2010 m. gruodžio 31 d.
Nr. 95
(1880)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Tegul šie metai tampa ištisomis Kalėdomis

Vilniaus arkivyskupo homilija–kalėdinis sveikinimas Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje Bernelių šv. Mišiose

Mylimi Broliai ir Sesės, tikėjimo kelionė per Advento dykumą atvedė mus prie Dievo Kūdikio lopšio. Sunku žmogui atpažinti visagalį Dievą, gulintį tvarto ėdžiose. Todėl apaštalas Paulius sako: Pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms [...] ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo (Tit 3, 4–5). Dievo gailestingumas suspindo tvarto ėdžiose, idant kiekvienam žmogui parodytų jo tikrąjį orumą, kuris spindi net ir po sunkiausių nuodėmių, klaidų, nusivylimų, nesėkmių šukėmis.


Dievo maloningumo žmogui išraiška

Vilkaviškio vyskupo kalėdinis laiškas

Nuoširdžiai sveikinu visus sulaukus Viešpaties Jėzaus užgimimo iškilmės.

Baigiantis kalendoriniams ir prasidėjus naujiems liturginiams metams, Kristaus gimimo šventė kaip ir kasmet mus aplanko tokius, kokie esame: skubančius ir nesuspėjančius, daug ko siekiančius, bet ne visada besidžiaugiančius tuo, kas pasiekta, ir gerus, ir vieni kitiems kažkiek kritiškus.


Kai žodis daro stebuklus

Panevėžio vyskupo kalėdinis laiškas

Mylimi Broliai ir Seserys, sveikinu Jus su šventomis Kalėdomis ir meldžiu Dievą, kad džiaugsmas užlietų kiekvieną širdį. Juk giedame: „Brangią dieną švęsdami Užgimimo Viešpaties, linksminkimės ir džiaukimės, Dievui garbę duodami, giedokime!“ Kalėdoms skirtame Dievo Žodyje nuolat skamba kvietimas džiaugtis: „Tesidžiaugia dangūs, tekrykštauja žemė“ (Ps 95, 11), „Teisingieji, džiaukitės Viešpaties prieglobsty“ (Ps 96, 12), „Šūkaukit, džiūgaukit, grokit“ (Ps 97, 4). Net angelas prabilo: „Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas“ (Lk 2, 10–11). Baigdamas veiklą, pats Jėzus pabrėžia: „Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11).


Tikrosios laimės šaltinis

Šiaulių vyskupo kalėdinis sveikinimas tikintiesiems

Mieli broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir  visi geros valios žmonės!

„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 10b–11).

„Aš, Viešpats, tavo Dievas, mokau tave, kas tau naudinga, ir vedu tave keliu, kuriuo tau dera eiti. O, kad klausytumei mano įsakymų! Tavo gerovė būtų kaip upė, o tavo teisumas kaip marių bangos“ (Iz 48, 17b–18).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija