Atnaujintas 2006 gegužės 12 d.
Nr.36
(1436)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šveicarų gvardijos jubiliejus

Žygis pėsčiomis iš Šveicarijos
į Romą minint 500-ąsias Šveicarų
gvardijos korpuso Vatikane
įkūrimo metines

Šiemet sukanka 500-osios Šveicarų gvardijos korpuso Vatikane įkūrimo metinės. Pirmieji šiai sukakčiai skirti renginiai vyko jau sausio mėnesį, kuomet sukako lygiai 500 metų nuo pirmųjų šveicarų karių atvykimo į Romą, o pagrindiniai minėjimai vyko praėjusį penktadienį ir šeštadienį. Penktadienio pavakare Šv. Petro aikštėje užsibaigė žygis pėsčiomis iš Šveicarijos į Romą. Jame dalyvavo buvusių Šveicarų gvardijos karių asociacijos nariai. Šeštadienio rytą popiežius Benediktas XVI Šv. Petro bazilikoje aukojo Gvardijos jubiliejaus Mišias. Po Mišių privačioje audiencijoje Šventasis Tėvas priėmė šia proga į Romą atvykusį Šveicarijos Konfederacijos prezidentą Moritzą Leuenbergerį. Po pietų davė priesaiką 33 nauji gvardiečiai. Paprastai priesaika vykdavo Vatikano rūmų Šv. Damazo kieme, tačiau šiemetinė, jau penkišimtoji, naujų rekrūtų pamaina priesaiką davė Šv. Petro aikštėje.

Šeštadienio rytą aukodamas šv. Mišias Šv. Petro bazilikoje, popiežius Benediktas XVI savo homilijoje priminėjo tris reikšmingus 1506 metų įvykius, kurių penkišimtosios metinės sukanka šiemet: antikinės Laokoonto skulptūros suradimą ir su šiuo įvykiu susijusią Vatikano muziejų pradžią; tais pačiais metais prasidėjusią Šv. Petro bazilikos statybą; Šveicarų gvardijos įkūrimą. Prieš penkis šimtus metų 150 popiežiaus Julijaus II pakviestų savanorių atkeliavo į Romą ir pradėjo tarnybą Apaštališkuose rūmuose. Netrukus po korpuso įkūrimo šveicarų gvardiečiams buvo lemta paliudyti ypatingą ištikimybę ir pasiaukojimą - 1527 metais Romos miestas buvo užpultas ir apiplėštas. Gegužės 6 dieną 147 gvardiečiai žuvo gindami popiežių Klemensą VII ir tik 42 liko gyvi.

Popiežius pabrėžė, kad ir šiandien gvardijos kariai vykdo nepamainomai vertingą tarnystę. Tarp daugelio katalikų pasauliečių veikimo Bažnyčioje formų ypatinga vieta skirta Šveicarų gvardijos kariams – jaunuoliams, kurie meilės Kristui ir Bažnyčiai skatinami stoja apaštalo Petro įpėdinio tarnybon. Vieni Gvardijoje tarnauja tik tam tikrą numatytą laikotarpį, kiti pasilieka tarnauti ilgiau ir su šiuo korpusu susieja visą savo gyvenimą. Kai kurie iš jų tarnybos Vatikane metu subrandino pašaukimą į kunigystę. Tačiau visiems priklausymas Šveicarų gvardijai reiškia besąlygišką priklausymą Kristui ir Bažnyčiai bei pasiryžimą, jei prireiktų, paaukoti gyvybę. Popiežius palinkėjo, kad Švenčiausioji Mergelė ir karių globėjai šv. Martynas ir šv. Sebastijonas, taip pat Gvardijos globėjas šv. Mikalojus iš Flue padėtų jiems stropiai vykdyti kasdienę tarnystę kupiniems tvirto tikėjimo ir meilės Bažnyčiai.

Po pietų 33 nauji gvardiečiai davė priesaiką. Šiemetinė jubiliejinė naujų gvardiečių priesaikos iškilmė vyko Šv. Petro aikštėje tūkstančių žmonių, maldininkų ir turistų akivaizdoje. Nauji gvardiečiai prisiekė ištikimai tarnauti Popiežiui, jį ginti, o jei prireiktų, ir gyvybę paaukoti. Kiekvienas iš naujųjų gvardiečių kairėn rankon paėmęs gvardijos vėliavą ir iškėlęs dešinę ranką su atlenktais trimis pirštais, simbolizuojančiais Švenčiausiąją Trejybę, priesaikos žodžius ištarė savo gimtąja kalba, kurių Šveicarijos Konfederacijoje yra keturios.

Pagal VR

„L’Osservatore Romano“ nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija