Atnaujintas 2003 m. vasario 14 d.
Nr.13
(1117)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Pasaulis
Valstybė ir bažnyčia
Katalikų bendruomenė
Viltis
Laikas ir žmonės
Žvilgsnis
Istorijos vingiai
Aktualijos
Nuomonės


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Paminėta Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11 dieną vienuoliktąjį kartą Pasaulinės ligonių dienos pagrindiniai renginiai vyko Jungtinių Amerikos Valstijų sostinėje Vašingtone, Mergelei Marijai dedikuotoje amerikiečių nacionalinėje šventovėje.
Vasario 4 dieną Vatikane buvo paskelbtas popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas, skirtas vasario 11-ąją švenčiamai šiemetinei Ligonių dienai.
Mes matėme ir liudijame, kad Tėvas atsiuntė Sūnų, pasaulio Išgelbėtoją… Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli (1 Jn 4,14.16). „Šie apaštalo Jono žodžiai,- rašo Popiežius,- labai gerai paaiškina sveikatos sielovados tikslus. Bažnyčia, atpažindama Kristų kenčiančiuose broliuose, įsipareigoja skelbti jiems Gerąją naujieną ir liudyti ją artimo meilės darbais. Kiekvienas žmogus širdyje kelia dramatiškus klausimus apie mirtį ir skausmą. Ir nors sekuliarizuotas mentalitetas norėtų juos pašalinti arba ignoruoti, šie klausimai vis tiek reikalauja atsakymo. Ypač kai susiduriama su tragiškais žmonių išgyvenimais, krikščionis yra pašauktas liudyti guodžiančią tiesą apie prisikėlusį Kristų, kuris pasiima visas žmonijos negandas, kančias, taip pat ir mirtį, ir viską paverčia gyvybe ir malone. Šią tiesą šiandien reikia skelbti ir liudyti visam pasauliui, iki pat žemės pakraščių“.
Taip Popiežius rašo laiško pra-džioje. Toliau, antrame laiško skyriuje, daugiau dėmesio skirta sveikatos sielovadai Amerikoje, nes būtent tame žemyne vyko pagrindiniai šiemetinės Pasaulinės ligonių dienos renginiai, o be to, Šiaurės Amerikoje, kartu su medicinos teorine ir technologine pažanga, labai toli pažengęs ir hedonistinis požiūris į sveikatos apsaugą ir žmogaus gyvybės nuvertinimas. Rašydamas apie sveikatos sielovadą Amerikoje, Popiežius primena bendrą sielovados šiame žemyne kontekstą, kuris buvo išsamiai aptartas prieš kelerius metus vykusioje Amerikai skirtoje Vyskupų Sinodo asamblėjoje. Trečiame laiško skyriuje kalbama apie sveikatos sielovados koordinavimo būtinumą. Vietinių Bažnyčių, tai yra vyskupijų, pareiga užtikrinti koordinuotą veiklą tiek ligoninėse, tiek kitose veiklos srityse ir prižiūrėti, kad nebūtų nukrypstama nuo Bažnyčios moralinio mokymo. Ketvirtame skyriuje grįžtama prie medicinos pažangos moralinių aspektų. Paskutiniai skyriai, penktasis ir šeštasis, skirti sveikatos sielovadoje dirbantiems katalikams. Popiežius dėkoja jiems už pasiaukojimą, drąsina ir toliau savo veikla liudyti artimo meilę.
Pasaulinės ligonių dienos renginiai Vašingtone vyko vasario 9-11 dienomis. Vasario 9-ąją atidarymo pamaldoms vadovavo Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Viltonas Gregoris. Po pietų vyko vyskupų susitikimas, kuriam vadovavo iš Vatikano į Vašingtoną atvykęs Popiežiškosios sveikatos sielovados tarybos pirmininkas arkivyskupas Chavjeras Lozanas Baraganas. Antrą dieną nuo ryto iki vakaro vyko susitikimai ir diskusijos įvairiomis sielovados sveikatos apsaugos struktūrose ir medicinos moralės temomis. Dalyvavo Amerikos Bažnyčių atstovai, Jungtinių Valstijų valdžios pareigūnai, tarp jų ir sveikatos apsaugos ministras, svečiai iš užsienio – dvasininkai bei bioetikos specialistai. Vasario 11-ąją, trečią ir paskutinę dieną,Vašingtono Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo šventovėje buvo aukojamos iškilmingos uždarymo šv.Mišios, kurių metu buvo teikiamas ligonių sakramentas.
(Plačiau apie Pasaulinės ligonių dienos minėjimą skaitykite trečiadienio numeryje.)

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija