„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. liepos 1 d., Nr.7 (200)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

„Dorybių mokyklėlės“ programos šventė

Aldona Kudzienė

Visi šventės dalyviai, susirinkę
prie „Dienos namų“ įstaigos, džiaugėsi
savo pasiektais rezultatais

Išdalinus baigiamojo testo užduotis,
„Dorybių mokyklėlės“ lankytojai
susikaupę pasinėrė į darbą

Alytaus dekano g. kan. Arūno Užupio
padėkos bendruomenės akivaizdoje
buvo įteiktos Vaikų globos namų
direktoriaus pavaduotojoms Jūratei
Žvaliauskienei ir Anelei Adamavičienei

Birželio pradžioje devynioliktus veiklos metus skaičiuojanti viešoji įstaiga „Dienos namai“ kartu su Alytaus valstybinių vaikų globos namų administracija bei auklėtiniais Šv. Angelų Sargų parapijoje paminėjo bendro projekto – tęstinės neformalaus vaikų švietimo programos „Dorybių mokyklėlė“ – dešimtmetį. Idėjų nestokojanti įstaigos direktorė Kristina Bondareva dešimtmečio šventę, į kurią įpinti ir programos lankytojų baigiamieji egzaminai, režisavo taip, kad nuotaikingos veiklos niekam nestigo.

Šiandieniniai iššūkiai visuomenėje

Mūsų dienomis valstybės gyvenime netrūksta įvairiausių iššūkių (išmaniosios technologijos, socialiniai tinklai, smurtinių filmų gausa, patyčios viešoje erdvėje, aktyvus narkotikų biznis ir t.t.), skatinančių vis dažniau prabilti apie tradicines moralines vertybes, susimąstyti, ar pakankamą dėmesį skiriame tvirtam vaikų bei jaunimo gyvenimo pamatui formuoti. Tokių siekių vedina bei suradusi neabejingų bendraminčių parapijoje – kleboną g. kan. Arūną Užupį, Vaikų globos namų direktorių Romutį Žebuolį, jo pavaduotojas Jūratę Žvaliauskienę bei Anelę Adamavičienę, – 2006 metais įstaigos vadove tapo K. Bondareva, sukūrė tęstinę ilgalaikę „Dorybių mokyklėlės“ programą, skirtą 1–7 klasių moksleiviams. Per dešimtmetį kassavaitinius užsiėmimus „Dienos namuose“ lankė daugiau kaip 350 Alytaus valstybinių vaikų globos namų auklėtinių. Paskutiniaisiais mokslo metais juos kiekvieną savaitę vedžiojo bei kartu užsiėmimuose dalyvavo rūpestingos socialinės darbuotojos Aušra Patinskaitė, Onutė Peleckienė, Raminta Štreimikienė, Aušra Venckuvienė.

Kad užsiėmimai, į kuriuos ugdytiniai noriai skuba, keičia juos į gerąją pusę, padeda suformuoti pagarbos kitam, atsakingos laisvės bei artimo meilės įpročių, sveikindamas programos koordinatorę, pastebėjo ir Vaikų globos namų direktorius R. Žebuolis. Direktoriaus pavaduotojos J. Žvaliauskienė ir A. Adamavičienė kasmet aktyviai rūpinasi ugdytinių krikštu, kitų sakramentų priėmimu, gilesniu vaikų išlavinimu dorinio ugdymo srityje. Didžiojoje šeimoje kiekvienais metais kartu su dvasininku švenčiamos katalikiškos Kūčios, Kalėdos, Velykos, prieš Vėlines vaikai padeda tvarkyti miesto kapines.

Šventėje netrūko įvairių užduočių

Renginio vedėjas aktorius Eugenijus Rakauskas, pasveikinęs susirinkusius bei pristatęs visas per dešimt metų su vaikais dirbusias mokytojas, žodį suteikė Šv. Angelų Sargų parapijos vikarui kun. Rimantui Simanavičiui. Šis, pakvietęs bendrai maldai, palinkėjo moksleiviams susikaupimo ir Viešpaties pagalbos, atliekant „Dorybių mokyklėlės“ programos modulių baigiamojo egzamino užduotis.

Vėliau, kol egzaminų komisija skaitė moksleivių darbus, šie, pasiskirstę į dvi grupeles, bažnyčios šventoriuje ruošėsi kūrybiniam pasirodymui. Vyresniuosius (5–6 kl.) konsultavo aktorius E. Rakauskas, jaunesniuosius (2–4 kl.) – Miroslavo (Alytaus r.) Šv. Vincento Pauliečio vienuolijos seserys Rosarija Milagros Figuero Gonzales ir Rubelinda Ada Varela Anzualdo. Kūrybinei užduočiai pasiruošta per 20 minučių. Pritariant sesei Rosarijai gitara, mažieji sugiedojo religinę Dievo garbinimo giesmę su rankų judesiais, o vyresnieji suvaidino epizodą apie šiuolaikinio jaunimo požiūrį į tikėjimą. Komisija per tą laiką suspėjo patikrinti atliktas egzamino užduotis. Vyresnioji tikybos mokytoja Marija Butkevičienė pakomentavo vaikų darbus, „Dorybių mokyklėlės“ programos lankytojams kun. R. Simanavičius kartu su direktore iškilmingai įteikė modulių baigimo pažymėjimus su linkėjimais nepamiršti asmeninės sėkmės ir pagalbos įrankių – tradicinių katalikų maldų – ir išdalino suvenyrus.

O koks dešimtmetis be skanių vaišių. Prieš jas – laikas prisiminimams. Buvusi vyresnioji tikybos mokytoja bei skautų kuopos vadovė iš Nemunaičio Marija Krajauskienė pasidalijo prisiminimais iš pirmųjų „Dorybių mokyklėlės“ metų veiklos. Nelengva buvo pradžia, visiškai nauja nepraktikuota veikla, bet, ponios Marijos pastebėjimu, sunkumus pavyko įveikti vieningai dirbant. Neapsiribota vien tik veikla įstaigoje ir Vaikų globos namuose, ugdomieji renginiai, susitikimai su visuomenėje gerbiamais žmonėmis, draugystės šventės persikėlė į Alytaus rajono miestelius: Nemunaitį, Miroslavą, Butrimonis, Alovę, Daugus, Seirijus, Rumbonis, net ir Druskininkus. Šių metų kovą lankytojai dalyvavo tituliniuose Šv. Kazimiero atlaiduose miesto karinės įgulos bažnyčioje. Daug pamatyta, sužinota, išklausyta taurių žmonių pasakojimų!

Padėkų lietus bendradarbiams ir rėmėjams

Alytaus dekanas g. kan. Arūnas Užupis, buvo parengęs padėkų tiems, kas įnešė nuoširdų indėlį į „Dienos namų“ sukurtą „Dorybių mokyklėlės“ programą, daigino bei puoselėjo Alytaus krašto moksleivių širdyse tradicines katalikiškąsias vertybes, tačiau dvasiniai reikalai savaip pakoregavo laiką. Dekano padėkos jų nusipelniusius pasiekė šiek tiek vėliau.

Parapijos bendruomenės akivaizdoje jos įteiktos direktorei Kristinai Bondarevai, ugdymo projekto bendradarbiams – Alytaus valstybinių vaikų globos namų direktoriui R. Žebuoliui, pavaduotojoms J. Žvaliauskienei ir A. Adamavičienei, Miroslavo Šv. Vincento Pauliečio gailestingųjų seserų vienuolijos (SMDC) vyresniajai seseriai Linai Cordovai, tikybos mokytojoms M. Krajauskienei, Marijai Butkevičienei, Jurgitai Danilevičienei, Šv. Vincento Pauliečio gailestingosioms seserims Rosarijai ir Rubelindai.

Už savanoriškai paaukotą laiką, prisidedant prie tradicinių katalikiškųjų vertybių puoselėjimo, padėkos skirtos ir įstaigos savanorėms Aldonai Gališanskienei, Aldonai Lazauskienei ir Aldonai Gemai Gocentienei. Jubiliejinio dešimtmečio proga jomis atsidėkota fotografui Zenonui Šilinskui ir teatro aktoriui E. Rakauskui.

Kaip sakė „Dienos namų“ direktorė, džiugu, kad jaučiamas didelis dekano g. kan. Arūno Užupio rūpestis. Jo ir kitų rėmėjų palaikymo dėka jau dešimt metų vyksta „Dorybių mokyklėlės“ programos veikla. Norisi nuoširdžiai padėkoti UAB „Pretendentas“ direktoriui Andriui Bondarevui, Alytaus miesto savivaldybės Švietimo tarnybai (vedėjui Vytuoliui Valūnui, koordinatorei Daliai Milkevičienei), asociacijos „Dzūkijos vaikai“ fondui „Saulutė“ (vadovės – Inesa Pilvelytė ir Onutė Gudaitytė), įstaigos „Dienos namai“ steigėjams ir bendraminčiams, aktyviai talkinusiems išvykose bei viešuose renginiuose. „Telydi Viešpaties malonė jų gerus darbus, o Dievo Gimdytojos užtarimas bei pagalba tesuteikia ryžto ir ateityje plėtoti gailestingumą bei pagarbą kitam mūsų visuomenėje“, – savo padėką palaiminimu visiems pabaigė K. Bondareva.

Alytus
Zenono Šilinsko nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija