Atnaujintas 2003 m. vasario 14 d.
Nr.13
(1117)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Pasaulis
Valstybė ir bažnyčia
Katalikų bendruomenė
Viltis
Laikas ir žmonės
Žvilgsnis
Istorijos vingiai
Aktualijos
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vasario 16-oji – neišsenkantis tautos stiprybės šaltinis

Sukanka 85-eri metai nuo Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo. Švęsdami šią sukaktį, atsigręžkime į savo tautos istoriją ir prisiminkime, kokį pėdsaką nuolatos besikeičiančių įvykių tėkmėje paliko Vasario 16-oji – lietuvių vienybės bei kovos dėl laisvės simbolis.
Nepriklausomos ir stiprios valstybės siekis, susiformavęs lietuvių sąmonėje XIII amžiuje, buvo įgyvendintas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, kurios galybė suklestėjo Vytauto Didžiojo laikais. Tačiau po trečiojo Lietuvos–Lenkijos padalijimo, įvykusio XVIII amžiuje, Lietuva ilgam neteko savo valstybingumo. Tautos sąmoningumą pažadino tik XIX amžiuje prasidėjęs nacionalinio atgimimo sąjūdis, neleidęs užgesti savarankiškos valstybės atkūrimo idėjai ir atvedęs Lietuvą prie nepriklausomybės slenksčio.
Šis sąjūdis aktyvią organizacinę formą įgavo Pirmojo pasaulinio karo metu. 1917 m. rugsėjo 18-22 d. Vilniuje įvykusioje Lietuvos visuomenės veikėjų konferencijoje buvo nuspręsta pradėti Lietuvos valstybės atkūrimo darbus. Buvo išrinkta dvidešimties asmenų Lietuvos taryba (LT), kuri 1918 m. vasario 16 d. , apie 12 val. 30 min., ir paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Dokumente pažymima, kad LT skelbia atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Nepriklausomybės aktas pasirašytas Vilniuje, Didžiojoje g. 30 (dabar Pilies g. 26), Lietuvių komiteto nukentėjusiems nuo karo šelpti būstinėje. Istoriniam posėdžiui pirmininkavo “Aušros” įkūrėjas, nacionalinio atgimimo patriarchas dr. J.Basanavičius. Aktą pasirašė LT nariai: J.Basanavičius, K.Bizauskas, M.Biržiška, S.Banaitis, P.Dovydaitis, S.Kairys, P.Klimas, D.Malinauskas, V.Mironas, S.Narutavičius, A.Petrulis, J. Šaulys, K.S. Šaulys, J.Šernas, A.Stulginskis, A.Smetona, J.Smilgevičius, J.Staugaitis, J.Vailokaitis ir J.Vileišis.