Atnaujintas 2003 m. vasario 14 d.
Nr.13
(1117)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Pasaulis
Valstybė ir bažnyčia
Katalikų bendruomenė
Viltis
Laikas ir žmonės
Žvilgsnis
Istorijos vingiai
Aktualijos
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdyje

Vasario 6 dieną Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato patalpose Vilniuje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai bei Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peteris Štefanas Zurbrigenas.
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pristatė atliktus darbus ir problemas, susijusias su įvairių įstatymų rengimu, supažindino su išsiųstais dokumentais bei informavo apie įvykusius susitikimus su valdžios pareigūnais. Kelia nerimą kai kurie įstatymų projektai, kurie neatitinka Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto pasirašytų ir ratifikuotų sutarčių, kaip Švietimo įstatymo projektas, kuriame buvo siūloma išbraukti dorinio ugdymo privalomumą mokyklose, bei keičiamos nevalstybinių mokyklų finansavimo nuostatos. Taip pat susirūpinta dėl nusavintų religinių vertybių ateities statuso nustatymo rengiamame Muziejų įstatyme. Nors neseniai buvo pasirašytas susitarimas su Sveikatos apsaugos ministerija dėl kapelionų veiklos sveikatos priežiūros įstaigose, atsirado sunkumų jį įgyvendinant. Buvo kalbėta ir apie kitus įstatymus, kurie kelia moralinių rūpesčių, kaip pavyzdžiui, Lyties pakeitimo įstatymas.
Kardinolas A.J.Bačkis trumpai pristatė susitikimą su užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Susitikime buvo pakartotos ir anksčiau Bažnyčios išreikštos pozicijos, kad Europos konstituciniame akte būtų pažymėtas krikščioniškasis Europos kultūrinis paveldas, kad Europos Sąjungoje būtų užtikrinta institucinės religijos laisvė, palaikant struktūrinį dialogą tarp Bažnyčių bei religinių bendrijų su valdžia paskiruose kraštuose ir Europos Sąjungoje, ypač gerbiant kiekvieno krašto įstatymus, susijusius su religinėmis bendruomenėmis. Vyskupai, aptarę Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą klausimą ir artėjantį referendumą, nusprendė raginti žmones balsuoti referendume, palaikant Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą.
Buvo pristatyta rengiamos konferencijos “Lietuva ir Šventasis Sostas: praeitis, dabartis, ateitis”, skirtos Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių 80-mečiui bei pirmojo konkordato tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto 75-mečiui pažymėti, programa. Konferencija įvyks kovo 3 dieną Vilniuje. Taip pat aptarta dalyvauti šioje konferencijoje į Lietuvą atvyksiančio Šventojo Sosto sekretoriaus santykiams su valstybėmis arkivyskupo Žano Luji Torano vizito programa.
Liturgijos komisijos pirmininkas vyskupas Jonas Boruta pristatė Velykų tridienio šventimo gaires, kuriomis siekiama Velyknakčio ir Velykų ryto liturgijos papročius labiau suderinti su Šventojo Sosto išleistomis liturginėmis nuorodomis. Nutarta, kad šiais metais kiekvienas ordinaras pritaikys šias gaires savo vyskupijai ir su jomis supažindins savo vyskupijos kunigus atskiruose vyskupijos kunigų susirinkimuose.
Vyskupai pritarė skelbimo dėl šv. Komunijos priėmimo normų tekstui, kuris bus skaitomas prieš šv. Mišias tomis šventinėmis progomis, kai į bažnyčias gali būti susirinkę nesusipažinę su Bažnyčios mokymu šiuo klausimu žmonės. Trumpai aptartas vyskupų dalyvavimas Lietuvos prezidento Rolando Pakso inauguracijoje. Kardinolas A. J. Bačkis pasakys invokaciją Seimo posėdžio pradžioje, o Vilniaus Arkikatedroje šv. Mišias koncelebruos Lietuvos vyskupai.
Besirengiant Pasaulio jaunimo dienoms, vyksiančioms 2005 metais Vokietijoje, per Europą bus nešamas Jaunimo dienų kryžius. Vyskupai pritarė organizatorių pasiūlymui, kad ši kryžiaus piligriminė kelionė vyktų ir Lietuvoje 2004-2005 metais.
Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis numatytas kovo 14 dieną Kaune.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija