Atnaujintas 2006 birželio 2 d.
Nr.42
(1442)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Pasveikino
žurnalistus
su jų švente

Kongreso belaukiant

Lankėsi arkivyskupas

Giedok, „Karunka“,
giedok…

Popietė, skirta
krikščioniškoms
vertybėms

Atleisk, tėve,
jeigu ne taip kas buvo

Ugdoma tauta

„Rusijos didvyris
ir akademikas“ –
nusikalstamo
klano vadeiva

Žydint sodams,
iškeliavo į Amžinybę

Kariai džiaugėsi švente

Bronius VERTELKA

Vyskupas Jonas Kauneckas
atlieka krikšto apeigas

Gegužės 26 dieną Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje buvo nepaprastas įvykis. 73-ims Karaliaus Mindaugo motorizuoto pėstininkų bataliono „Geležinis vilkas“ kariams buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Aštuoni jų prieš tai buvo pakrikštyti, jie priėmė ir Pirmąją Komuniją. Tą penktadienį šauktiniai buvo atleisti nuo karinės tarnybos.


Tėvystės gija

Zita OSTERIENĖ

Raimondas Čekavičius ir jo atžalos
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Šviesiam trijų vaikučių – Laurutės, Rosvaldo ir Justo – Mamytės Raselės, besiilsinčios Jonučių ramybės žemėje, atminimui.

Tu jau namuose. Visi vargai išvargti, visi darbai nudirbti. Tau visos dienos vienodai ramios: ar siaustų šiaurys, ratu sukdamas klevo lapus, ar pliekstų negailestinga saulė į juodą akmenį su Nukryžiuotuoju… ar baltas snaigių patalas užklotų Tavo antkapį, ar pirmoji gėlelė dieną naktį budėtų prie Tavo kojų…


Būti dvasinio gyvenimo ekspertais

Popiežiaus susitikimas su Lenkijos kunigais

Mindaugas BUIKA

Šventojo Tėvo susitikimas
su lenkų dvasininkais
Varšuvos Šv.Jono katedroje

Primintos nesenos praeities pamokos

Praėjusią savaitę popiežiui Benediktui XVI lankantis Lenkijoje ypatingo dėmesio susilaukė jo susitikimas su kunigais, jau pirmąją vizito dieną vykęs sostinės Varšuvos Šv. Jono katedroje. Tarp gegužės 25-ąją Šventojo Tėvo kalbos atidžiai klausiusių dvasininkijos atstovų buvo ir šalies vyskupai kartu su Varšuvos arkivyskupu kardinolu Juzefu Glempu, kuris kaip tik tą dieną minėjo savosios kunigystės 50-ąsias metines.


Ant Kristaus Evangelijos pamatų

Arkiv. Sigitas Tamkevičius (dešinėje)
laimina jį sutikusius Vilijampolės
parapijiečius. Kairėje –
klebonas kun. Jonas Bujokas

Kaunas. Sekmadienį, Kristaus Žengimo į dangų dieną, į Šv. Juozapo bažnyčią Vilijampolėje gausiai rinkosi parapijiečiai. Tai buvo nepaprastas sekmadienis dar ir todėl, kad tą dieną bažnyčioje gausiam būriui vaikinų ir merginų buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Į iškilmes su ganytojišku vizitu atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas, Kauno pirmo dekanato vicedekanas kun. Evaldas Vitulskis. Juos prie bažnyčios durų pasitiko parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas, parapijiečiai, sutvirtinimui pasirengę jaunuoliai, jų tėvai, giminės.


ia skrido virš mūsų ir mumyse

Vyskupas Rimantas Norvila
teikia Sutvirtinimo sakramentą

Garliava. Gegužės 20-ąją, šeštadienį, Garliavoje lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, jį lydėjo generalinis vikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčia buvo pilna parapijos tikinčiųjų: jaunų ir senų, ypač jaunų, pasirengusių priimti Sutvirtinimo sakramentą. Šv. Mišių aukoje vyskupas artimai jungėsi su visais, bendravo maldoje. Jis kalbėjo apie Dievo gerumą, apie šeimos – jos narių, kuriems šiandieniniame išsiblaškiusiame pasaulyje, kartais labai prieštaringame, taip reikia Jėzaus pagalbos. Pasiruošusiems priimti Sutvirtinimo sakramentą jaunuoliams aiškino apie pareigą gyventi pagal Dešimt Dievo įsakymų ir ištvermingai laikytis Meilės įsakymo.


as adoracijos koplytėlės penkmetis

Į Eucharistijos nuolatinės adoracijos
koplyčios penktųjų metinių šventę
atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, buvęs klebonas dekanas
kun. Vytautas Grigaravičius

Jonava. Gegužės 20 dieną bažnyčioje buvo minimos Eucharistijos nuolatinės adoracijos koplyčios penktosios metinės. Į šventę atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir koplyčios įsteigėjas dabartinis Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius. Maloniai parapijiečių sutikti svečiai aukojo koncelebracines šv. Mišias, arkivyskupas pasakė pamokslą, apibūdindamas dabartinę padėtį mūsų šalyje ir pasaulyje.


Laikinoji Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnytėlė pratęs savo gyvavimą

Angelė BUŠKEVIČIENĖ

Antroji laikinoji daugelį kartų
restauruota Prisikėlimo bažnytėlė

Lietuvos Katalikų Bažnyčia yra neatsiejama lietuvių tautos istorijos dalis, atlikusi reikšmingą vaidmenį visuose svarbiausiuose mūsų tautos bei valstybės procesuose.

Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios prisikėlimo šviesa sklinda ne tik kauniečiams, bet ir visai Lietuvai per Dievo žodį, tikėjimą, kultūrą, dvasinį atgimimą. Žaliakalnio katalikams yra brangi ir senoji laikinoji bažnytėlė, šiais metais restauruota klebono kun. Vytauto Grigaravičiaus rūpesčiu. Ši bažnytėlė turi savo istoriją istorinių lūžių momentais, kurią savo gyvenimu ir veikla kūrė administratoriai, klebonai, vikarai, altaristai, parapijiečiai.


Atvirų durų diena seminarijoje

Vilniaus šv. Juozapo kunigų
seminarijos auklėtiniai įšventinti
kunigais su ganytojais (iš kairės):
kun. Sigitas Grigas, kardinolas
Audrys Juozas Bačkis, vyskupas
Juozas Tunaitis, kun. Žydrius Kuzinas,
kun. Kęstutis Smilgevičius

Gegužės 13 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vadovybė ir klierikų bendruomenė pakvietė visus besidominčius, ieškančius savojo pašaukimo ir ketinančius studijuoti į Atvirų durų dieną. Programa prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo seminarijos rektorius kun. Robertas Šalaševičius, vadovybės nariai kunigai Žydrūnas Vabuolas, Rimgaudas Šiūlys, Jurgis Vitkovski.


Atleisk, tėve, jeigu ne taip kas buvo

Bronius VERTELKA

Aukštų medžių šakos gaubia Janionių kapinaites. Amžinąjį poilsį čia rado ne vienos šeimos nariai. Virš jų kapų – seni ir jaunesni, vėjo ir lietaus talžomi paminklai. Dabar kapinaites galima pasiekti bet kuriuo metų laiku. Už tai ačiū melioratoriams, nužvyravusiems iki jų keliuką, ir Vadoklių seniūnui Antanui Pociui, kuris tuo rūpinosi.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija