Atnaujintas 2007 rugsėjo 21 d.
Nr.71
(1568)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai

Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia

Atlaidų šv. Mišias aukoja kunigai
(iš kairės) Rimantas Gudlinkis
ir Sigitas Valauskis

Tūbinių bažnyčia atlaidų dieną

TŪBINĖS. Kasmet, rugsėjo pradžioje, čia vyksta didieji Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. Ir šiemet, rugsėjo 2-ąją, sekmadienį, į baltomis juostomis, vainikais ir gėlėmis išpuoštą Dievo Apvaizdos bažnyčią, nepabūgęs įkyriai žliaugusio lietaus, suplaukė būrys tikinčiųjų iš atokiausių šios ir aplinkinių parapijų. Netrūko vaikų ir jau gerokai ūgtelėjusio jaunimo. Šią bažnyčią aptarnaujantis šilališkis kunigas Sigitas Valauskis, pasitelkęs savo pagalbininkus, pasirengė, kad Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai vyktų nuoširdžiai meldžiantis, susikaupus ir iškilmingai.

Atlaiduose dalyvavo Telšių vyskupijos Katechetikos centro vadovas kun. Rimantas Gudlinkis, kuris kartu su kun. S.Valauskiu aukojo atlaidų šv. Mišias, pasakė homiliją apie šv. Kryžių, jo prasmę tikinčiojo gyvenime. Šv. Mišių metu talkino būrys ministrantų, net kelios dešimtys pasipuošusių adorančių. Darniai giedojo Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčios choras, vadovaujamas Arvydo Ekčio.

Atlaidai baigėsi iškilminga procesija aplink bažnyčią. Nors pasibaigus atlaidams vis dar žliaugė lietus, tikintieji, slėpdamiesi po lietsargiais, bendravo, šnekučiavosi.

Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčios šventorių puošia trys mediniai koplytstulpiai, įamžinantys Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų. Viename iš jų išskaptuoti Maironio žodžiai: „Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį, kur mūsų sodybos, kur bočių kapai...“ Tai įamžino Tūbinių parapijos tikintieji ir kadaise čia dirbęs kun. Zenonas Degutis. Ypač daug prie Tūbinių bažnyčios, jos šventoriaus bei netoliese esančių kapinių sutvarkymo prisidėjo buvę kraštiečiai Pranas ir Kazimieras Jurgučiai. Iš dalies, tvarkant įėjimą į kapines, parėmė ir Šilalės rajono savivaldybė. Kadangi Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnytėlę aptarnauja iš Šilalės atvažiuojantys kunigai, nemažą indėlį į šios bažnyčios vidaus sutvarkymą, pagražinimą yra įdėjęs ir prieš keletą metų Šilalėje klebonu dirbęs dekanas kan. Petras Merliūnas, šiuo metu Skuodo dekanas.

Dabar šia bažnytėle rūpinasi Šilalės klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis. Nesant nuolatinio kunigo, Tūbinių Dievo Apvaizdos parapiją aptarnauja iš Šilalės atvažiuojantis kun. S.Valauskis, kuris ir yra pagrindinis šios bažnyčios šeimininkas. Tūbiniškiai patenkinti kun. S.Valauskiu, kuris kas sekmadienį čionai aukoja šv. Mišias, lanko ligonius, negalią turinčius žmones, buria aktyvesnius tikinčiuosius ir jaunimą šios parapijos katalikiškai veiklai suaktyvinti.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija