Atnaujintas 2007 rugsėjo 21 d.
Nr.71
(1568)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šiluvos atlaidai

Šiluvos atlaiduose –
jaunieji jūrininkai

Lietuvos Vietinės Rinktinės
sąjungos kariai Šiluvoje.
Iš dešinės: Kauno apskrities
vadas dim. mjr. Antanas Daugėla,
dim. kpt. Bronius Girdvainis,
dim. kpt. Kazimieras Giedraitis ir kiti

Šventasis Raštas su didžiule
pagarba nešamas prie altoriaus

Šiluvoje jau dvidešimt pirmus
metus gyvena monsinjoras
Eduardas Simaška – vienas vyriausių
kunigų Lietuvoje – jam neseniai
sukako 98-eri. Monsinjoras dar turi
tvirtą balsą, jaučiasi reikalingas
tikintiesiems. Jis puikiai prisimena
pokario kovas su raudonuoju maru
ir bolševikiniais okupantais. Ukmergės
gimnazijoje dirbęs kapelionu, gerai
pažino jaunimo lūkesčius. Ne kartą
yra padėjęs sužeistiems Lietuvos
partizanams ir asmeniškai gabenęs
sužeistą kovotoją į vietą, kur buvo
suteikta medicininė pagalba. Įskųstas
buvo areštuotas ir nuteistas dešimčiai
metų Sibiro lagerio. Ištvėrė badą, šaltį.
Dievo Apvaizda padėjo išgyventi
ir grįžti į Tėvynę. Monsinjoro nuomone,
pašaukimų į kunigystę skaičius sumažėjo
todėl, kad nyksta kaimai, o svarbiausia,
nebeturime tvirtų ir religingų šeimų.
Į kunigų seminariją stodavo mokytis
daugiausia kaimo jaunuoliai.
Iš miestelėnų buvo vienas kitas.

Kunigų ir Dievui pašvęstojo gyvenimo narių diena

Rugsėjo 12 dieną į Šilinių atlaidus švęsti Kunigų ir Dievui pašvęstojo gyvenimo narių dienos ir prašyti Viešpaties ištikimybės savo pašaukimui, be kitų piligrimų, atvyko ne tik Kauno arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai, bet ir kunigai, dirbantys kitose Lietuvos vyskupijose bei už jos ribų, taip pat įvairių Lietuvos vienuolijų seserys, iš pat ryto Apsireiškimo koplyčioje giedojusios Apreiškimo Švč. Dievo Gimdytojai Akatistą, o vėliau, per šv. Mišias, – ir Valandų liturgiją.

Tos dienos sielovados patarnavimus piligrimams teikė Jonavos dekanato kunigai. Dalis kunigų klausė išpažinčių, o dešimtys atvykusiųjų drauge su ganytoju aukojo pagrindines šv. Mišias. Jų liturgijai vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kvietė melstis už visus piligrimus, o labiausiai – už žmones, be kurių neįsivaizduojamas Bažnyčios gyvenimas: už dvasininkus ir vienuolius, kad jie šventai tarnautų Bažnyčiai, taip pat ragino melsti dvasinių pašaukimų. Homiliją ganytojas skyrė dvasinio atsinaujinimo temai, kuri, rengiantis Jubiliejui, svarbi visiems dvasininkams, vienuoliams ir pasauliečiams, visų vyskupijų žmonėms, nes Marijos apsireiškimo žinia Šiluvoje skirta visai Lietuvai. Arkivyskupas pasidžiaugė, kad Lietuvoje esama gerų kunigų, nors savo gyvenimo kelyje ir buvo sutikęs klydusių, tačiau atlikusių rimtą atgailą. Jis džiaugėsi ir seserimis vienuolėmis, atliekančiomis didelius darbus Bažnyčioje. „Kai sekuliarizmas, o drauge su juo ir visos blogybės vis drąsiau žengia per Lietuvą, kviečiu kunigus ir vienuolius būti pilnus vilties ir palaikyti kitų viltį, daryti gera dėl Dievo ir Bažnyčios, kad būtume verti savo pašaukimo ir atsilieptume į dabarties iššūkius“, – sakė ganytojas.

Žemdirbių ir darbininkų diena

Rugsėjo 13 dieną prie Švč. M. Marijos kojų Šiluvos šventovėje sudėti žemdirbių, darbininkų ir jų šeimų rūpesčiai, išeivijos vargai prašant Dievo padėti priimti išmintingą sprendimą, kai renkamasi emigracija. Pradėdamas pagrindines šv. Mišias, arkiv. S.Tamkevičius kvietė visus sunkumus pavesti Viešpačiui ir Švč. M. Marijos globai. Homiliją gausiems piligrimams sakęs vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas atkreipė dėmesį į amžiną žmonijos klausimą apie kančios prasmę ir nuolatines žmogaus pastangas rasti į jį atsakymą – pabėgti nuo kančios ar jos išvengti, nors tai neįmanoma. Ganytojas pabrėžė, jog Dekalogas, gailestingumas ir pagalba kitiems, Kristaus atradimas kančioje – tokius atsakymus krikščioniui teikia Evangelija. „Dievo meilė perkeičia žmogaus kančią, o Evangelija yra Geroji naujiena visų mūsų kančiai ir džiaugsmui“, – kalbėjo vyskupas.

Raseinių dekanato, kurio kunigai tądien patarnavo piligrimams, tikintieji atnašų procesijoje nešė piniginę auką, skiriamą skurstančių Šiluvos miestelio šeimų vaikams, kad jie galėtų nusipirkti mokymo priemonių. Užbaigdamas šv. Mišias, arkiv. S. Tamkevičius kvietė į savo kančią pažvelgti kitu žvilgsniu, džiugiau ir tikrai krikščioniškai ją išgyventi, linkėjo iš Šiluvos grįžti su didesne viltimi ir tikėjimu bei suteikė ganytojišką palaiminimą.

Po vakaro šv. Mišių piligrimai galėjo dalyvauti vidinio išgydymo pamaldose.

Medicinos darbuotojų, ligonių ir įvairių negalių kamuojamų žmonių diena

Rugsėjo 14-ąją Šiluvoje meldėsi medicinos darbuotojai, ligoniai, įvairių negalių kamuojami žmonės iš visos Lietuvos. Arkiv. S.Tamkevičius, pradėdamas Eucharistijos liturgiją, dėkojo neįgaliuosius atlydėjusiems slaugos darbuotojams bei artimiesiems, taip pat padėkojo gydytojams už jų nuoširdų darbą ir ragino melstis, kad jis būtų palaimingas.

Drauge koncelebravęs šv. Mišias ir homiliją sakęs Vilkaviškio vysk. Rimantas Norvila priminė, jog Šiluvos Marija nuo seno vadinama Ligonių sveikata. Žvelgdami į ją, esame „skatinami ne bėgti nuo kenčiančio, bet savo ir kitų kančioje atrasti prasmę, galinčią pakylėti prie Viešpaties“. Ganytojai ir kunigai šv. Mišių pabaigoje teikė asmeninį palaiminimą ligoniams.

Jaunimo diena

Rugsėjo 15-ąją, šeštadienį, Šilinių atlaiduose švęsta Jaunimo, akademinių bendruomenių, kultūros darbuotojų diena. Į ją, pavadintą „Irkis į gilumą“, atkeliavo Kauno, Vilniaus ir Telšių seminarijų klierikai, pirmą kartą surengę bendrą piligriminį žygį pėsčiomis nuo Dubysos slėnio. Iškilmingoje Eucharistijos liturgijoje, kurios metu, suprantama, maldas lydėjo jaunųjų giedotojų balsai, dalyvavo universitetų rektoriai, katalikiškųjų mokyklų vadovai, mokytojai, moksleiviai, pasipuošę savo mokyklinėmis uniformomis, ateitininkai, kitų katalikiškų bei kultūros organizacijų nariai, parapijų jaunimas bei jų vadovai.

Pradėdamas šv. Mišias arkiv. S.Tamkevičius nuoširdžiai kvietė melstis už jaunimą – Lietuvos ateitį, nuo kurio priklausys, kaip bus branginamos krikščioniškos vertybės. Kelių tūkstančių piligrimų miniai, kurioje švytėjo daugybės jaunų žmonių veidai, homiliją sakęs Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, jaunuosius maldininkus pavadinęs Jėzaus broliais, Marijos dukromis ir sūnumis, kvietė juos panaudoti savo talentus didesnei Dievo ir tėvynės garbei. Ganytojas, retoriškai kreipdamasis į jauną žmogų, ragino apmąstyti žymių žmonių, šventųjų gyvenimo pavydžius, kurie liudija gyvenimo su Dievu prasmingumą ir gali padėti tapti pasaulio druska, nepasiduoti nūdienos materializmui. Arkiv. S.Tamkevičius šv. Mišių pabaigoje linkėjo išsinešti iš Šiluvos kūrybinį nusiteikimą, drąsiai žengti į ateitį, augti visais atžvilgiais remiantis tvirtu pagrindu – Evangelijos ir mylinčios Dievo Motinos globa. Jaunimas tądien galėjo dalyvauti kituose dienos renginiuose, į kuriuos kvietė arkivyskupijos jaunimo centras: klausytis mokymo, katechezės, giedoti su šlovintojų grupe, atlikti kūrybines užduotis grupelėse, pasiklausyti grupės „Sound inG“ atliekamos krikščioniškos muzikos.

Lietuvos šeimų diena

Sekmadienį, rugsėjo 16-ąją, užbaigiant didžiuosius Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus, melstasi už Lietuvos šeimas. Tądien katalikiškos šeimų institucijos ir šeimų bendruomenės, kelyje į Apsireiškimo koplyčią pasistačiusios palapines, piligrimams teikė informaciją apie savo veiklą, liudijo, taip pat buvo parengę prasmingas atnašas iškilmingoje Eucharistijos liturgijoje: informacinę medžiagą apie pastangas saugojant ir stiprinant šeimas, kuri bus perduodama Vyriausybės institucijoms; tikintieji taip pat buvo kviečiami įsipareigoti melstis už pamestus kūdikius, kurių vardus gavo kortelėse.

Priešais aikštę vidurdienį susirinko daugybė maldininkams, tarp jų ir šeimos su vaikais. Čia buvo švenčiama iškilminga Eucharistijos liturgija. Ją celebravo arkiv. S.Tamkevičius, koncelebravo vysk. J.Ivanauskas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, kiti kunigai.

Arkivyskupas savo homilijoje šiemetinius Šilinių atlaidus pavadino Dievo gailestingumo ir gyvo tikėjimo švente: daugybė žmonių čia atvykę susitaikė su Dievu, patyrė dvasios ramybę. Pasak ganytojo, Šiluva – dar ne visų atrastas dvasinis lobis, todėl kvietė apmąstyti Marijos rodomas mums pasitikėjimo Dievu ir Jam atiduodamo pirmumo pamokas. Ganytojas nuoširdžiai ragino, remiantis Šiluvos Marijos žinia, teikti Viešpačiui pirmumą savo žemiškuose reikaluose, širdyse, ypač šeimose ir tėvynėje, skatino šeimas drauge skaityti Šventąjį Raštą, Katekizmą. Šiose šv. Mišiose dalyvavusios sutuoktinių poros pakviestos atnaujinti Santuokos sakramento pažadus, o ganytojai ir kunigai po šv. Mišių teikė asmeninį palaiminimą vaikams. Liturgijos pabaigoje arkiv. S.Tamkevičius nuoširdžiai padėkojo visiems, prisidėjusiems rengiant atlaidus ir juose dalyvavusiems; pasidžiaugė jaunaisiais atlaidų savanoriais ir padovanojo kiekvienam neseniai išleistą Katekizmą. Arkivyskupas kvietė malda, gerais sumanymais ar medžiagiškai dalyvauti pasirengimo Jubiliejui darbuose, paskelbė, kad į Šiluvą atvykstantys piligrimai galės dalyvauti kasdien 12 val. Bazilikoje aukojamose šv. Mišiose.

Vakaro šv. Mišiose devynias Šilinių atlaidų dienas arkivyskupas pavadino „atsivėrusiu dangumi“ ir kvietė dėkoti Viešpačiui už juos bei per Marijos rankas čia išlietą Dievo gailestingumo žmogui malonę. Pamaldos baigėsi Eucharistine procesija iš Bazilikos į Apsireiškimo koplyčią.

* * *

Piligrimai po pamaldų Šiluvoje buvo kviečiami į dvasinio susikaupimo valandėles. Kasdien buvo rodomas filmas apie Šiluvą. Rugsėjo 11 dieną aikštėje priešais Baziliką Lietuvos „Caritas“ generalinis direktorius kun. Robertas Grigas aptarė krikščioniškos artimo meilės temą, remdamasis popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Deus caritas est“. Rugsėjo 12 dieną Šiluvos bendruomenės centre savo pašaukimo džiaugsmu su piligrimais dalijosi seserys vienuolės, o rugsėjo 13 dieną Švč. M.Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių kongregacijos seserys pasakojo apie pal. arkiv. Jurgio Matulaičio asmenybę ir darbus.

Pagal Kauno arkivyskupijos spaudos tarnybos pranešimus

Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija