2010 m. spalio 15 d.
Nr. 75
(1860)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Graži parapijos šventė

Per Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidus pašventintas „Caritas“ dovanotas Rožinis  ir penkios vėliavos

„Caritas“ moterys neša
naujas padovanotas vėliavas

Į atlaidų šv. Mišias
ateina Kėdainių šauliai

Atlaidų procesijoje – Rožinis
ir naujosios vėliavos

Kun. Artūras Stanevičius
atlaidų procesijoje

Klebonas kun. Artūras Stanevičius
ir „Caritas“ vadovė Malenija Pivorienė

Jaunosios parapijietės

Parapijiečiai pasirašo
Rožinio dovanojimo akte

Kėdainių šauliai išsirikiavo
eiti į Šv. Jurgio bažnyčią

Šv. Jurgio parapijos „Caritas“ moterys

Šv. Mišių dalyviai

Atlaidų dalyvius pasveikino
rajono merė Nijolė Naujokienė

„Caritas“ vadovė Malenija
Pivorienė (kairėje) dėkoja rajono
merei už dalyvavimą šventėje

Rajono merė Nijolė Naujokienė
pasirašo Rožinio dovanojimo akte

Rajono vicemeras Rimantas Diliūnas
pasirašo Rožinio dovanojimo akte

Rožinis ir naujosios vėliavos

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia

KĖDAINIAI. Spalio 10-ąją, sekmadienį, Šv. Jurgio bažnyčioje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidai, parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius pašventino parapijos „Caritas“ bažnyčiai padovanotą didįjį Rožinį ir penkias vėliavas, skirtas atgautos Lietuvos laisvės 20-mečiui. Iškilmės vyko per Sumos šv. Mišias, į kurias susirinko ne tik gausus parapijiečių būrys, bet ir Kėdainių šauliai, rajono valdžios atstovai. Šv. Mišios prasidėjo procesija iš šventoriaus į bažnyčią, kurios priekyje ėjo parapijos „Caritas“ atstovės, pasipuošusios naujais apsiaustais. Klebonas kun. A. Stanevičius, pradėdamas šv. Mišių auką, priminė, kaip krikščionis, prieš daug amžių patekusius į bėdą, Švč. Mergelė Marija mokė semtis stiprybės Rožinio maldoje. Joje stiprybės sėmėsi ir iš tėviškės į nežinią tremiami mūsų tėvai ar protėviai, o tolimose tremties vietose pasilikdavo kelis duonos trupinėlius, kad galėtų susiverti Rožinį ir kalbėti jo maldas, prašydami Švč. Mergelės Marijos užtarimo. Per sunkiausius tremties metus jie išliko žmonėmis ir krikščionimis. Malda stiprino ir partizanus, ir visus, kurie norėjo laisvos Lietuvos. Ir štai prieš 20 metų Lietuva vėl tapo nepriklausoma. „Šiandien, būdami laisvi, irgi nepamirškime dangiškosios Motinos Marijos užtarimo, teikiamo per Rožinio maldą, – kvietė kun. A. Stanevičius. – Melskimės už visus, kad, būdami laisvi nuo nuodėmės, savo Tėvynėje kurtume geresnį gyvenimą“. O šv. Mišių metu sakytoje homilijoje klebonas sakė: „Atrodo kaip paprasta: tik paimti ant virvelės sunertus karoliukus ir, apmąstant mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimą, nuoširdžiai tarti Švč. Mergelės Marijos vardą. Kodėl mes taip retai tą darom? Kodėl lengviau randam kelią pas burtininką ar raganą? Kodėl lengviau nukelti kortą, negu paimti į rankas Rožinį? Kodėl visada pakanka lėšų užsisakyti laikraštį, kuriame spausdinami horoskopai, bet atsisakoma katalikiškos spaudos? Gal todėl, kad tarp mūsų vis mažiau žmonių, kurie nesigėdija tikėjimo, vis mažiau tėvų išdrįsta drauge melstis su savo vaikais ir nebijo jiems į rankas paduoti pašventintą Rožinį. Nepamirškime kasdienybėje ir svarbios apaštalavimo pareigos.“ Šv. Mišių pabaigoje klebonas kun. A. Stanevičius pašventino iš ąžuolo kubelių suvertą Rožinį, kurį pagamino meistras Edmundas Alekna iš Pelėdnagių. Idėja tokiu būdu įprasminti Lietuvos laisvės 20-metį per Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidus, vykstančius Rožinio maldos mėnesį, kilo Šv. Jurgio parapijos „Caritas“ vadovei Malenijai Pivorienei ir iždininkei Laimai Misevičienei. Parapijos „Caritas“ veikia 22 metus, čia aktyviai darbuojasi 40 žmonių, yra ir keletas vyrų. Gerą idėją įgyvendinti padėjo ir rėmėjai. O „Caritas“ vadovė M. Pivorienė pristatė ir penkias nedideles vėliavas, papuoštas skirtingais paveikslais. Pirmoji – su užrašu „Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kuri visada mums padeda sunkią valandą“, antroji – su pagrindinės Kauno arkivyskupijos šventovės Šiluvos Marijos paveikslu, trečioji – su popiežiaus Jono Pauliaus II atvaizdu ir jo 2002 metais paskelbtais Šviesos slėpiniais, ketvirtoji – Kančios slėpinių su Lurde apsireiškusios Marijos žodžiais: „Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos“, penktoji – Garbės slėpinių su Fatimoje apsireiškusios Marijos žodžiais: „O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, išgelbėk mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į Dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikia Tavo gailestingumo“.

Klebonas pašventino padovanotą Rožinį ir vėliavas. Po šv. Mišių vykusioje procesijoje aplink bažnyčią buvo nešamos naujosios vėliavos. Pasibaigus iškilmėms, klebonas pakvietė visus atlaidų dalyvius pasirašyti Rožinio dovanojimo akte, kad kiekvieno šio fakto liudytojo pavardė liktų ateities kartoms. Atlaidų dalyvius pasveikino rajono merė Nijolė Naujokienė.

Dar tik pusantrų metų 170 metų paminėjusioje Šv. Jurgio bažnyčioje dirbantis kun. A. Stanevičius džiaugiasi, kad pamažu atgyja senos parapijoje buvusios tradicijos. Prie to daug prisideda „Caritas“ ir aktyviausieji parapijiečiai. Vis dėlto dar nemažai Šv. Jurgio parapijoje gyvenančių žmonių nelanko savo bažnyčios, o eina į kitas, dažniausiai į Šv. Juozapo bažnyčią, kuri sovietų okupacijos metais buvo uždaryta. Sunku suprasti žmonių logiką, kodėl visada turėję savo bažnyčią, jie, nors jau 20 metų esame laisvi, vis tebeieško kitos, net laidotuvių gedulingų šv. Mišių savo parapijos bažnyčioje nenori užsisakyti, įvairių sakramentų priimti. Gal tam turėjo įtakos vis besikeičiantys kunigai? Bet juk turime eiti ne kunigui melstis. Džiaukimės savo bažnyčia ir saugokime ją, būkime tvirta bend-ruomenė.

Romas BACEVIČIUS

Zenono ŠIAUČIULIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija