Atnaujintas 2007 rugsėjo 21 d.
Nr.71
(1568)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atverkime savo namų duris „Kregždutėms“

Pernai vienintelio šalyje katalikiško savaitraščio vaikams „Kregždutė“ prenumerata žymiai sumažėjo. Tai sukėlė nerimą ir „XXI amžiaus“ skaitytojams. Žmonės aktyviai įsitraukė į diskusijas dėl „Kregždutės“ išlikimo. Laikraščio puslapiuose skaitytojai pasakojo apie katalikiškos spaudos reikšmę puoselėjant vaikų širdelėse gėrį, grožį, meilę ir dorą. Pasirodo, kai kurie tėvai kartu su vaikais skaito „Kregždutę“, kurioje taip pat randa įdomių ir gražių pasakojimų. Taip šis laikraštėlis praturtina visą šeimą.

„Kregždutė“ yra vienas tų leidinėlių, kurie propaguoja dvasingumą, praplečia tikybos pagrindus, suteikia papildomų žinių apie istoriją, gamtą, mūsų tėvynės praeitį. Viena skaitytoja tiesiog klausė: „Nejaugi mes, katalikai, leisime šiam laikraštėliui numirti?“ Ji ragino parapijų kunigus, tikybos mokytojus, mokinių tėvus, močiutes, senelius ir visus geros valios žmones padėti „Kregždutei“ ir toliau skrajoti Lietuvos padangėje.

Lazdijų dekanato tikintieji taip pat neliko abejingi „Kregždutės“ populiarinimui tarp moksleivių ir suorganizavo laikraštėlio gelbėjimo akciją. Lazdijų Šv. Onos parapijos Pastoracinės tarybos Spaudos sekcijos posėdyje buvo apsvarstyta katalikiškos spaudos reikšmė ir įtaka didinant vaikų ir tėvų tikėjimo sąmoningumą, „Kregždutės“ platinimo galimybes tarp mūsų parapijos jaunėlių. Pasiūlyta, kad būtų prasminga pristatyti šį laikraštėlį tiesiogiai mokiniams mokyklose ir jų tėvams. Pabrėžta, kad tikslinga pakviesti užsisakyti „Kregždutę“ ne vien tik tikybą lankančius mokinius, bet ir pasirinkusius etikos pamokas.

Ypač reikėtų paraginti draugauti su laikraštėliu tuos moksleivius, kurie rengiasi priimti arba jau yra priėmę Pirmąją Komuniją, Sutvirtinimo sakramentą, nes jų pareiga – nuolat gilinti savo tikėjimo žinias. Šis savaitraštis populiariausias tarp trečių-septintų klasių moksleivių. Šitaip katalikiška spauda prisidėtų prie vaikų ir tėvų tikėjimo sąmoningumo, o sąmoningi katalikai – prie savo katalikiškos spaudos augimo. Spaudos sekcijos nariai akcentavo, kad savaitraščio pristatymas ir raginimas jį prenumeruoti nėra prievarta. Kiekvienas moksleivis, pasitaręs su tėvais, laisva valia apsisprendžia jį užsisakyti arba neužsisakyti.

Apsvarstyti Pastoracinės tarybos Spaudos sekcijos rekomendacijų buvo pakviestos Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos, darželių-mokyklų „Kregždutė“ ir „Vyturėlis“, Verstaminų pagrindinės mokyklos tikybos mokytojos. Jos pritarė Pastoracinės tarybos Spaudos sekcijos narių nuomonei ir pateikė vertingų pasiūlymų. Tikybos mokytojos išreiškė mintį, kad reikėtų atskirai kiekvienoje klasėje moksleiviams plačiau ir vaizdžiau pristatyti šį laikraštėlį, parodant senesnius „Kregždutės“ numerius. Mokytojos geranoriškai sutiko „Kregždutę“ atnešti mokiniams, norintiems savaitraštį prenumeruoti per bažnyčią. Toks prenumeratos būdas yra pigesnis. Laikraštėlio kaina – 0,50 ct, mėnesiui – 2 Lt. Žinoma, savaitraštį galima užsisakyti ir per paštą. Tada kainuotų 0,65 ct, mėnesiui – 3 Lt.

Spaudos sekcija paprašė Lazdijų parapijoje dirbančio kun. Tadeušo Valliano „Kregždutę“ pareklamuoti mokyklose. Taip pat paprašė kunigo tapti tikybos mokytojų, platinančių „Kregždutę“, koordinatoriumi. Kunigas parengė atmintinę, kurioje papasakojo apie laikraštėlyje spausdinamą medžiagą tautiniais, religiniais, mokyklinio gyvenimo klausimais, jos reikšmę formuojant vaiko pasaulėžiūrą, apie spausdinamas pasakas, legendas, kryžiažodžius, rebusus ir kitas gražias bei įdomias publikacijas. Kvietė tėvus, kad jie užsakytų laikraštėlį savo atžaloms, nurodė „Kregždutės“ užsakymo, platinimo galimybes, prenumeratos kainą. Kun. T.Vallianas susitiko ir kalbėjosi atskirai su kiekvienos klasės moksleiviais ir jiems išdalijo šias atmintines, kad jas parneštų paskaityti tėvams.

Savaitraščio rėmimo akcija pavyko ir gavome akivaizdžiai gerų rezultatų. Pernai vien tik Lazdijų parapijos mokyklose 125 moksleiviai panoro reguliariai gauti laikraštėlį. Šiais metais tokią pat „Kregždutės“ platinimo akciją surengėme dekanato mastu. Kun. T.Vallianas parengė laikraštėlio platinimo rekomendacijas ir susitiko su dauguma Lazdijų dekanato parapijų klebonų ir tikybos mokytojų. Jie pasinaudojo jau įgyta patirtimi, tai yra, kad kuo daugiau moksleivių sąmoningai užsiprenumeruotų savaitraštį per tikybos mokytojus. Remiami dekanato parapijų klebonų, tikybos mokytojai geranoriškai ir su pasiaukojimu įsitraukė į „Kregždutės“ platinimo akciją. Žinoma, mokytojams tenka papildomai aukotis: gautą laikraštėlį dalyti prenumeratoriams, kas mėnesį iš jų surinkti pinigus ir atsiskaitinėti su leidykla.

Deja, ne visi tikybos mokytojai laikraštėlio populiarinimui skyrė reikiamą dėmesį. Kun. T.Vallianas papasakojo atvejį, kai vienos parapijos klebonas su džiaugsmu ir geranoriškai pritarė šiai akcijai. Kadangi koordinatoriui nepavyko pasikalbėti su tikybos mokytoja, nes ji gyvenanti kitame mieste, klebonas pats sutiko jai perduoti rekomendacijas ir viską paaiškinti. Atėjus dienai, kada mokytoja turėjo pranešti kun. T.Vallianui „Kregždutės“ prenumeratorių skaičių, paskambino šios parapijos klebonas ir nusiminęs pranešė, kad jo parapijoje „Kregždutė“ nebus skaitoma. Mokykloje, kurioje dėsto tikybą minėta mokytoja, akcija įvertinta skeptiškai. Nė vienas moksleivis laikraštėlio neužsiprenumeravo. Labai gaila, kai mūsų mokytojai ir kiti vyresnieji nesugeba išaiškinti savo auklėjamiesiems, kaip svarbu skaityti gerą katalikišką laikraštį.

Pernai, kaip ir buvo tikėtasi, iš pradžių užsirašė daug mokinių, norinčių nuolat gauti „Kregždutę“. Kas mėnesį jų po truputį mažėjo. Galiausiai liko patys ištikimiausieji, kurie ir šiais mokslo metais kartu su savo tėveliais laukia „Kregždutės“. Rugsėjo mėnesį prenumeratoriai gaus tik du paskutinių savaičių numerius. (Tikybos mokytojai tikslino ir iš naujo sudarinėjo laikraštėlio prenumeratorių sąrašus šiems mokslo metams.) Paskaičiavus, kiek dekanato moksleivių užsiprenumeravo laikraštėlį šiems mokslo metams per tikybos mokytojus, gavome tokį „Kregždučių“ skaičių: 222 egzemplioriai. Dar dviejų mūsų dekanato mokyklų moksleivių, norinčių prenumeruoti „Kregždutę“, sąrašus tikybos mokytoja pateiks vėliau ir laikraštėlis juos aplankys nuo spalio mėnesio pradžios. Tik geranoriškos dekanato kunigų ir tikybos mokytojų, vaikų ir jų tėvelių bei artimųjų valios dėka „Kregždutė“ vėl gausiai atskris į mokyklas pas senus ir naujus draugus.

Kviečiame visų Lietuvos dekanatų kunigus ir tikybos mokytojus pasekti mūsų pavyzdžiu ir paremti iniciatyvą. Kun. T.Vallianas neprarado vilties ir sakė: „Jeigu kiekvienas dekanatas pasektų mūsų pavyzdžiu, galime įsivaizduoti, kaip gausiai padidėtų savaitraščio tiražas. Kiek daug vaikučių taptų laimingi susibičiuliavę su „Kregždute“. Dar galima iki rugsėjo 28 dienos sudaryti prenumeratorių sąrašus ir kreiptis į „Kregždutės“ redakciją adresu, nurodytu ,,XXI amžiaus“ laikraščio paskutiniame puslapyje. Taip moksleiviai savaitraštį gautų jau nuo spalio pradžios“.

Manome, kad išsipildys ne tik mergytės iš Šilalės birželio mėnesio Nr. 21 „Kregždutėje“ parašyti žodžiai: „Aš labai meldžiuosi, kad „Kregždutė“ ir toliau skraidytų, kad ji „atskristų“ ir į mano pašto dėžutę!“ „Kregždutė“ atskris ir į kitų mokinių rankas, į kurias sudės surinktą dvasinio turto grožį, tikėjimo tiesų pažinimą, meilę, dorą ir gėrį. Ji taip pat padės skleisti tarp jaunėlių mūsų protėvių išmintį: „Lenk medį, kol jaunas“, Lietuvos patrioto poeto Vinco Kudirkos žodžius: „Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus ir dirvos ne’pleiski!“

Tuos, kuriuos sudomino „Kregždutės“ platinimo patirtis mūsų dekanate, prašome skambinti Alvyrai tel. 865664352 arba siųsti laišką el. paštu: alvyra@freemail.lt

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

Lazdijai

Redakcijos prierašas. Visus, norinčius ir galinčius platinti „Kregždutę“ ir „XXI amžių“ prašome skambinti į redakciją (8-37) 22-49-42.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija