„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. gruodžio 15 d., Nr.12 (217)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Būti vilties skelbėjais

Popiežiaus patarimai Azijos šalių jaunimui

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus prie Jangono
katedros bendrauja
su jaunaisiais giesmininkais

Gerosios žinios liudijimas

Popiežius Pranciškus, išskirtinai rūpindamasis jaunimo sielovada – šiam tikslui 2018 metais šaukiamas ir Vyskupų Sinodas – beveik kiekvienoje apaštalinėje kelionėje susitinka su jaunais žmonėmis. Taip atsitiko ir lankantis Pietryčių Azijos šalyse Mianmare ir Bangladeše, kuriose krikščionys sudaro nedidelę vietos gyventojų dalį, todėl jaunieji katalikai, gyvendami sudėtingomis savojo tikėjimo raiškai sąlygomis, reikalingi ypatingo aukščiausiojo ganytojo padrąsinimo. Lankydamasis Mianmare, kurio gyventojų daugumą sudaro budistai, Šventasis Tėvas katalikiškam vietos jaunimui netgi specialiai aukojo šv. Mišias, kurios lapkričio 30 dieną vyko impozantiškoje didžiausio šalies miesto Jangono katedroje, primenančioje kolonijinius britų valdymo laikus. Į šventovę visi norintys dalyvauti nesutilpo, todėl buvo pilna priešais katedrą esanti aikštė. Sakytoje pamaldų homilijoje sutelkdamas dėmesį į Gerosios naujienos (Evangelijos) misijų skelbimą, popiežius Pranciškus sakė, kad geriausia žinia yra jau vien entuziastingas jaunųjų katalikų tikėjimo liudijimas. „Jūs esate geroji žinia, kadangi esate Bažnyčios tikėjimo į Jėzų Kristų konkretūs ženklai, – tvirtino Šventasis Tėvas, – ženklai Bažnyčios, kuri mums neša niekada nesibaigiantį džiaugsmą ir viltį“.


Pažinti vyskupą kankinį

Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas
priima Vincento Borisevičiaus
gimnazijos mokinių atnašas

Lapkričio 24 dieną Telšiuose paminėtos 130-osios Dievo tarno, vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus gimimo metinės. Tos dienos rytą 8 val. Telšių vyskupijos Katedroje, kurioje Dievo tarnas 1940 metais buvo konsekruotas vyskupu ir kurios kriptoje šiuo metu ilsisi jo žemiškieji palaikai, buvo aukojamos šv. Mišios, kurių liturgijai vadovavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Į šv. Mišias buvo susirinkę Telšių katalikiškos krypties Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokiniai, jų tėvai bei mokytojai, liturgijoje patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, koncelebravo būrelis kunigų, giedojo gimnazijos jaunimo chorelis, vadovaujamas Ernestos Dargužienės. Homilijoje vyskupas išryškino tą dieną liturgijoje minėtų šventųjų Vietnamo kankinių tvirtumą ir ištikimybę Dievui bei Bažnyčiai. Toks pavyzdys yra ir prieš 130 metų Suvalkijoje gimęs ir savo gyvybę už Kristų ir Jo Bažnyčią paaukojęs vyskupas V. Borisevičius. Ganytojas drąsino susirinkusiuosius sekti Kristumi ir išlaikyti ištikimybę. Tikintis žmogus visada mato perspektyvą ir turi nenuginčijimą viltį Viešpatyje, žvelgdamas į ateitį. To, anot vyskupo, mus moko tą dieną minimieji.


Giesmių šventė mokykloje

Pabaisko giedoreliai. Dešinėje –
ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ

Lapkričio 21 dieną į Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro salę rinkosi jaunimas, pasirengęs dalyvauti respublikinėje 1–10 klasių mokinių giesmių šventėje „Tiesa padarys jus laisvus“, skirtoje Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti. Namuose kolektyvai turėjo užduotį per trumpą laiką parengti po vieną giesmę apie laisvę ir (arba) tiesą. Į šventę atvyko kolektyvas iš Ukmergės r. Pabaisko pagrindinės mokyklos, vadovaujamas muzikos mokytojos Laimos Grumovskienės kartu su tikybos mokytoja Jolita Žurauskiene. Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos mergaičių ansamblį parengė muzikos mokytoja Eglė Pratkelienė. Ši mokytoja paruošė šventei ir Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro mergaičių ansamblį, o dar vienas giedorėlių kolektyvas buvo parengtas Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro giedojimo būrelio vadovės Modestos Korepinos.


Adventinis rytas

Adventinė pamoka Tverų gimnazijoje

Gruodžio 6-osios rytas Tverų gimnazijoje prasidėjo neįprastai. Mokinius, mokytojus ir svečius pasitiko šokančios snaigės, gražiausi mokinių ir pedagogų pagaminti Advento vainikai ir skambanti rami muzika. Pirmoji pamoka prasidėjo giesmėmis ir pasakojimu apie Advento ir jo simbolių reikšmę ir svarbą kiekvieno mūsų gyvenime. Prasminga kompozicija tikybos mokytojos Lijanos Norvaišienės paruošti aštuntokai kvietė visus renginio dalyvius klausti: kaip laukti, kaip pasiruošti, kaip daugiau šviesos rasti savo aplinkoje ir širdyje? Parapijos klebonas kun. doc. dr. Saulius Stumbra pasveikino visus pradėjus adventinę kelionę, kvietė ieškoti tikrosios šviesos ir patiems šviesti savo namuose, klasėse – ruoštis Viešpaties Jėzaus gimimui. Pašventinus visų klasių adventinius vainikus, gimnazijos direktorė Gitana Kužmarskytė dėkojo tikybos mokytojai Lijanai Norvaišienei už gražų renginį, linkėjo išgyventi laukimo džiaugsmą, suvokti prasmę, o sesė vienuolė Julija iš Kretingos sudomino liepdama sugalvoti klausimų susitikimams klasėse. Visų bendruomenės narių pastangomis pradėjome dvasinę kelionę į tamsiausią metų naktį, kai gimsta Pasaulio Šviesa – Išganytojas. Tegul jis gimsta pasaulio ir mūsų širdžių prakartėlėse!


Ką mokiniai žino apie savo protėvius

Lietuvos genealogijos ir heraldikos
draugijos narė Kristina Giedraitienė
apdovanoja laureatą – Daumantą
Kuckailį, Kauno miesto Maironio
universitetinės gimnazijos moksleivį

Lapkričio 28-ąją Kauno tautinės kultūros centre (KTKC) įvyko Respublikinio projekto „Giminės medis-2017“ apibendrinimas-konferencija, kūrybinių darbų konkurso dalyvių (mokyklinio amžiaus vaikų) apdovanojimai. Šventėje dalyvavo projekto partneriai – Kauno krašto bajorų draugijos nariai – vadas Andrius Krivickas, įvaizdžio grupės vadovė Snieguolė Jurskytė, ponios Ieva Kaušinienė, Liudvika Krisiukėnienė, Elena Oranskienė. Lietuvos Genealogijos ir Heraldikos draugijos (LGHD) vardu pranešimą skaitė Kauno skyriaus narė Kristina Giedraitienė. Konkurso laureatams įteiktos atminimo dovanos – knygos, suvenyrai, kvietimai į pažintines popietes, žurnalai „Genealogija ir heraldika“ sulaukė didelio moksleivių ir mokytojų susidomėjimo. Dalyvius ir geriausių kūrybinių darbų autorius sveikino KTKC direktorės pavaduotoja ugdymui Vitalija Bajorienė. Skuodo r. Mosėdžio gimnazijos mokytojai ir mokiniai pristatė knygą „Gyvoji istorija“.


Atsinaujinimo savaitgalis

Gruodžio 2 dieną Telšiuose vyko tradicinis iš visos vyskupijos atvykusio jaunimo atsinaujinimo savaitgalis, rengiantis adventui ir Šv. Kalėdoms. Nuo ryto Telšių Žemaitės dramos teatro fojė ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos fojė I aukšte vyko registracija. Į renginį atvyko apie 700 jaunuolių iš įvairių vyskupijos parapijų.

Renginys pradėtas teatrine miniatiūra „Veidas, atgręžtas į saulę“, parengta Vaikų ir jaunimo aktorių trupės „Savi“ (režisierė – Laimutė Pocevičienė).

Susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Karolis Petravičius ir Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. R. Norkus, Telšių K. Praniauskaitės bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rūta Savickienė.


Suskrido penki aitvarai

Petras Bielskis

Mokyklinių teatrų festivalio
„Aitvarai“ vaidintojai

Kai vaikas ateina į mokyklą, prasideda metodiškai motyvuotas visai naujų reiškinių pažinimo kelias. Ryškūs trys lygiai: žinių kaupimas, arba naujų pasaulių suvokimas, bei fizinis ir dvasinis ugdymas. Įveikti pirmuosius du etapus mokykla padeda sudarydama geras sąlygas: modernios laboratorijos, elektronine aparatūra, sportui pritaikyti aikštynai, erdvios fizinių žaidimų ir gimnastikos įranga aprūpintos salės.

Deja,apie dėmesį dvasiniam ugdymui to nepasakysi. Viena efektyviausių humanizavimo, arba ugdymo, formų yra vaidinimas, kaip žmogaus kultūros ir dvasios dalis. Kiek Lietuvos mokyklų gali pasigirti amfiteatrinėmis salėmis, grimo kambariais, padoriomis akustinėmis repeticijų patalpomis, apšvietimo technika, specialiųjų efektų aparatūra, sceninių rūbų sandėliais? Užsienio mokyklose vaikų teatrams skiriama net filmavimo bei atgaminimo aparatūra. Taigi jie savo darbus gali matyti iš šalies, keisti ir taisyti, mokytis iš klaidų arba propaguoti, kas gražaus ir gero atrasta.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija