Atnaujintas 2003 m. vasario 14 d.
Nr.13
(1117)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Pasaulis
Valstybė ir bažnyčia
Katalikų bendruomenė
Viltis
Laikas ir žmonės
Žvilgsnis
Istorijos vingiai
Aktualijos
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kaišiadorių Katedros vargonininkė

Vargonininkė Virginija Kazlauskienė

Autorės nuotrauka

Penkerių metukų Virgutė liko be mamytės. Ji atgulė čia pat, už Palomenės bažnyčios, ant kalnelio… Iš visų vaikystės prisiminimų bene ryškiausiai išliko tie sekmadieniai, kai mamytė kartu su vyresniaisiais savo vaikais (o jų turėjo net septynis) už rankytės ją vedėsi į bažnyčią.
- Mamytė buvo labai pamaldi, - sako Virginija dabar. – Bažnyčia jai buvo tikra atgaiva. Ir mus, visus vaikus, mokė atjautos, gerumo, ieškoti Kristuje palaimos.
Jadvyga Tatarūnienė turėjo gražų balsą, giedojo Palomenės bažnyčios chore, ją ne tik kaimynai, bet ir iš tolimesnių kaimų kviesdavosi giedoti per laidotuves.
Dukrelė Virgutė paveldėjo iš mamytės skardų balsą. O kai išgirsdavo vargonų muziką, tai širdis tirpte tirpdavo jos garsuose. Atrodė, kad nieko taip nenorėtų, kaip prisiliesti prie vargonų klavišų, šlovinti Dievą skambiais vargonų akordais. Dešimties metukų būdama Virgutė Palomenės bažnyčios chore jau užėmė mamytės vietą – giedojo. Taip pakiliai, su vaikišku atvirumu, įsijautusi ji giesmėmis garbino Aukščiausiąjį. Muzikai gabią mergaitę pastebėjo iš Vilniaus atvažiuojanti vienuolė, kuri Palomenės bažnyčioje giedodavo per šv. Mišias. Ji kiek ir pamokydavo Virgutę. Mergaitei tai buvo neapsakomos laimės valandėlės. Virgutė tik vieno troško ir meldė Viešpatį: būti vargonininke, dainininke. O dar tokia laimė nusišypsojo: klebonas kun. Jonas Zubrus, matydamas švytinčias mergaitės akis, kai ji išvysdavo muzikos instrumentus, padovanojo Virgutei ne ką kitą, o netgi pianiną. Kiek džiaugsmo būta! Pati kažkiek pramoko skambinti. Atrodė, kad svajonė tapti vargonininke jau netrukus bus įgyvendinama.
Tačiau laikai buvo sovietiniai, ateistiniai. Kodėl moksleivė sekmadieniais (ir ne tik sekmadieniais) eina į bažnyčią? Kur žiūri mokyklos vadovai? O, be to, tėvas buvo jau antrą kartą vedęs, šeima sunkiai vertėsi, dar ir pamotė vis kartodavo: „Iš vargonininkavimo duonos nevalgysi…“
V.Tatarūnaitė baigė Palomenės aštuonmetę, po to – I.Mičiurino sodininkystės ir daržininkystės technikumą, gavo paskyrimą dirbti Kaišiadorių rajono žemės ūkio valdybos Sėklų inspekcijoje. Dirbti sekėsi, tačiau bažnyčia labiau traukė. Ir štai prieš dvidešimt metų Virginija, jau Kazlauskiene būdama, oficialiai pradėjo dirbti vargonininke savo bažnytėlėje Palomenėje.
- Iš pradžių labai jaudinausi, - prisimena Virginija. – Bet man labai nuoširdus buvo (dabar jau išėjęs Amžinybėn) klebonas kun. Zigmas Stančiauskas. Jis atėjo prie vargonų, paspaudė man ranką ir pasakė, kad aš būsianti tvirta vargonininkė. Toks švelnus virpuliukas perėjo per širdį.
Klebono kun. Z.Stančiausko padedama, Virginija pradėjo vadovauti ir trylikos žmonių mišriam chorui. Palomenėje vargonininkavo šešerius metus, kartu aptarnaudavo ir kaimyninę Krivonių bažnytėlę. O per atlaidus, kitomis progomis kur tik netekdavo Virginijai groti ir giedoti per šv. Mišias: Želvoje, Kuktiškėse, Bagaslaviškyje, Čiobiškyje, Merkinėje, jau nekalbant turbūt apie visas Kaišiadorių rajono bažnyčias.
- Vargonininkauti yra mano pašaukimas, - sako Virginija. – Neįsivaizduoju savo gyvenimo be bažnyčios darbo. Jis labai daug jėgų reikalauja. Reikia atiduoti visą širdį. Tik tada žmonės liks patenkinti, išeis iš bažnyčios truputį geresni, ramesni. O ir aš pati, kai mano balsas skamba bažnyčios skliautais, jaučiuosi pakylėta. Būna, kad giedodama nejaučiu savęs, mano balsas tarytum skrenda į aukštybes, į dvasinę palaimą.
Palomenėje Virginija buvo subūrusi ir jaunimo chorelį, kuris išsilaikė kelerius metus. Jautrius prisiminimus paliko Sąjūdžio laikai, Atgimimas. Tada Palomenėje klebonavo kun. Petras Avižienis, veiklus, energingas ganytojas, kuris čia aukojo ir pirmąsias Mišias, o per jas grojo ir giedojo Virginija. O kur Palomenėje pirmą kartą suskambėjo „Tautiška giesmė“ – Lietuvos himnas? Žinoma, bažnyčioje. Ir jį su savo choristėmis giedojo Virginija, klebonas, visi susirinkusieji.
Klebonas kun. P.Avižienis Virginijai parašė charakteristiką-rekomendaciją tobulintis Lietuvos konservatorijoje Vilniuje, vargonininkų kursuose. Trejus metus juos lankė Virginija. Tačiau ir tuo neapsiribojo. Dar važinėjo į Kauną, į vokalo pamokas pas muzikę Teresę Chmieliauskaitę. Mokėsi pusę metų.
Pradėjo giedoti Kaišiadorių Katedros chore. Su juo buvo išvykusi į Magdeburgą Vokietijoje. 1993-iaisiais Katedros klebonas kun. Vytautas Kazimieras Sudavičius Virginijai pasiūlė vargonininkauti pagrindinėje vyskupijos šventovėje. Čia ji vargonininkauja ligi šiol. Beje, jau trečius metus gieda ir per laidotuves. Vienintelė rajone gieda su nešiojamaisiais vargonėliais.
V.Kazlauskienė šiltais žodžiais mini dabar jau mirusį kun. Joną Mintaučkį, buvusį šios Katedros vikarą Petrą Purlį, mons. V.K.Sudavičių, dabar klebonaujantį Aukštadvaryje, vyskupą Juozapą Matulaitį, kurie stengėsi jai padėti, kad Katedroje kuo iškilmingiau skambėtų vargonai ir vargonininkės balsas.
Vargonininkės džiaugsmą galima suprasti, kai ji išgirdo, jog jos vyresnysis sūnus Egidijus apsisprendė aukoti save Bažnyčiai. Jis – Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos trečiojo kurso klierikas. 2002 m. gruodžio 9-ąją Virginija su namiškiais buvo nuvažiavusi į Vilnių, į Egidijaus įvilktuves. Baigus du kursus, Egidijus buvo išsiųstas su grupe klierikų į Airiją pagilinti anglų kalbos žinių. Jaunesnysis sūnus Paulius – Kaišiadorių žemės ūkio mokyklos moksleivis, azartiškas automobilizmo mėgėjas.
Jautri, jausminga, poetiškos sielos V.Kazlauskienė. Nieko stebėtino, kad ji rašo eilėraščius, kuria giesmes. Ji surinko medžiagą brošiūrai „Taikos Karalienė“ (apie Švč. Mergelės Marijos apsireiškimus Jugoslavijoje), kurią parašė kun. Zigmas Stančiauskas (pasirašęs inicialais: kun. Z.S.). Knygelė 1991 metais buvo išleista keturių tūkstančių egzempliorių tiražu.

Marytė KAVALIAUSKIENĖ
Kaišiadorys

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija