„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. rugpjūčio 12 d., Nr.8 (201)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Arkivyskupijos ministrantų stovykla

Šiemet 8-ąjį kartą surengta Kauno arkivyskupijos ministrantų stovykla „Pašauktas būti“. Organizuotos dvi pamainos: liepos 11–15 dieną stovyklavo 13–20 metų jaunuoliai, o liepos 18–22 dieną jaunesnieji – 7–12 metų vaikai. Stovykloje šiemet iš viso dalyvavo daugiau nei 60 patarnautojų, o ją organizavo Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė kartu su Šiluvos parapijos klebonu kun. Erastu Murausku. Jiems talkino keturi Kauno kunigų seminarijos seminaristai bei dar aštuoni savanoriai, tarp kurių buvo anksčiau dalyvavusių stovyklos programoje ir jau užaugusių patarnautojų. Stovykla vyko Kaulakių gyvenvietėje, Dalios ir Algimanto Babilių sodyboje.

Kiekviena stovyklos diena prasidėdavo mankšta, malda ir pusryčiais. Po jų kun. Erastas informuodavo apie dienos temą. Jų buvo penkios: „Pašauktas būti laimingas“, „Pašauktas būti turtingas“, „Pašauktas būti save dovanojantis“, „Pašauktas būti vyru“ bei „Pašauktas būti šventas“.

Pagal dienos temą dalyviams buvo rengiami skirtinga dienos veikla: kūrybinės užduotys (piešimas ant marškinėlių; žuvyčių ir kryžiukų pynimas), įvairūs žaidimai, darbas grupelėse. Beveik kiekvieną dieną buvo kalbama apie liturgiją. Jaunieji ministrantai galėjo dar geriau suprasti liturgijos dalis, jų prasmę.

Abiejų savaičių trečiadienius stovyklautojai praleido Šiluvoje. Vyresnieji kartu su Jono Pauliaus II piligrimų centro vaikų stovykla ėjo Kryžiaus kelią per Šiluvos šilą, vėliau dalyvavo šv. Mišiose. Po pietų ministrantai turėjo galimybę susitikti su Lietuvoje besilankančiu t. Luku Laniausku SJ. Jis jaunuoliams liudijo apie savo pašaukimo atradimą, atsakė į stovyklautojų klausimus. Iš atsiliepimų buvo galima suprasti, kad šis susitikimas daugeliui ministrantų giliai įsiminė. Vakare kartu su kita Šiluvoje besilankančia stovykla vyko Sutaikinimo pamaldos, šlovinimas. Išpažinčių klausė iš Kauno ir aplinkinių parapijų atvykę kunigai. Po pamaldų ir vakarienės stovyklautojai, nešdami pačių papuoštą medinį kryžių, pėsti grįžo į stovyklavietę. Žygyje jaunuoliams liudijo stovyklos vadovai.

Jaunesniųjų stovyklos diena Šiluvoje prasidėjo liturgijos pamokėlėmis zakristijose ir varžymusi estafetėse. Jiems irgi buvo surengtos Sutaikinimo pamaldos, kurių metu vyko šlovinimas, buvo klausoma išpažinčių. Po vakarienės stovyklautojai leidosi į 5 km žygį grupelėmis stovyklavietės link.

Antrojoje stovykloje ketvirtadienio rytą lankėsi vysk. Kęstutis Kėvalas. Jis pranešė dienos temą, atsakė į drąsiai vaikų užduodamus klausimus ir liudijo apie Dievo jam padarytus stebuklus. Kartu su vysk. Kęstučiu vaikai šventė šv. Mišias.

Stovyklai pasibaigus daugelis vaikų ir jaunuolių nenorėjo keliauti namo, klausė, ar ji bus organizuojama kitais metais. Organizatoriai ypač dėkoja Lietuvių katalikų religinei šalpai, be kurios paramos stovykla nebūtų įvykusi.

Ieva PILKAUSKAITĖ

Kaunoarkivyskupija.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija