„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. spalio 21 d., Nr.10 (203)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

2018 metų Vyskupų Sinodas bus skirtas jaunimui

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus
populiarus tarp jaunų žmonių

Šventasis Tėvas su jį aplankiusia
grupe socialiai globojamų vaikų

Vatikane paskelbta ir jaunų žmonių entuziastingai priimta žinia, kad popiežius Pranciškus 2018 metų spalį vyksiančiai Vyskupų Sinodo asamblėjai parinko temą „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimas“. Spalio 6 dieną publikuotame pranešime teigiama, kad šis sprendimas priimtas po tokiais atvejais įprastų konsultacijų su nacionalinėmis Vyskupų konferencijomis, vienybę su Roma turinčiomis Rytų Katalikų Bažnyčiomis, vienuolijų generalinių vyresniųjų sąjunga, o atsižvelgiant į 2014 ir 2015 metų Sinodų tėvų bei jų išrinktos Tarybos nuomonę. Pabrėžiama, kad minėta būsimosios Vyskupų Sinodo asamblėjos tema atspindi Bažnyčios sutelktą pastoracinį dėmesį jaunimui. Tai buvo patvirtinta praėjusiuose šeimai skirtuose Sinodo darbuose ir paskelbtame Šventojo Tėvo posinodiniame apaštaliniame paraginime „Amoris Laetitia“. Todėl po dvejų metų vėl sušauktame Vyskupų Sinode ganytojai turės galimybę išsamiai aptarti aktualų jaunų žmonių dvasinio palydėjimo ir ugdymo klausimą jų gyvenime ir trokštamoje brandoje, kad jaunimas, įvertindamas savo svajones ir uždavinius, galėtų juos planuoti ir realizuoti, atsiverdamas susitikimui su Dievu, bendravimui su kitais žmonėmis, aktyviai dalyvaudamas Bažnyčios ir visuomenės gyvenime. Katalikų Bažnyčia pagal gyvenimo būdą ir tarnystę išskiria keturias pašaukimų grupes: šeimą ir santuoką, nesantuokinį pasaulietiškumą, vienuolystę ir sakramentinę kunigystę.

* * *

Popiežius Pranciškus jauniems žmonėms skiria didelį dėmesį, daug su jais bendrauja, ir yra įgyjęs išskirtinį populiarumą bei pasitikėjimą. Šis bendravimas vyksta betarpiškuose pokalbiuose beveik kiekvienoje apaštalinėje kelionėje bei didžiuosiuose Pasaulinių jaunimo dienų renginiuose. Jis yra papildomas jautriais, kartais net dramatiškais vaikinų ir merginų kasdienio gyvenimo išbandymų liudijimais.

Paprastai tokiais atvejais, atidėjęs į šoną iš anksto parengtos kalbos tekstą, kurio skaitymas, anot Šventojo Tėvo, „yra nuobodus“, jis gyvai bendrauja, spontaniškai atsakinėdamas į jaunų žmonių klausimus, dalindamasis savosios jaunystės ar sielovadinės praktikos patyrimu ir niekada nepamiršdamas paraginimo ryžtingai plaukti prieš srovę, siekti nuoseklaus (žingsnis po žingsnio) atsinaujinimo. Popiežius Pranciškus šiuos padrąsinimus skiria kiekvienoje net sunkiausioje padėtyje atsidūrusiam jaunimui, kai lankosi kalinimo įstaigose ar iš priklausomybių (narkomanijos, alkoholizmo) besivaduojantiems reabilitacijos centruose. Per ateinančius dvejus metus, ruošiantis būsimajai Vyskupų Sinodo asamblėjai, po kurios 2019-aisiais Panamoje vyks Pasaulinių jaunimo dienų renginiai, galima laukti vertingų Šventojo Tėvo pastabų. Tuo metu, žinoma, vyks aktyvesni jaunimo pastoracijos svarstymai ir vietinėse Bažnyčiose, vyskupijų ir parapijų bei vienuolijų bendruomenėse, įsiklausant ir į jaunųjų katalikų balsą. Jie daugelyje vietų susiduria su nemažais iššūkiais, jau nekalbant apie tikėjimo praktikos nuosmūkį bei juntamą dvasinį nuovargį ir organizuotumo stoką platesniems užmojams.

* * *

Daug sociologinių tyrimų patvirtina, kad šiuolaikinis jaunimas, patirdamas nemažus materialinius sunkumus netgi skaudžią bedarbystę, junta didelį netikrumą dėl ateities, kurią neretai priima ne kaip viltingą pažadą, bet kaip nežinomybės grėsmę. Pašaukimų krizė kiekvienoje iš minėtų sričių – ar tai būtų šeimos gyvenimas, ar vienuolinė tarnystė, pagaliau sąmoningas ir atsakingas pilietiškumas – kaip tik ir skatina popiežių Pranciškų ir Bažnyčios ganytojus pastoracinėmis ir evangelizacinėmis pastangomis atsiliepti į šias problemas. Juk jaunimas lieka jaunimu ir net gana prieštaringoje socialinėje bei kultūrinėje aplinkoje jam netrūksta entuziazmo įveikiant sunkumus. O tvirtas krikščioniškas tikėjimas yra garantuotas stiprybės šaltinis prasminguose gyvenimo pasirinkimuose. Į pastarąsias šeimai skirtas Vyskupų Sinodo asamblėjas pirmą kartą buvo pakviestos sutuoktinių poros iš viso pasaulio pasidalyti savo patyrimu. Tikėtina, kad ir į 2018 metų Vyskupų Sinodą bus pakviesti katalikiško jaunimo atstovai ir tas jų dialogas su Bažnyčios hierarchais bus tikrai vaisingas, rengiant XXI amžiaus jaunų žmonių sielovadinio ugdymo nuostatas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija