„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. gegužės 12 d., Nr.5 (210)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Moksleivių lelija šv. Kazimierui

Šventės dalyvius sveikina
Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas
kun. teol. lic. Rolandas Karpavičius

Užsiėmimą grupėje veda
br. kun. Paulius Vaineikis OFM

Tėveliai koplyčioje bendrauja
su Telšių kunigų seminarijos
rektoriumi kun. Ramūnu Norkumi

Lelija šv. Kazimierui

Šv. Mišių atnašas priima
mons. Rimantas Gudlinkis

Šv. Mišiose

Registracija

Programa bažnyčioje

Užsiėmimas šaulių grupėje

Mokinių piešiniai šv. Kazimierui

Šią gegužę Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčia ir parapija švenčia 25 metų jubiliejų. Todėl Klaipėdos dekanato tikybos mokytojai jau antrąją, tradicine tampančią šventę miesto 1–5 klasių mokiniams ir jų tėveliams (globėjams) balandžio 30 dieną dedikavo šv. karalaičiui Kazimierui – Lietuvos ir jaunimo globėjui, kurio dorybės turėtų tapti puikiu pavyzdžiu ir šiandien, nes jis suvokdamas žemiškojo gyvenimo trapumą ir amžinųjų vertybių svarbą, atsisakė karališkojo gyvenimo blizgesio, kiekviename žmoguje, ypač vargšo veide, matė kenčiantį Kristų. Europoje pramintas Lietuvos angelu karalaitis ne tik matė, bet ir padėjo kiekvienam sutiktam kenčiančiam žmogui. Taip pristatydami savo ugdytiniams vienintelį Lietuvos paskelbtąjį šventąjį tikybos mokytojai vykdė projektą – miesto 1–12 klasių mokinių kūrybinių darbų parodą „Lelija šv. Kazimierui“, kuri dar prieš šventę eksponuota mokyklose, miesto parapijų bažnyčiose, Pedagogų švietimo ir kultūros centre, o šventės metu papuošė Šv. Kazimiero bažnyčios erdves. Džiugino mokinių darbų kūrybingumas, išradingumas, ne tik vaizdų, bet ir simbolių kalba, tėvelių bei senelių rūpestingumas, nes ir jie kūrybiniame procese galėjo talkinti patiems mažiausiems.

Šventės pradžioje skambančių giesmelių fone vyko jos dalyvių – mokinukų iš visų Klaipėdos parapijų – registracija, jie galėjo pasirinkti veiklą darbo grupelėse: sporto, dailės, rankdarbių, žvakių puošimo, kulinarijos, linijinių šokių, muzikos, giesmių, samariečių pirmosios pagalbos, sesučių vienuolių, pranciškono br. Pauliaus, šaulių, policijos, skautų, „protų mūšio“.

Šventę pradėjo ir dalyvius pasveikino Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas kun. teol. lic. Rolandas Karpavičius. Po to Pirmosios Komunijos katechezę lankantys šios parapijos vaikai parodė puikią inscenizaciją apie šv. Kazimiero gyvenimo kelią. O savanoriai – 7–12 klasių mokiniai – buvo pasirengę palydėti vaikus į užsiėmimų vietas. Kol vaikai buvo užsiėmę grupelėse, tėveliai galėjo bažnyčios koplyčioje pabendrauti su Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi kun. teol. dr. Ramūnu Norkumi, paklausyti jo paskaitos „Širdies tyrumas“. Rektorius nevengė šių dienų jaunimui ir šeimoms aktualių klausimų, vaizdingai įrodinėjo, kad žmogui be Kūrėjo pagalbos minėtus klausimus spręsti sunku arba net neįmanoma. Paskaitos metu mažuosius vaikučius žaidimų kampelyje prižiūrėjo savanoriai.

Po veiklos grupelėse mokiniai grįžo į bažnyčią. Šv. Mišias aukojo Lietuvos ir Telšių vyskupijos Katechetinių centrų direktorius ir vadovas, mons., eduk. m. lic. Rimantas Gudlinkis, koncelebravo Klaipėdos miesto bažnyčių kunigai. Džiaugėmės nuoširdžiu, aktyviu vaikų dalyvavimu liturgijoje: giedojimu, Šventojo Rašto skaitymu, visuotine malda, atnašų nešimu. Vaikai kaip atnašas nešė ir savo rankų darbelius, kuriuos spėjo pagaminti darbuodamiesi grupelėse.

Po šv. Mišių šventės dalyviai pakviesti pratęsti bendrystę agapėje, prie vaišių stalų. O po šventės išeidama kiekviena šeima gavo atminimo dovanėlę – magnetuką su Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios vaizdu.

Dėkojame šventės rengėjams – „Verdenės“ mokyklos tikybos mokytojai Editai Raubaitė ir klebonui kun. Rolandui Karpavičiui, tikybos mokytojų atstovams, grupelių vadovams, savanoriams, Klaipėdos licėjui ir „Medeinės“ mokyklai už suteiktas patalpas, visiems rėmėjams, dvasininkams ir pasauliečiams, visiems, gausiai susirinkusiems prasmingai praleisti Viešpaties dieną. Viliamės, kad šv. Kazimiero dorybės ir šventumas taps realiu pavyzdžiu mūsų jaunajai kartai., nes ji – mūsų visų ateitis.

Vida Žirnova,
tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Liudviko Stulpino progimnazijos tikybos mokytoja metodininkė

Aurelijos Žitkuvienės ir Rimaldos Liesytės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija