„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. gegužės 6 d., Nr.5 (198)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Gailestingumo jubiliejus paaugliams

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus linksmai
bendravo su susitikimo dalyviais

Dar vienas reikšmingas šių Šventųjų Gailestingumo metų renginys – Paauglių jubiliejus – sutraukė į Romą daugiau kaip 70 tūkstančių 12–16 metų berniukų ir mergaičių iš visos Italijos ir kitų pasaulio šalių. Nuo balandžio 23 iki 25 dienos vykusio susitikimo dalyviai grupėmis ėjo pro atvertas Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris, lankė kitas Romos šventoves, klausėsi žymių ganytojų katechetinių pranešimų, apsikeitė savo liudijimais. Paauglių jubiliejuje pagrindinis vaidmuo vėl buvo skirtas popiežiui Pranciškui, kuris balandžio 23 dieną, šeštadienį, kartu su kitais 150 kunigų klausė jaunų žmonių išpažinčių Šv. Petro aikštėje, vėliau, tą pačią dieną, specialia videožinia sveikino renginio dalyvius, susirinkusius į Romos Olimpinį stadioną. Sekmadienį, balandžio 24-ąją, Šv. Petro aikštėje jis aukojo šv. Mišias, pasakė įspūdingą pamokančią homiliją. Šventasis Tėvas pageidavo tokio jubiliejinio Šventųjų metų susitikimo būtent paaugliams, su kuriais jis ypač mėgsta bendrauti. 


Vyskupijos ministrantų susitikimas

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Ministrantai ir kunigai
su Telšių vyskupo augziliaru
vyskupu Linu Vodopjanovu OFM

Balandžio 16 dieną Telšiuose vyko tradicinis visų Telšių vyskupijos ministrantų susitikimas. Iš daugumos Telšių vyskupijos parapijų įvairaus amžiaus šv. Mišių patarnautojai rinkosi į susitikimą, kurio tema šiais, Gailestingumo, metais – „Bažnyčia – Tėvo gailestingumo ženklas“. Nuo ryto vyko registracija, į susitikimą atvyko ir užsiregistravo beveik 60 ministrantų. Susirinkusiuosius pasveikino ir visais suvažiavusiaisiais pasidžiaugė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus. Į susirinkusiuosius kreipėsi ir savo įžvalgomis apie Bažnyčią, kaip Tėvo gailestingumo ženklą, dalinosi Šiluvos parapijos klebonas ir ten esančios Bazilikos rektorius kun. Erastas Murauskas. Jis vaizdžiai ir su jam būdingu entuziazmu bei įtaigumu bendravo su jaunuoliais ir jiems puikiai pristatė temą bei pranešimo turinį. Po bendros katechezės jaunuoliai ir juos atlydėjusieji kunigai bei kiti aktyvūs parapijų žmonės Telšių Žemaitės dramos teatre žiūrėjo puikų režisierės Laimutės Pocevičienės pastatytą spektaklį „Vilties etiudai iš septynių kalvų miesto“. Spektaklyje vaidino jaunieji vaikų ir jaunimo studijos „Savi“ aktoriai. Po spektaklio jaunuoliai, kunigai, seminaristai ir juos atlydėję parapijiečiai kartu pietavo Telšių kunigų seminarijoje, turėjo puikią progą pabendrauti tarpusavyje bei su kunigais ir klierikais.


Šv. Kazimiero asmenybė ir vertybės

Benjaminas ŽULYS

Konferencijos ir parodos-konkurso
dalyviai ir organizatoriai

Įkvepia šventojo pavyzdys

Šventasis Kazimieras šiuo Amžinojo Dievo titulu nominuotas 1602 metais ir yra tvirtai amžiams įaugęs į Lietuvos krikščionybės, visos tautos istoriją. Jo vardu vien Lietuvoje yra pavadinta penkiolika bažnyčių, o visame pasaulyje tokių šventovių esama apie penkiasdešimt. Venesueloje Šv. Kazimiero vardu pavadintas miestas. Šis šventasis – Lietuvos ir pasaulio lietuvių jaunimo globėjas.

Kaune aktyviai veikia Šv. Kazimiero ordino komtūrija. Šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos dailės mokytojo eksperto, Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrijos riterio Aido Augusčio rūpesčiu kovo 4 dieną Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje buvo surengtas dailės projektas „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“. Tai buvo keturioliktoji tokia akcija.


Katalikiškų mokyklų asociacijos konferencija

Šv. Mišios aukojamos
Panevėžio Kazimiero
Paltaroko gimnazijos koplytėlėje

Balandžio 22 dieną į NKMA ataskaitinę konferenciją, vykusią Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje, atvyko beveik visų Lietuvos katalikiškų mokyklų ir kitų įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui ir sielovadai. Gimnazijos koplytėlėje šv. Mišias koncelebravo Kazimiero Paltaroko gimnazijos kapelionas kun. Tomas Paliukėnas, Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus padėjėjas sielovadai kun. Miroslavas Dovda ir Kretingos pranciškonų gimnazijos direktoriaus padėjėjas sielovadai kun. Tomas Žymantas OFM. Kapelionas kun. T. Paliukėnas kalbėjo: „Džiugu matyti jūsų šypsenas, kad susirinkę galime skelbti Dievo žodį bendruomenėse. Mokytojo ir kunigo tarnystės yra labai panašios. Meilės nuolankumu, atsidavimu turi pasižymėti mokytojai, vadovai, kunigai. Šv. Mišiose pasisemkime dvasios dovanų. Telaimina Jus Dievas savo meile, tebūna tarpusavio bendrystės ir meilės diena“.


Pirmosios katalikiškos krypties gimnazijos jubiliejus

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus
gimnazijos 25-mečio minėjimo dalyviai
Klier. Edvino BRUŽO nuotrauka

Balandžio 22 dieną Telšiuose esanti katalikiškos krypties Vyskupo Vincento Borisevičiaus gimnazija iškilmingai šventė 25-ąsias įkūrimo metines. Ši gimnazija (anksčiau – vidurinė mokykla) buvo įkurta 1990 metų vasarą ir buvo pirmoji katalikiškos krypties mokykla Lietuvoje. Tą dieną 12 val. Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos šv. Mišios, jose meldėsi gimnazijos mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai, buvę mokytojai bei mokiniai, bendruomenės nariai. Šv. Mišioms vadovavo pirmasis šios gimnazijos kapelionas, Panevėžio vyskupas emeritas vyskupas Jonas Kauneckas, koncelebravo dabartinis kapelionas Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiurys, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus ir keli kiti kunigai. Šv. Mišiose giedojo Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokinių chorelis, vadovaujamas Ernestos Dargužienės. Pamoksle vysk. J. Kauneckas pasidalino įžvalgomis apie gimnazijos kūrimą ir veiklos pradžią. Jis kalbėjo apie būtinybę šių dienų pasaulyje neužmiršti teisingos krypties, be kurios žmogus negali siekti savo tikslo. Vyskupas tai palygino su jūroje ar vandenyne plaukiančiu laivu, kuris negali pasiekti tikslo be kompaso. Kompasas – tikėjimas Dievu ir rėmimasis tikrosiomis vertybėmis. Pamokslininkas drąsino visus – mokytojus ir mokinius – atverti širdis Viešpačiui ir brandinti gimnazijoje tikrą krikščionišką dvasią. Šv. Mišių pabaigoje padėkos žodį tarė gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis.


Vaikai ėjo gailestingumo keliu

Su vaikais bendrauja vyskupas
Linas Vodopjanovas OFM

Klaipėdos dekanato (miesto) tikybos mokytojai balandžio 24 dieną Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje surengė 1–5 klasių mokiniams (kartu ir jų tėveliams bei globėjams) šventę „Gailestingumo keliu“. Vyresnieji mokiniai turėjo puikią progą savanorystei. Šventės idėjos autorė – „Verdenės“ tikybos mokytoja Edita Raubaitė – dar prieš tris mėnesius surinko kolegų (tikybos ir kitų dalykų mokytojų bei vadovų) komandą. Visi kartu kūrė šventės scenarijų, apmąstė kiekvieną pasirengimo detalę, ieškojo rėmėjų bei pagalbininkų. Draugiškos ir labai kūrybingos komandos sudėtyje mielai sutiko būti ir dekanas, Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios klebonas kun. Vilius Viktoravičius bei Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas kun. Rolandas Karpavičius. Šventėje dalyvavo Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM.


Žingsniai, įprasminti intencijomis

Atokvėpio valandėlę

Balandžio 23 dieną vyko piligriminis žygis Alytus–Pivašiūnai „Palaiminti gailestingieji: jie sulauks gailestingumo“, skirtas Jubiliejiniams Gailestingumo metams, Pasaulio jaunimo dienoms Krokuvoje ir Gyvybės dienai paminėti. Piligrimai savo kelionę pradėjo jaukioje Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Ten gavo visus piligrimui ilgą kelią padedančius įveikti reikmenis: palaiminimą, giesmynėlį ir tikinčiųjų maldas.

Žygis susilaukė nemažai dėmesio – 35 kilometrus įveikti pasiryžo net pustrečio šimto žmonių! Kadangi tai nebuvo paprastas turistinis žygis, tai ir ėjusių jame tikslas buvo daug kilnesnis nei pasiekti kokią nors poilsiavietę. Viso žygio metu kiekvienas turėjo progą savo žingsnius įprasminti intencijomis, kurios po to nugulė po kryžiumi Pivašiūnų bažnyčios kalnelyje.


Ieškant atsakymų į klausimą: „Kam tuoktis, jei ir taip gerai?“

Balandžio 14-osios vakare „Forto dvaro“ kavinėje, eančioje Kauno senamiestyje, ypač daug jaunų žmonių susirinko į pokalbių ciklo „Kunigai kavinėse“ vakarą-susitikimą, kurį organizuoja arkivyskupijos kurija. Vakare dalyvavęs kun. Ričardas Doveika kalbėjo provokuojančiu klausimu: „Kam tuoktis, jei ir taip gerai?“ Svečias kunigas, 18 metų tarnaujantis Vilniaus arkivyskupijos šeimų sielovadoje, sakė labai sveikinantis Kauno arkivyskupijos iniciatyvą rengti tokius susitikimus ir kelti visų bendram gėriui svarbius klausimus, skatinti diskusijas neužsidarant „į getus“. Kun. R. Doveika užmezgė gyvą pašnekesį su žmonėmis kavinėje, stengėsi neapeiti aštrių klausimų, pavyzdžiui, kodėl 50 proc. susituokusiųjų išsiskiria, nors 98 proc. santuokų yra religinės; kita vertus, prieinamai ir aktualiai pabrėžė, ką šiandien Bažnyčia sako apie šeimą ir santuoką. Šiandien, pasak kunigo Ričardo, visuomenė nespaudžia, jog žmogus būtinai turi kurti šeimą, – jis gali pragyventi ir vienas. Vakaro metu ne kartą keltas klausimas: kam reikia tuoktis, kai šiandien net vaikams pradėti dėl siūlomų pačių įvairiausių dirbtinio apvaisinimo „galimybių“, surogatinės motinystės „pasiūlymų“, pasak vakaro svečio, jau „nebūtina“ vyro ir moters santuoka ir šeima?

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija