Atnaujintas 2007 rugsėjo 21 d.
Nr.71
(1568)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Žolinė ir kunigystės dešimtmetis

Sausakimšoje Šilalės Šv. Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčioje Žolinės dieną
nebuvo vietos nei kur prisėsti,
nei atsistoti. Dalis tikinčiųjų
šv. Mišiose dalyvavo būdami šventoriuje

Po pamaldų įvykusioje Žolinės
puokščių atrankoje-konkurse
pirmo laipsnio diplomą pelnė
šilališkės Irenos Kononovienės
sukurta puokštė. Kairėje – kunigystės
dešimtmetį šventę dekanas klebonas
kun. Stasys Toleikis. Dešinėje–
LR Seimo narys Zigmantas Balčytis

ŠILALĖ. Rugpjūčio 15-ąją čia įvyko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) šventė. Šiųmetė Žolinės šventė dar sutapo ir su Šilalės dekano, parapijos klebono kun. Stasio Toleikio kunigystės dešimtmečiu. Kunigystės kelią pradėjęs nuo diakono Gargžduose, jis jau ketvirtus metus vadovauja Šilalės parapijai. Šilališkiai myli ir gerbia savo kleboną kun. S.Toleikį. Be to, Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, jam dar patikėjo ir Šilalės dekano pareigas. Tai vienas jauniausių dekanų Telšių vyskupijoje. Jaunu kunigu buvo pasitikima, ir jis vyskupo pasitikėjimo neapvylė. Todėl tą Žolinės dieną daugelis tikinčiųjų norėjo pagerbti savo mylimą kleboną dekaną.

Švęsdamas savo kunigystės dešimtmetį, kun. S.Toleikis aukojo iškilmingas Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) šv. Mišias, pasakė į šią šventę gausiai susirinkusiems homiliją, skirtą Švč. Mergelės Marijos pagerbimui, kvietė tikinčiuosius kuo dažniau ir nuoširdžiau melstis į Dievo Motiną prašant jos užtarimo visuose reikaluose. Itin gražiai skambėjo Šilalės bažnyčios choro, vadovaujamo Antano Kazlausko, giedamos giesmės, o pulkas adorančių ir ministrantų papuošė bei atnaujino šią Žolinės šventę.

Po iškilmingų Žolinės šv. Mišių kleboną S.Toleikį jo kunigystės dešimtmečio proga sveikino šioje šventėje dalyvavęs LR Seimo narys Zigmantas Balčytis su žmona Severina. Šio nedidelio kunigystės jubiliejaus proga sveikino ir Šilalės parapijos pastoracinės tarybos atstovai. Buvo ir asmeninių sveikinimų bei palinkėjimų. Šilalės bažnyčios choras iškilmingai sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Pasibaigus pamaldoms prie Šilalės „Caritas“ pastato plūstelėjo minios tikinčiųjų į Žolinės puokščių šventę-konkursą, kur kartu įvyko ir nuoširdus pabendravimas. Vaikai ir jaunimas, kurių netrūko šioje šventėje, galėjo pasivaišinti įvairiais saldumynais, gardumynais, atsigaivinti gaiviaisiais gėrimais. Koncertą surengė Šilalės kultūros centro moterų ansamblis „Sidabro gija“, vadovaujamas Natalijos Taurinskienės. Jau garbaus amžiaus moterys svajingomis, primirštomis dainomis sujaudino ne vieną šio šurmulio dalyvį. Koncerto pertraukėlės metu vyko tradiciškiausių, originaliausių bei išradingiausių puokščių atranka-konkursas. Moterys ir net jaunos mergaitės, laimėjusios prizines vietas, pelnė padėkos raštus, diplomus ir suvenyrus. Šią šventę jau vienuoliktą kartą smagiai visiems pabendraujant, pašokant, pasilinksminant (ypač smagiai linksminosi jaunimas) suorganizavo Šilalės „Caritas“ ir parapijos pastoracinė taryba, prisidedant dekanui kun. S.Toleikiui.

Šventę sumaniai ir nuoširdžiai rikiavo visiems gerai pažįstama šilališkė, buvusi mokytoja Zita Bliudžienė, jai padėjo pastoracinės tarybos narė Jadvyga Romienė ir viešnia ponia S.Balčytienė bei kun. S.Toleikis.

Žolinės šventė Šilalėje visiems paliko šventišką ir prasmingą įspūdį.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija