Atnaujintas 2008 balandžio 11 d.
Nr.28
(1621)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Maišiagalos dekanate

Bažnyčioje giedojo LMA mišrus choras

Lietuvos mokslų akademijos
mišrus choras po koncerto
Maišiagalos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
Viduryje – klebonas dekanas
kun. Juzef Aškielovič

MAIŠIAGALA. Atvelykio sekmadienį Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras (vadovas Vytautas Verseckas, chormeisterė Judita Taučaitė, Tarybos pirmininkas Vilius Markauskas) aplankė Maišiagalą, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje giedojo per lenkiškas ir lietuviškas Mišias. Šis aukšto meninio lygio kolektyvas, atliekantis klasikinius kūrinius, lietuvių kompozitorių vokalinę muziką, nevengia ir aranžuotų lietuvių liaudies dainų. Choras yra koncertavęs daugelyje užsienio šalių. Dažną sekmadienį Vilnijos krašto bažnyčiose jie gieda per šv. Mišias, susitinka su vietos bendruomene. Kelionių išlaidas padengia JAV gyvenančių tautiečių Aldonos ir Jono Čingų įsteigtas fondas.


Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Auksinis kunigystės jubiliejus be jubiliato

Kun. Liongino Kunevičiaus
atminimo ekspozicija

ALYTUS. „Tik sparnams kunigų nevalia bot audrų, reikia vesti minias į Tėvyn꓅ – taip kunigo pareigas ir savo pašaukimą suprato ir 1957 metais eilėmis išsakė klierikas Lionginas Kunevičius. Prieš 50 metų kovo 23 dieną vyskupas Julijonas Steponavičius jam suteikė kunigystės šventimus, palaimindamas sunkiai tarnystei priešiškoje ateistinėje aplinkoje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija