaitomas Motinos Teresės „Himnas gyvenimui“, šokamas valsas ir pristatomi moksleivių ateitininkų darbai, atlikti grupelėse. Oficialiai pasveikintos įžodį davusios studentės, kurios negalėjo sulaikyti džiaugsmo ir ašarų. Labiausiai, anot vienos studentės, jaudino galimybė „jaustis kaip namie, būti savimi šioje organizacijoje“. Po ramios įžangos pereita prie energingų žaidimų ir šokių.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija