Atnaujintas 2006 gegužės 12 d.
Nr.36
(1436)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Rengiasi Eucharistijos kongresui

Benjaminas ŽULYS

Lietuvos žemės ūkio universitete (LŽŪU) įvyko pasirengimo Vilkaviškio vyskupijos ketvirtajam Eucharistijos kongresui konferencija „Atraskime vienybę Eucharistijoje“. Kongresas įvyks šių metų birželio 9-11 dienomis Vilkaviškyje. Konferenciją LŽŪ universitete suorganizavo šios aukštosios mokyklos Dvasingumo ugdymo centras, Tabariškių parapijos bendruomenė.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila minėjo, kad Eucharistijos kongresas yra ypatingas įvykis vyskupijos gyvenime. Pasirengimas jam jr jo šventimas suvienija visus vyskupijos tikinčiuosius. Kongresas padeda išgyventi Eucharistiją kaip vienybės su Dievu bei tikėjimo broliais ir seserimis šventę.

Vyskupas priminė, kad pirmasis šios vyskupijos Eucharistijos kongresas įvyko 1931metais Vilkaviškyje, antrasis – 1935-aisiais Marijampolėje, trečiasis – 1993 metais Lietuvai atkūrus nepriklausomybę – taip pat Marijampolėje. Pasirengimu vyskupijos ketvirtajam Eucharistijos kongresui vyskupijoje pratęsti Eucharistijos metai, kuriais Visuotinė Bažnyčia gyveno iki 2005 metų spalio pabaigos. Šio kongreso ir pasirengimo jam tikslas – vienybės su Jėzumi atnaujinimas, gilesnis tikėjimo slėpinių įsisąmoninimas, bendruomeniškumo stiprinimas.

Vyskupas R.Norvila sakė, kad, rengdamiesi artėjančiam vyskupijos IV Eucharistiniam kongresui, iš naujo praminkime takus prie Jėzaus – Gyvybės Duonos, trokštančiam, kad mes turėtume gyvenimą, apsčiai jo turėtume. Įsitraukime visi į šią dvasinę kelionę: kiekvienas tikintysis, kiekviena parapija, bendruomenė ir kiekvienas dekanatas, visa Vilkaviškio vyskupija. Pasirengimą kongresui tegul lydi Jėzaus žodžiai, kuriais Jis, padovanojęs mums patį save Eucharistijoje, prisistato: „Aš esu gyvybės duona“. Vyskupas kviečia visus asmenine malda paremti ir palydėti vyskupijos Eucharistinį kongresą ir pasirengimą jam. „Ligonius, neįgaliuosius skatinu aukoti savo kančią bei vargus ir šia intencija. Piligrimystėje į kongresą dalyvaukime šv. Mišiose, stiprindamiesi dovanai duodama „Gyvybės Duona“. Taip Dievas pašventins mūsų kasdienį gyvenimą ir atgaivins viltimi“, – sakė ganytojas.

Yra Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistinio kongreso malda. Viename iš šios maldos posmų, kreipiantis į Dievą, sakoma: ...Stiprink ir gaivink mūsų šeimas / parapiją, vyskupiją, Tėvynę, / kad, atsinaujinę Šventojoje Dvasioje, būtume tau ištikimi / ir džiugiai skelbtume pasauliui gailestingąją Tavo meilę...

LŽŪ universitete įvykusioje konferencijoje, rengiantis Vilkaviškio vyskupijos Eucharistijos kongresui, plačiai buvo kalbama apie Dievo meilę, Jo buvimą tarp mūsų, Eucharistijos šventimą. Vyskupas R.Norvila atkreipė dėmesį, kad nemažai mūsų katalikų bažnyčią lanko tik epizodiškai – per šv.Velykas, šv. Kalėdas, dar vieną kitą reikšmingesnę katalikišką šventę. Tačiau pamirštama ar nesurandama laiko ateiti į šv. Mišias sekmadieniais. Sekmadienio šventimas padeda atitrūkti nuo kasdienybės rutinos, pasisukti į Dievą. Dalyvavimas šv.Mišiose – tai asmeninis ryšys su Dievu, Jo sūnumi Kristumi. Ugdant dorybes, Eucharistija yra dvasinė paspirtis. Vyskupas plačiai nušvietė Eucharistijos reikšmę žmonių gyvenime, jų tikėjime, doroje.

Tas mintis papildė kiti konferencijos dalyviai. Vilkaviškio vyskupo generalvikaras, mons. dr. Arūnas Poniškaitis, Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto dėstytojai Žydrūnas Kulpys, Benas Ulevičius, LŽŪU kapelionas kun. Jordanas Kazlauskas, dėstytojas dr.Algirdas Gavenauskas kalbėjo, kad tikėjimas yra Dievo malonė. Aukščiausiasis beldžiasi į kiekvieno žmogaus širdį, tik reikia į tai atsiliepti. Pats didžiausias turtas bažnyčioje yra Eucharistija – gyvasis Dievas. Meilę mums padovanojo Dievas, todėl ir mes turime mylėti kitą žmogų. Dievas myli visus be išimties. Meilė auga per meilę.

Beje, konferencijoje dalyvavo ir nemažai jaunuomenės.Tai, reikia manyti, turės nemažos įtakos merginų ir vaikinų pasaulėjautai. Šia proga galima priminti, kad šių metų pradžioje Kauno arkivyskupijos kurijoje kai kurių aukštųjų mokyklų vadovai bei įtakingi Lietuvos dvasininkai diskutavo apie jaunimo sielovadą, būdus ir kelius, kaip išugdyti ne tik gerus specialistus, bet ir dvasingas asmenybes. Aukštųjų mokyklų vadovai pabrėžė neabejotiną Bažnyčios įtaką dvasingo jaunimo ugdymui. Tad ir tą konferencijos, skirtos artėjančiam kongresui, dieną jaunuoliai atidžiai klausė oratorių kalbų, taip pat ir savo bendraamžių pasisakymų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija