Atnaujintas 2001 m. gruodžio 7 d.
Nr.92
(1001)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė ir pasaulis
Ora et labora
Atmintis
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Paskutinis puslapis


PRIEDAI
(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai


PASKUTINIS NUMERIS

Vyskupas turi liudyti savo šventumu

Spalio pabaigoje Vatikane baigėsi visą mėnesį trukusi dešimtoji Vyskupų Sinodo asamblėja, kurioje dalyvavo 55 kardinolai, 7 Rytų Katalikų Bažnyčios patriarchai, 70 arkivyskupų, 106 vyskupai bei 30 kunigų auditorių pagalbininkų. Didžiausiame po II Vatikano Susirinkimo bažnytiniame forume dalyvavo ir apie jo įspūdžius "XXI amžiui" papasakojo Lietuvos kariuomenės ordinaras, Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS.

Kokią įtaką Vyskupų Sinodo darbui turėjo dabartinė sudėtinga tarptautinė padėtis, ypač po rugsėjo 11-osios teroristinių išpuolių?

Dešimtajame pasauliniame Vyskupų Sinode kalbėję vyskupai, kunigai bei pasauliečiai dažnai prisimindavo skaudžius rugsėjo 11-osios išpuolius. Jie buvo ir Popiežiaus širdyje, lūpose. Jis dažnai prisimindavo šią tragediją ir skatindavo melstis už žuvusiuosius. Net tada, kai suėjo mėnuo nuo rugsėjo 11-osios, buvo specialiai meldžiamasi - ryte ir popietiniame susitikime. Buvo pareikšta mintis, kad tik teisingumas gali įgyvendinti pasaulyje taiką. Milano kardinolas Karlas Marija Martinis, SJ, žvelgdamas į Šventąjį Raštą, labai gražiai pasakė: vienos ar kitos Šventojo Rašto įvykių akimirkos, kai Viešpats nubausdavo vienus nusidėjėlius ir, atrodo, bausmės išvengdavo kiti, išlieka svarbios ir dabar. Viešpaties mintis apie tai, kad, jei neatsiversime, visi pražūsime, skatina susimąstyti rugsėjo 11-osios įvykių akivaizdoje ir kiekvienam atsiversti. Nesmerkiant kito žmogaus, bet atsiversti, kad galėtume iš Dievo malonių sulaukti.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis


Afganistano karo užkulisiai

Afganistano Šiaurės Aljanso stebėtinos pergalės prieš talibus kelia daugybę klausimų politologams. Juk ir ne tik karo specialistai puikiai žino, jog bet kokiame kare pergale laikomas ne teritorijų užgrobimas, o priešo sunaikinimas. Dabar vykstantis Afganistano karas šią tendenciją tik patvirtina.
Pažymėtina, kad talibai iš beveik visų savo kontroliuotų teritorijų pasitraukė patys, be jokių Šiaurės Aljanso pajėgų nuopelnų. Juk Šiaurės Aljansas jau dešimt metų bandė atkovoti nors nedidelę dalį Afganistano teritorijos ir jokių laimėjimų nepasiekė. Ir nuo amerikiečių bombardavimų talibai, kaip atrodo, nukentėjo ne per daugiausia. Tiesa, amerikiečiai teigia sunaikinę talibų infrastruktūras ir priešlėktuvinę gynybą, bet jų Afganistane faktiškai nė nebuvo. Vienintelis dalykas, kurį turi talibai - tai gyvoji jėga, o ji - šiaip ar taip, liko, nors ir išsklaidyta. Palikę teritorijas, talibai tik sukėlė savo priešininkams daugybę problemų. Dabar Šiaurės Aljansas turės kontroliuoti ir valdyti 10-15 kartų didesnę teritoriją ir tiek pat kartų daugiau gyventojų, kuriuos reikės kaip nors valdyti, o svarbiausia - pamaitinti.

Afganų vaikai eilėje prie maisto, kurį dalina humanitarinės organizacijos


Tarpreliginio dialogo pripažinimas ir iššūkiai

Dabartiniams laikams būdinga ir aukšta kompiuterinė technologija, ir primityvi terorizmo "filosofija". Tai turbūt geriausiai apibūdina II Vatikano Susirinkimo pastoracinės konstitucijos "Gaudium et Spes" žodžiai, kuriuos Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Frensis Arinzė priminė savo sveikinime musulmonams Ramadano (pasninko mėnesio) proga: "Šiuolaikinis pasaulis pasirodo esąs drauge ir galingas, ir silpnas, sugebantis realizuoti ir geriausius, ir blogiausius dalykus; jam atsiveria kelias į laisvę ir priespaudą, į pažangą ir atsilikimą, į brolybę ir neapykantą. Be to, žmogus pagaliau suvokia, kad jam dabar priklauso apvaldyti jėgas, jo paties pažadintas ir galinčias jį sunaikinti arba jam tarnauti".

Popiežius su Sirijos musulmonų didžiuoju muftijumi per jo apsilankymą istorinėje Omajado mečetėje Damaske 2001 m. gegužės 6 d.


Lietuviška katalikybė - tautinė religija

Vieną dieną telefonu paskambino "vydūnininkas" ir ėmė kategoriškai reikalauti pasirašyti peticiją dėl pagonybės - senosios baltų religijos - atkūrimo ir pripažinimo.
Labai gerbiau romuviečių veiklą sovietmečiu dėl jų nuopelnų - mūsų etninės kultūros propagavimo, Joninių šventimo. Tačiau tai nieko bendra neturi su religija. Papročiai - ne religijos, bet tautos turtas. Tai, ką sovietmečiu veikė romuviečiai, tik XIX amžiaus lietuviškojo kaimo pasaulėjautos išraiška.
Čia mūsų nuomonės išsiskyrė.
"Vydūnininkas" puolė remtis Vydūnu, talkon kvietė aušrininkus ir varpininkus, kurie, anot jo, taip pat buvę senojo lietuvių tikėjimo išpažinėjai. Tik kažkodėl nepaminėjo kunigaikščio Jono Gedimino-Klausučio Beržansko. Tikriausiai neopagonims ši pavardė nežinoma...


Klaidžiojimas

Neseniai teko nugirsti vieną anekdotą, pakankamai atspindintį mūsų gyvenimo aktualijas: Parke ant suolelio sėdi du piliečiai. Vienas jų, sukaupęs visą savo intelektualinį potencialą, sprendžia kryžiažodį. Jam nesiseka. Pagaliau neiškentęs kreipiasi į greta sėdintįjį: "Atsiprašau tamsta, kokia galėtų būti "priemonė suliesėti" iš septynių raidžių?" - "O ko čia nesuprasti, - atsako suolo kaimynas, - juk kaip dieną aišku - pensija".
Šiuo anekdotu pataikyta tiesiai į dešimtuką. Mat Vyriausybė nusprendė pradėti pensijų reformą ne tai 2003-aisiais, ne tai 2004 metais. O kol kas džiaugiamasi statistikos prognozėmis, jog pensininkų skaičius mažėja ir iki tos vadinamosios reformos jų dar labiau sumažės. Kitaip tariant, boba iš ratų - arkliui lengviau. Tiesa, žadama (ir tai tikriausiai bus padaryta) kitais metais padidinti pensijas 5-6 litais. Kitaip ir būti negali. Juk bus prezidento rinkimai, o į juos tikriausiai vėl kandidatuos "populiariausias šalies žmogus".


Bažnyčių vadovai - reklamoje

Maskvos patriarchas palaiko "Lukoil" - "dėl Rusijos gerovės"

Daugelyje Maskvoje nustebino Rusijos Stačiatikių Bažnyčios patriarcho poelgis. Aleksijus II pasirodė televizijos reklaminiame intarpe ir išreiškė palankumą didžiausiai Rusijos naftos kompanijai "Lukoil". Tačiau ir Bažnyčios, ir "Lukoil" atstovai Ekumeninei žinių agentūrai ENI sakė, kad tai buvo visai natūralus būdas padėkoti kompanijai už jos įnašą atstatant bažnyčias.
25 sekundžių trukmės reklaminis intarpas buvo parodytas lapkričio 19 dieną po Rusijos nacionalinės televizijos kanalo RTR ryto žinių. Po alaus reklamos parodytame montaže patriarchas stovėjo šalia cerkvės apsuptas "Lukoil" pareigūnų, įskaitant kompanijos vadovą Vagitą Alekperovą. Po to Aleksijus II buvo nufilmuotas vienas, jau stovintis maldos namų viduje, prie spindinčio ikonostaso. Būdingu pamokslaujančiu ir iškilmingu tonu patriarchas pasakė: "Mes esame dėkingi "Lukoil" už jo paramą daugeliui Rusijos Stačiatikių Bažnyčios projektų...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Kauno arkivyskupija mini 75-ųjų įkūrimo metinių jubiliejų

Kovotojas be ginklo

VYSKUPŲ DVASINĖ GIMINYSTĖ