Atnaujintas 2007 gegužės 11 d.
Nr.36
(1533)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Klebonas kun. Arūnas Stanevičius
su Stakių bažnyčios choristais
prie Šiluvos Švč. Mergelės
Marijos paveikslo

Paveikslą lydinčioje knygoje
pasirašo jaunieji Raudonės
parapijiečiai

Pasirašyti knygoje Veliuonos
bažnyčioje išsirikiavo šeimos

Paveikslas prie Veliuonos
bažnyčios altoriaus

Paskutiniai veliuoniškių parašai
paveikslą lydinčioje knygoje

Veliuonos parapijos tikintieji
šeštadienį šv. Mišiose,
išlydint paveikslą

Veliuoniškiai išlydi paveikslą
į Seredžių

ŠIMKAIČIAI. Po Jurbarko dekanatą keliaujančią Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopiją, atvežtą iš Skirsnemunės, parapijiečiai ir klebonas kun. Audrius Giedraitis bei bažnyčios choristai pasitiko balandžio 19-ąją, ketvirtadienį. Šv. Mišias aukojo klebonas kun. A.Giedraitis, gausiau nei įprasta susirinkę parapijiečiai keturias paveikslo lankymosi 75-metį švenčiančioje Šv. vyskupo Martyno bažnyčioje dienas meldėsi ir giedojo, prašydami Švč. Mergelės Marijos užtarimo, vyko Švč. Sakramento adoracija. Pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai parodė savo programą. Balandžio 22-ąją, sekmadienį, paveikslas išlydėtas į Raudonę. Žmonės tikisi, kad jie nuo šiol dažniau ir gausiau apsilankys Šiluvoje.

RAUDONĖ. Balandžio 22-ąją, sekmadienį, paveikslo kopija atkeliavo į Raudonę. Jos pasitikti atėjo pagrindinės mokyklos dešimtokai ir gausus vyresnių parapijiečių būrys. Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, kuri šiemet irgi minės 75-metį, sekmadienį ir kitas paveikslo lankymosi dienas šv. Mišias aukojo klebonas kun. Arūnas Stanevičius. Balandžio 23-iąją, pirmadienį, per šv. Jurgio šventę, melstasi už žemdirbius, balandžio 24-ąją – už jaunimą. Tą dieną bažnyčioje buvo daug pagrindinės mokyklos mokinių. Balandžio 25 dieną melstasi už parapijos šeimas, o balandžio 26-ąją – už ligonius. Balandžio 27 dieną, penktadienį, po šv. Mišių paveikslas išlydėtas į Stakius.

STAKIAI. Balandžio 27 dieną iš Raudonės atvežtas paveikslas iškilmingai sutiktas prie miestelio ribos. Su procesija pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai bei giesmininkai, giedodami Švč. Mergelės Marijos litaniją, atlydėjo paveikslą į prie Mituvos esančią Šv. Antano Paduviečio bažnyčią, kuri čia stovi jau daugiau kaip 125 metus. Klebonas kun. Arūnas Stanevičius aukojo šv. Mišias už vaikus ir jaunimą, o jose giedojo vaikų choras. Vėliau parapijiečiai susirinko pabendrauti į parapijos salę. Balandžio 28 dieną vyko maldos budėjimas. Melstasi ir giedota Švč. Mergelei Marijai, o šv. Mišiose prašyta palaimos ūkininkams ir gero derliaus. Balandžio 29 dieną, sekmadienį, melstasi už parapiją ir paminėta Gyvybės diena, perskaitytas ta proga paskelbtas vyskupų laiškas. Balandžio 30-ąją kalbėtas rožinis, giedotos Marijos valandos, vyko adoracija, o šv. Mišias klebonas aukojo už parapijos aktyvą. Vakarop paveikslas išlydėtas į Veliuoną.

VELIUONA. Balandžio 30-ąją, pirmadienį, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija pradėjo savo kelionę Veliuonoje. Prie miestelio parko su kryžiumi, bažnytinėmis vėliavomis ir gėlėmis sutikti tautiniais rūbais apsirengusių mokinių nešami paveikslas ir jį lydinti knyga, iškilminga procesija, kurioje ėjo įvairių parapijoje esančių įstaigų ir organizacijų atstovai bei kiti tikintieji, giedant Švč. Mergelės Marijos litaniją ir skambant bažnyčios varpams, atnešti į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Ji buvo išpuošta vainikais ir gėlėmis, taip pat Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos mokinių piešiniais parodėlėje „Sveika, Marija“, kurių iš viso buvo 33. Klebonas kun. Arūnas Stanevičius aukojo šv. Mišias už parapijos jaunimą ir papasakojo apie paveikslo reikšmę. Paskui jis padovanojo Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopijas Veliuonos seniūnui Mindaugui Šlepševičiui, medicinos darbuotojams ir neįgaliųjų centrui, kad Šiluvos Marija globotų šių įstaigų darbuotojus ir lankytojus. Gegužės 1-ąją klebonas aukojo šv. Mišias už parapijos ligonius, neįgaliuosius, visus kenčiančius ir medicinos bei socialinius darbuotojus. Gegužės 2-ąją šv. Mišiose melstasi už „Caritas“ darbuotojus ir pristatyta jų veikla. Gegužės 3-iosios šv. Mišios skirtos Šeimos centro darbuotojams. Gegužės 4-ąją tikintieji meldėsi už parapijos aktyvą. Šeštadienį, gegužės 5-ąją, aukotos šv. Mišios už motinas. Senoje, didžiulio ir kruopštaus restauravimo reikalingoje bažnyčioje, kuri savo istoriją skaičiuoja nuo 1421 metų, tikintieji meldėsi, kalbėjo rožinį, Švč. Mergelės Marijos litaniją, giedojo giesmes Švč. Mergelei Marijai visas šešias Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo lankymosi dienas. Taip pat vyko Švč. Sakramento adoracija, meditacijos ir literatūrinio skaitymo valandos.

Gegužės 3 dieną parapijos pasiuntiniai Justinas Palukaitis, Violeta Šoblinskaitė, Gasparas Aleksa ir Jūratė Kvietkauskienė dalyvavo „Marijos radijo“ laidoje. Kartu su jais atvyko ir Raudonės parapijos atstovas Vladas Palaitis.

Laukiant paveikslo buvo išleistas parapijos laikraštėlis „Šaltinėlis“. Beje, dar kalėdiniu laikotarpiu klebonas su maršalkomis lankėsi tikinčiųjų namuose ir kiekvienai aplankytai šeimai padovanojo mažas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopijas.

Šeštadienį atsisveikinant su paveikslu, po šv. Mišių vyko poezijos vakaras, kuriame eiles skaitė Dalia Teišerskytė, Violeta Šoblinskaitė, Gasparas Aleksa, dainavo dainų autorius ir atlikėjas Romas Miškinis iš Telšių. Paskui paveikslas išlydėtas į Seredžių. Palydose dalyvavę tikintieji susirinko į parapijos salę ir aptarė paveikslo lankymąsi bažnyčioje, taip pat vaišinosi, giedojo ir dainavo patriotines dainas. Parapijiečiai dėkingi, galėję pajusti Šiluvos Marijos artumą. Vis dėlto paveikslo apsilankymo dienos Veliuonos parapijoje nesibaigė – klebono pašventinta mažesnė paveikslo kopija dabar keliauja po tikinčiųjų butus, veliuoniškiai prie jo meldžiasi ir palieka įrašus tam skirtoje knygoje. Jaunieji bažnyčios choristai, vadovaujami Olgos Jurėnienės, rengiasi per Šilines giedoti Šiluvos Apsireiškimo koplyčioje.

Romas BACEVIČIUS, Stasys LIUTVINAVIČIUS
Ričardo ŠAKNIO ir kun. Arūno STANEVIČIAUS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija