Atnaujintas 2006 kovo 17 d.
Nr.21
(1421)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šventasis Tėvas pasveikino lietuvius maldininkus

Popiežius Benediktas XVI
Šv. Petro aikštėje
„L’Osservatore Romano“ nuotrauka

Popiežius Benediktas XVI, sekmadienį Vidudienio maldos proga sveikindamas į Vatikano Šv. Petro aikštę susirinkusius tikinčiuosius, lietuvių kalba atskirai pasveikino aikštėje buvusius lietuvius. Popiežius atkreipė ypatingą dėmesį į Vidudienio maldos proga atvykusią grupę lietuvių kunigų, kurie šiemet švenčia savo kunigystės šventimų 15-ąsias metines. Sukakties proga Popiežius linkėjo lietuviams kunigams būti tvirtais Jėzaus Kristaus meilės liudytojais ir Jo Evangelijos skleidėjais bei pažymėjo, kad juos lydi savo malda ir suteikė apaštališkąjį palaiminimą.

Šv. Petro aikštėje sekmadienio vidudienį su Popiežiumi „Viešpaties Angelo“ maldą kalbėjo ir Šventojo Tėvo maldos proga pasakytos kalbos klausėsi gausi grupė Romoje šiomis dienomis esančių lietuvių. Tarp jų buvo Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, jau minėti kunigai, švenčiantys kunigystės sukaktį, Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos vadovybė ir studentai bei Lietuvos valdžios atstovai – ambasadorius prie Šventojo Sosto Algirdas Saudargas, ambasadorius Italijos Respublikoje Šarūnas Adomavičius, diplomatinių atstovybių ir Italijos lietuvių bendruomenės atstovai, kiti svečiai iš Lietuvos, tarp jų grupė turistų.

Romoje savo kunigystės šventimų metinių proga buvo susirinkę šešiolika kunigų. Visi jie 1991 metais baigė teologijos mokslus Kaune, tuo metu veikusioje Lietuvos tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Iš viso tais metais šventimus skirtingose vyskupijose gavo 21 kunigų seminarijos studentas iš visų Lietuvos vyskupijų, tarp jų R.Norvila, kuris 1997 metais buvo konsekruotas vyskupu.

Beje, Italijos lietuviai su svečiais iš Lietuvos šešadienio rytą Vatikano bazilikos Lietuvos kankinių koplyčioje šv. Mišių auka paminėjo šešioliktąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines. Koncelebracines šv. Mišias, vadovaujami kardinolo A.J.Bačkio, aukojo Vilkaviškio vyskupas R.Norvila ir 25 lietuviai kunigai. Šv. Mišiose dalyvavo Lietuvos valdžios atstovai, ambasadoriai A.Saudargas, Š.Adomavičius, Kazys Lozoraitis, Lietuvos vyriausybės Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinis direktorius Antanas Petrauskas, kiti Lietuvos diplomatinių atstovybių atstovai bei Romoje gyvenantys lietuviai.

Pasibaigus Eucharistijos šventimui šv. Mišių dalyviai susirinko pasimelsti prie Dievo tarno Jono Pauliaus II kapo, kuris yra Vatikano bazilikos grotose, prie pat apaštalo šv. Petro kapo ir Lietuvos kankinių koplyčios.

Pagal VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija