„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. balandžio 11 d., Nr.4 (173)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Neįprasta „Mis Pensilvanija“ gyvenimo istorija

Mindaugas BUIKA

„Mis Pensilvanija“ įsitikinusi
Dievo jai skirta misija

Išgelbėta po smurtinio pradėjimo

Abortų legalumo šalininkai dažniausiai mėgsta pasiremti retomis ekstremaliomis situacijomis negimusių kūdikių žudymo įteisinimui. Pavyzdžiui, jie nurodo kaip kūdikio pradėjimo atvejį moters išprievartavimą ir teigia, jog abortas neva yra vienintelė priemonė kančių palengvinimui. Žinoma, toks smurtinis nusikaltimas yra baisus ir jo auka nusipelno paguodos, socialinės ir sielovadinės paramos. o prievartautojui turi būti skirta sunki bausmė, gal net kalinimas iki gyvos galvos. Tačiau neretai tokiais atvejais aukščiausia bausmė – nužudymas atliekant abortą – tenka visiškai nekaltam per smurtą pradėtam kūdikiui, kuris turi teisę gimti, būti globojamas ir gyventi prasmingą gyvenimą. Kaip tik tokio gyvybės išsaugojimo pavyzdys smurtingą išpuolį patyrusios motinos pasiaukojimo dėka yra šiemetinė Pensilvanijos, vienos iš 50 JAV valstijų, grožio konkurso laimėtoja Valerija Gato (Valerie Gatto), dabar besiruošianti atkaklioms „Miss USA 2014“ varžyboms.


Kalbėta apie pašaukimą šeimai

Kovo 29-osios popietę į Šakių parapijos namus rinkosi jaunimas – net kelios dešimtys jaunų veidų sutelkė dėmesį į jauną šeimą – Dianą ir Evaldą Pukelius. Šie jauni žmonės santuokoje gyvena penkerius metus, augina du vaikiukus (porelę). Diana pradėdama linkėjo, kad jaunimas atvertų širdis ir iš šio susitikimo pasiliktų tai, kas jas palies. Vedėjai labai išsamiai jaunimui aiškino apie skirtingą vyrų ir moterų mąstymą, skirtingus pasirinkimus, skirtingų lyčių gyvenimo gamą. Šeimyna pirmąjį kartą organizavo tokį jaunimo sambūrį, todėl truputį jaudinosi, bet paaiškėjo, kad vedėjai buvo tikrai puikiai pasiruošę.


Mokinių piešinių konkursas

Aldona Ramanauskienė

Piešinių konkurso nugalėtojai. Dešinėje –
TS-LKD Kupiškio skyriaus pirmininkas
Dainius Bardauskas ir Kupiškio meno
mokyklos moksleivė Gabija Naikauskaitė

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Kupiškio skyrius Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną kovo 11-ąją pažymi suorganizuodamas rajono mokyklų mokinių piešinių konkursą. Kadangi šie metai katalikiškame pasaulyje yra paskelbti Šeimos metais, tai konkurso tema „Tvirta šeima – akmuo Tėvynės pamate“.

Konkurse dalyvavo vienuolikos mokyklų moksleiviai: Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Adomynės, Alizavos, Antašavos, Noriūnų Jono Černiaus, Šepetos Almos Adamkienės, Rudilių Jono Laužiko ir Šimonių pagrindinių mokyklų, Kupos pradinės mokyklos, Kupiškio meno mokyklos, Subačiaus gimnazijos. Norinčių dalyvauti konkurse buvo gana daug. Buvo sudaryta komisija piešiniams atrinkti ir vietą nustatyti. Komisiją sudarė Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos direktorius, menininkas Algirdas Venckus, Kupiškio Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irėna Mockuvienė, Kupiškio meno mokyklos dailės mokytoja metodininkė Rita Laskauskienė.


Parapijos jaunimas sutiko šv. Jono Bosko relikvijas

Kuršėnų parapijos jaunimas
su klebonu kun. Sauliumi
Paliūnu prieš kelionę į Šiaulius

Kuršėnų parapijos jaunimas yra aktyvus, todėl labai greitai atsiliepė į Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebono Šiaulių vicedekano kun. Sauliaus Paliūno kvietimą vykti į Šiaulių Katedrą, į šv. Jono Bosko relikvijų sutikimo ceremoniją.

Kovo 13 dieną 70 jaunuolių kartu su parapijos klebonu, šių eilučių autorėmis, Pavenčių mokyklos tikybos mokytojais Aušra Nemunaite ir Remigijumi Čepu po pamokų išvyko į Šiaulius. Nuotaika visų buvo pakili, džiaugsminga, o saulutė savo spinduliais šildė ne tik pavasario žemę, bet ir visų mūsų širdis. Kartu su Šiaulių miesto jaunimu, kunigais, miesto gyventojais ir svečiais sutikome Šv. Jono Bosko relikvijas. Pamaldose Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kalbėjo apie kunigo šv. Jono Bosko meilę jaunimui, klausėmės kunigo saleziečio Aleksandro Barelio (Alessandro Barelli) kalbos apie relikvijų piligrimystę. Sužinojome, kad šių relikvijų kelione per visą pasaulį rengiamasi paminėti šv. Jono Bosko 200 gimimo metų jubiliejų. Galimybė prisiartinti prie Katalikų Bažnyčios šventojo, jaunimo tėvo ir mokytojo yra tikėjimo įvykis, nes prašome Dievo malonių ir užtarimo per šventąjį. Turėjome galimybę neskubėdami ir susimąstę prieiti prie šventojo relikvijų.


Iš kartos į kartą

Žvilgsniu į praeitį, kad galėtų kurti prasmingą ateitį, mokiniams bei jų šeimoms tapo dar šių mokslo metų pradžioje prasidėjęs projektas „Iš kartos į kartą...“ Projekto tikslas – nauju istoriniu laiku gyvenantiems mokiniams priminti, kokiomis sudėtingomis sąlygomis, o neretai ir rizikuodami, jų proseneliai ir seneliai išlaikė bei perdavė tikėjimo ir tautos tradicijas. Tikybos mokytojos Asta Eimutienė bei Daiva Makaravičienė pakvietė mokinius bendrauti su savo seneliais ir prašyti jų išsaugotų senų šeimos maldaknygių. Kelių mėnesių bendravimo rezultatas – iš įvairių Lietuvos kampelių parodoje „Mano senolių maldaknygė“ sugulusios senos maldaknygės.


Skrydis į Lietuvą

Zigmas Tamakauskas

Konkurso aptarimo renginį
lietuviškomis dainomis nuspalvino
Kauno vaikų ir moksleivių
laisvalaikio rūmų merginų choras
„Lyra“ (vadovė – Asta Miknienė)
bei vaikinų dainavimo studijos nariai
(vadovas – Raimundas Martinkėnas)

Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto iniciatyva, talkinant miesto Švietimo ir ugdymo skyriui, nuo 2008 metų buvo surengti septyni tarpmokykliniai patriotinio pilietinio ugdymo istorijos konkursai, daugiausiai turėję Seimo paskelbtų metų atitikmens turinį. Juose dalyvavo miesto bendrojo lavinimo mokyklų (gimnazijų) vyresnių klasių mokiniai. Mūsų organizuoti konkursai prisidėjo akcentuojant miesto mokyklose Lietuvos Sąjūdžio 20-metį, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio jubiliejų, Laisvės gynimo ir didžių netekčių atminties metus, Lietuvos Nepriklausomybės kovų herojiškumą, tautinės krikščioniškos savimonės pasireiškimą sovietinės okupacijos metais, LKB Kronikos ir kitų nelegalių leidinių vaidmenį demaskuojant sovietinės valdžios melą, tikinčiųjų persekiojimą, jos vykdytą rusinimo politiką.


Sąjūdžio idėjų pašaukti

Zigmas Tamakauskas

Šv. Pranciškaus mokyklos mokinės
Evelina Šiaučiūnaitė ir Gabrielė
Vitkauskaitė skaito pranešimą
apie kraštotyrininkus

Kauno jaunųjų turistų centras kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru surengė kraštotyrinę konferenciją „Kova už Lietuvos nepriklausomybę ir Sąjūdžio idėjas Kaune“. Joje gausiai dalyvavo miesto mokyklų jaunieji kraštotyrininkai ir jų mokytojai.

Kauno jaunųjų turistų centras – neformaliojo vaikų švietimo mokykla, kuriai vadovauja didelis kraštotyros entuziastas Laimutis Jankauskas. Centrą kuruoja kultūrinių švietėjiškų renginių organizatorė, Švietimo ir ugdymo skyriaus Neformaliojo švietimo poskyrio vedėja Vida Kučiauskienė. Centras siekia mokinių širdyse padėti formuoti brandžią tautinę savimonę, perteikdamas tautinės ir etninės kultūros pagrindus, tenkindamas asmens pažintinius interesus bei saviraišką ugdydamas patriotizmo ir pilietiškumo nuostatą, įtvirtindamas dorovės, sveikos gyvensenos pagrindus bei demokratišką požiūrį į gyvenimo būdų įvairovę. Lankydami būrelius mokiniai gali tenkinti savo pažintinį smalsumą, įvairias kūrybines idėjas, susirasti bendraminčių, draugų. Centre yra 24 įvairių turizmo rūšių, kraštotyros bei skautų būreliai. Juos lanko apie pusketvirto šimto moksleivių, o per metus įvairiuose renginiuose dalyvauja per 5000 mokinių. Labiausiai mėgstami žygeivystės, kraštotyros ir skautų būreliai. Dar galėtume pridurti, kad Jaunųjų turistų centras rengia vaikų bei jaunimo vasaros poilsio stovyklas, organizuoja įvairias varžybas, konkursus, susitikimus, viktorinas, rengia mokymus būrelių vadovams ir mokytojams. Jaunieji kraštotyrininkai aktyviai dalyvauja rengiamuose seminaruose, konferencijose, patys rengia vakarones, kraštotyrines ekspedicijas, renka medžiagą apie tremtinius, Laisvės kovotojus, apie savo mokyklą, šeimos istoriją. Kraštotyrininkams tobulėti daug padeda Centre įsikūręs etnografinis muziejus, kuriam vadovauja lituanistė Valerija Adomkienė. Ji su didele meile ir kantrumu atėjusiems pasakoja apie kiekvieną čia esantį eksponatą, jo paskirtį, paskatindama moksleivius dar labiau domėtis savo tautos dvasinėmis bei materialinėmis vertybėmis, savo krašto istorija.


Kronika

Teatro erdvę virpino dainos

Bronius VERTELKA,

Nijolė GUMBINIENĖ

Scenoje – Ruandos atstovai,
dainavę lietuviškai

PANEVĖŽYS. Aukštaitijos sostinės Muzikiniame teatre kovo 13-ąją vyko penktasis respublikinis dainų konkursas „Dainų pavasaris“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienai ir Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti bei Panevėžiui – Lietuvos kultūros sostinei. Jį organizavo Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos bendruomenė.


Kronika

Jaunimo komandų „pasižvalgymai“ po profesijų pasaulį

Rūta Averkienė

Geriausia komanda tapo Varėnos
„Ąžuolo“ gimnazijos „Myliukai“

VARĖNA. Čia praūžė 17-asis, kasmet vis didesnio susidomėjimo sulaukiantis jaunimo renginys „Maišatynė“, didžiausia, smagi šv. Valentino dienai skirta jaunimo šventė-konkursas, kurio metu Varėnos rajono mokyklų mokiniai išradingai varžosi dėl geriausiųjų titulo. Šiemet konkursas vyko dvi dienas ir jame dalyvavo šešios komandos: Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos komanda „Myliukai“ (vadovės – Renata Bakulienė ir Tatjana Žilinskienė), Varėnos „Ryto“ progimnazijos komanda „Širdukai“ (vadovė – Angelė Malinovskienė), Marcinkonių jaunimo klubas „Spiečius“ (vadovė – Rimutė Avižinienė), Varėnos kultūros centro Merkinės filialo komanda „Obuolys“ (vadovė – Jurgita Česnulevičienė), Matuizų vidurinės mokyklos komanda „Romantikai“ (vadovė – Daiva Kielienė) ir Varėnos miesto jaunimo komanda „Pamestinukai“, vadovaujama Žydrūnės Mortūnaitės.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija