„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. gruodžio 15 d., Nr.12 (217)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Pažinti vyskupą kankinį

Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas
priima Vincento Borisevičiaus
gimnazijos mokinių atnašas

Vincento Borisevičiaus
gimnazijos mokinių atnašos

Telšių vyskupijos Katedroje
kunigai eina aukoti šv. Mišių,
skirtų vyskupo kankinio Vincento
Borisevičiaus gimimo metinėms

Lapkričio 24 dieną Telšiuose paminėtos 130-osios Dievo tarno, vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus gimimo metinės. Tos dienos rytą 8 val. Telšių vyskupijos Katedroje, kurioje Dievo tarnas 1940 metais buvo konsekruotas vyskupu ir kurios kriptoje šiuo metu ilsisi jo žemiškieji palaikai, buvo aukojamos šv. Mišios, kurių liturgijai vadovavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Į šv. Mišias buvo susirinkę Telšių katalikiškos krypties Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokiniai, jų tėvai bei mokytojai, liturgijoje patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, koncelebravo būrelis kunigų, giedojo gimnazijos jaunimo chorelis, vadovaujamas Ernestos Dargužienės. Homilijoje vyskupas išryškino tą dieną liturgijoje minėtų šventųjų Vietnamo kankinių tvirtumą ir ištikimybę Dievui bei Bažnyčiai. Toks pavyzdys yra ir prieš 130 metų Suvalkijoje gimęs ir savo gyvybę už Kristų ir Jo Bažnyčią paaukojęs vyskupas V. Borisevičius. Ganytojas drąsino susirinkusiuosius sekti Kristumi ir išlaikyti ištikimybę. Tikintis žmogus visada mato perspektyvą ir turi nenuginčijimą viltį Viešpatyje, žvelgdamas į ateitį. To, anot vyskupo, mus moko tą dieną minimieji.

Po šv. Mišių padėką vyskupui, kunigams ir visiems pamaldų dalyviams išsakė gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis. Po pamaldų visi aplankė žemiškuosius Dievo tarno palaikus Katedros kriptoje, meldėsi, kad jis būtų paskelbtas palaimintuoju.

Po pamaldų gimnazijoje surengta mokslinė konferencija. Jos pradžioje susirinkusiuosius pasveikino gimnazijos vadovas, kapelionas, Telšių miesto ir rajono savivaldybės atstovai. Konferencijoje pranešimus apie vyskupą kankinį V. Borisevičių skaitė Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus ir puikiai pasirengę įvairių klasių gimnazistai. Pranešimuose gvildenta, kokiomis herojiškomis savybėmis ir dorybėmis pasižymėjo Dievo tarnas ir kaip jį būtina pažinti šių dienų žmogui, kad jis taptų pavyzdžiu jaunimui ir visiems, siekiantiems krikščioniško gyvenimo. Tarp pranešimų pilnutėlėje gimnazijos aktų salėje konferencijos dalyvius džiugino puikiai parengtos gimnazistų kartu su mokytojais ir režisiere Laimute Pocevičiene meninės kompozicijos. Konferencijos pabaigoje direktorius visiems prisidėjusiems įteikė padėkos raštus.

Konferencija apie vyskupą kankinį V. Borisevičių – puiki jaunų žmonių iniciatyva gilintis į šios kilnios asmenybės gyvenimą ir gera galimybė jį dar geriau pažinti, prašant Viešpatį, kad jis būtų iškeltas į altorių garbę.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klier. Sauliaus Urbono nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija