„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. spalio 24 d., Nr.10 (179)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Mums rašo

Tikėjimo keliu

Telšių vyskupijos ateitininkų
globėjai su kan. Domu Gatautu

Ateitininkus sveikina
kan. Andriejus Sabaliauskas

Ukrinų ateitininkų pasirodymas

Konferencijos dalyviai

Naujoji TVAV: Paulius Auryla,
kan. Domas Gatautas, Janina
Šalkauskytė, Leila Mozūraitienė,
Kristina Černis ir Jurgita Raudytė
Jurgitos Paulauskaitės nuotraukos

Šiaurės Amerikos ateitininkai
sendraugiai Jonas ir Laima Šalčiai

Spalio 17 dieną į ateitininkų ataskaitinę-rinkiminę konferenciją, minint Ateitininkų organizacijos atkūrimo Lietuvoje 25-metį, Telšiuose rinkosi ateitininkai iš Žemaitijos. Šv. Mišiose susikibome bendrai maldai, po jų jubiliejaus proga pasveikinome vyskupą Joną Borutą SJ.

Telšių „Džiugo“ gimnazijoje kan. Andriejus Sabaliauskas sveikino tuos, kuriems prieš 25 metus ateitininkų organizacijoje buvo viskas nauja, ir jaunimą – per 25 metus užaugusią kartą, kuri be galo reikalinga Tėvynei, nes keičia Lietuvą. Kanauninkas džiaugėsi, kad ateitininkai atsinaujina Kristuje, yra tikinčių žmonių, turinčių tvirtą pagrindą, sambūris. Kai šiandieninė visuomenė blaškoma, ateitininkai sako, jog netiesa, kad katalikiškumas, šeimyniškumas, tautiškumas, inteligentiškumas ir visuomeniškumas yra nesvarbu. Ateitininkai išlaiko kertines krikščioniškąsias vertybes. Jos yra svarbios ne todėl, kad prieš daug metų kažkas taip pasakė, įkurdamas ateitininkų organizaciją, bet todėl, kad mums tai yra svarbu. Ateitininkai neša žinią: Lietuva, kaip valstybė, ir Bažnyčia, kuri veda Dievo tautą į išganymą, yra mūsų savastis. Svarbiausia, kad ateitininkai neštų pozityvų požiūrį į tai, kas vyksta aplinkui, matytų, kas yra teisinga ir gera. Tikėjimas ir bendraminčių būrys skatina ateitininkus veiklai. Ateitininkai turi Dievą ir bendruomenę. Svarbiausia, kad neliktų vieni, neštų Kristaus, kuris matė Vilties perspektyvą, žinią. Kai gyvensime tikėjimo, šeimos, tautos viltimi, būsime laimingi. Kai būsime laimingi, galėsime visa naujinti Kristaus dvasioje.

Susirinkusius pradžiugino Šiaurės Amerikos ateitininkai sendraugiai Laima ir Jonas Šalčiai. Jie ne tik 25 metus budėjo dėl ateitininkų gerovės Lietuvoje, bet visą gyvenimą išeivijoje darė viską, kad ateitininkija išliktų ir grįžtų Lietuvon. Ir šiandien jiems rūpi, kad ateitininkija augtų ir klestėtų. L. Šalčiuvienė visų išeivijos ateitininkų vardu palinkėjo niekada nepamiršti, kad gyvenime, einant Tiesos ir Meilės keliu svarbiausia – visa atnaujinti Kristuje!

Dar kalbėjo dvasios vadas kan. Domas Gatautas, buvusi Telšių vyskupijos ateitininkų valdybos (TVAV) pirmininkė Elena Martinkienė, „Džiugo“ gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas. TVAV pirmininkas Paulius Auryla perskaitė Ateitininkų federacijos pirmininko Vaidoto Vaičaičio sveikinimą, kuriame akcentuotas palinkėjimas kuopoms būti šeimyniškoms, veikti meilės pagrindu, kad kiekvienas norėtų ateiti ir likti Ateitininkų sąjungoje.

1989 metais į Atkuriamąjį ateitininkų suvažiavimą Vilniuje Zoselė Remezienė iš Mažeikių suorganizavo ir nuvežė pilną autobusą katalikiško jaunimo. Ji priminė laikus, kai paslapčia, prisidengdamas Kalvarijos kalnų giedojimu, parapijos jaunimas rinkdavosi bendrai veiklai. Sendraugė Rūta Urbonavičiūtė paliudijo, kad iš to gražaus parapijos jaunimo užaugo ne vienas kunigas ir tikybos mokytoja, susikūrė šeimos, kurios augina gausias atžalas.

Telšių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus atstovės Irena Daubarienė ir Zenaida Pikiotienė už kūrybingą ir pasiaukojančią veiklą padėkos raštais apdovanojo Telšių ateitininkų globėjas Jurgitą ir Loretą Raudytes, kurių atsidavimu ir rūpesčiu pagrįsta Telšių vyskupijos ateitininkų valdybos veikla.

TVAV pirmininkas P. Auryla padėkos raštais apdovanojo visus kuopų globėjus, savo tikėjimą liudijančius ir taip įprasminančius savo gyvenimą. Jaunieji ateitininkai savo muzikiniais talentais džiugino šventės dalyvius.

Ateitininkai, davę įžodį, išrinko naująją Telšių vyskupijos ateitininkų valdybą. Joje – Paulius Auryla, Kristina Černis, Leila Mozūraitienė, Jurgita Raudytė, Janina Šalkauskytė ir dvasios vadas kan. Domas Gatautas.

Sendraugiai, pasidalinę prisiminimais, o jaunimėlis, pasiautęs su Žiogu, – visi nušviesti džiugaus bendravimo skirstėsi namo, žinodami, kad Tikėjimo kelyje kartu mes esame stiprūs.

Jurgita Paulauskaitė,
Ukrinų ateitininkų kuopos globėja

Kazimieros Sipienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija