Atnaujintas 2008 sausio 4 d.
Nr.1
(1594)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Mirė tėvas Adomas

A†A kun. Ignacas Milašius, OFM Cap (1914 - 1944 - 2007)

Kun. Ignacas Milašius,
OFM Cap. (tėvas Adomas)

Atsisveikinimas prie kapo duobės.
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Buvęs Petrašiūnų klebonas
kun. Juozas Šumskis,
OFM Cap. tėvą Adomą lygino
su šviesiausiais mūsų tautos kunigais
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

2007 m. gruodžio 27 d., eidamas 94-uosius metus, Kaune mirė kunigas Ignacas Milašius, OFM Cap. (tėvas Adomas).

Velionis gimė 1914 m. spalio 15 d. Telšių apskrityje, Lieplaukės kaime. Jis buvo septintas vaikas gausioje Ignaco Milašiaus ir Kotrynos Žukauskaitės šeimoje. Būsimojo kunigo ir vienuolio tėvas bei senelis buvo knygnešiai spaudos draudimo metais, todėl ir savo vaikus auklėjo tautine bei gilaus religingumo dvasia. I. Milašius, 1927 metais baigęs pradžios mokyklą, padėjo tėvams ūkio darbuose, ganė gyvulius, dirbo parduotuvėje, patarnavo vietos arbatinėje. Visa Milašių šeima uoliai lankydavo bažnyčią, mažasis Ignacas kiekvieną sekmadienį patarnaudavo šv. Mišioms.

1930 metais I. Milašius įstojo į Kapucinų misijų mokyklą Plungėje. 1935 metais įstojo į noviciatą, priimdamas Adomo vardą, o dar po metų davė pirmuosius įžadus kapucinų vienuolijoje. Amžinuosius įžadus davė 1939 metais Šiauliuose, kur buvo kapucinų vienuolynas. Ten veikė ir studijų namai, kuriuose buvo studijuojama filosofija.

1940 metais Ignacas Milašius įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir ją baigė 1944-aisiais. Kunigystės šventimus jam suteikė vyskupas Vincentas Brizgys 1944 m. kovo 25 d. Kauno Arkikatedroje Bazilikoje. Pastoracijos darbą tėvas Adomas pradėjo Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, vėliau persikėlė į Pšilomo kapucinų bažnyčią Baltarusijoje, Gardino srityje. Neilgai trukus, grįžo į Kauną ir padėjo pastoracijoje Petrašiūnuose dirbančiam kun. Rokui Maceliui, OFM Cap. Kai tėvas Rokas išvyko atkurti kapucinų bažnyčios ir vienuolyno Šiauliuose, kunigas I. Milašius buvo paskirtas Petrašiūnų Šv. Vincento Pauliečio parapijos administratoriumi. 1948 metais ateistinė valdžia uždarė Petrašiūnų kapucinų vienuolyną. Kunigas I. Milašius, gavęs provincijolo įsakymą, parapiją perdavė paskirtam klebonui, o pats su visu vienuolyno inventoriumi persikėlė į Šiaulių vienuolyną, kuris veikė dar vienerius metus. Šiaulių kapucinų vienuolynas buvo uždarytas 1949 m. birželio 28 d. Pats tėvas Adomas, aprašydamas paskutinę naktį vienuolyne, pasakoja, kaip drauge su kun. R. Maceliu visą naktį bažnyčioje už užplombuotų durų adoravo Švenčiausiąjį Sakramentą. Tėvas Adomas apie tai sakė: „Tai buvo graudi ir skaudi maldos ir ašarų naktis“. Ateistinė valdžia ne tik uždarė vienuolynus, bet ir pareikalavo, kad kunigai vienuoliai nebenešiotų abitų, o vilkėtų įprastines kunigiškas sutanas. Tėvas Adomas, nuolankiai priimdamas skirtus išmėginimus, tada pradėjo dirbti parapinėje pastoracijoje. Pradžioje po vienuolyno uždarymo kun. I. Milašius dirbo Naujojoje Žagarėje ir Maironiuose altaristu, vėliau Upninkuose klebonu. Perėjęs dirbti į Kaišiadorių vyskupiją, iš pradžių buvo paskirtas Čiobiškio, paskui Vilūnų parapijos klebonu, Beižionyse – altaristu. Paskui buvo perkeltas į Perloją, kur klebonu dirbo 15 metų ir drauge ėjo Merkinės dekano pareigas. Paskui 15 metų dirbo Molėtų klebonu ir dekanu, iš ten buvo perkeltas klebonu į Labanorą.

1995 metais, jo paties prašymu, išleidžiamas į Kauną, apsistoja atkurtame Petrašiūnų kapucinų vienuolyne. Kurį laiką buvo kapucinų viceprovincijolas, o nuo 1998 metų padėjo Petrašiūnų bažnyčioje, eidamas altaristo pareigas, su nuoširdumu patarnaudamas tikintiesiems, skleisdamas savo vidinę ramybę.

Buvo labai nuoširdus ir draugiškas visiems broliams kunigams, dalyvavo visuose arkivyskupijos renginiuose, tuo liudydamas savo kunigišką pašaukimą. Kaip tikras knygnešio palikuonis, tėvas Adomas buvo uolus katalikiškos spaudos platintojas – kas savaitę išplatindavo beveik po šimtą egzempliorių „XXI amžiaus“ ir „Kregždutės“.

Kun. I. Milašiaus laidotuvių iškilmingas šv. Mišias gruodžio 31 dieną, 12 valandą aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Pasak arkivyskupo, kai palydime tiek metų uoliai tarnavusį kunigą, turime džiaugtis, o ne liūdėti. Liūdime, kai kunigas paslysta. Šv. Mišių kancelbracijoje dalyvavo vyskupai Juozapas Matulaitis ir Jonas Boruta, monsinjorai Aldolfas Grušas, Vytautas Steponas Vaičiūnas, svečiai iš Lenkijos, Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių kapucinų ordino Krokuvos provincijos provincijolas kun. Valdemar Korba ir viceprovincijolas kun. Robert Czelitski bei daugiau kaip 40 kunigų, atvykusių daugiausia iš Kauno arkivyskupijos ir Kaišiadorių vyskupijos. Pamokslą šv. Mišiose sakė buvęs Petrašiūnų klebonas kun. Juozas Šumskis, OFM Cap. Jis tėvą Adomą, lygindamas su šviesiausiais mūsų tautos kunigais, pavadino kaip vieną ištikimiausių Dievo tarnų, pavyzdžiu visiems kunigams ir tikintiesiems. Tėvas Adomas buvo palaidotas kapinėse prie Petrašiūnų bažnyčios. Prie kapo duobės žodį tarė kapucinų provincijolas kun. V. Korba, išreiškęs viltį, kad sekant tėvo Adomo pavyzdžiu, bus daugiau vienuolių kapucinų iš Lietuvos. Padėkos žodį visiems susirinkusiesiems tarė klebonas kun. Gintaras Vincentas Tamošauskas, OFM Cap.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija