2011 m. vasario 2 d.
Nr. 9
(1889)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šventasis Tėvas remia policiją

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
su į Vatikaną atvykusiais
Romos policijos vyriausiosios
valdybos darbuotojais

Šventasis Tėvas susitinka
su Romos policininkais

Apsaugos darbuotojai sulaiko
triukšmadarį, sausio 26 dienos
bendrojoje audiencijoje

Neužtikrinamas visuomenės saugumas

Popiežius Benediktas XVI, pats kilęs iš policijos pareigūno šeimos, nuolat pabrėžia savo solidarumą su šios atsakingos tarnybos darbuotojais. Sausio mėnesį, kad ir būdamas labai užimtas, jis net du kartus susitiko su policijos bendruomenės atstovais: sausio 16 dieną tradiciškai pasveikino pareigūnus, tarnaujančius Vatikaną saugančiame specialiame Italijos policijos Viešojo saugumo inspektorato padalinyje, o sausio 21-ąją audiencijoje priėmė didelį būrį Romos policijos vyriausiosios valdybos darbuotojų (1200 žmonių).

Pastarajame susitikime popiežius Benediktas XVI, kaip Romos vyskupas, sveikino policijos pareigūnus, jų šeimas, kapelionus ir dėkojo už mieste palaikomą saugumą bei tvarką. Tai nėra paprasta, ypač šiais gilių permainų laikais, kai socialinis ir ekonominis netikrumas „silpnina laikymąsi tų etinių principų, kuriais grindžiami įstatymai ir asmeninės moralinės nuostatos“. Mūsų gyvenamasis laikotarpis pateikia  naujas viltis ir galimybes, tačiau dažnėjantis moralinio sutarimo stygius vis labiau trikdo funkcionavimą tų viešojo gyvenimo struktūrų, kurios turi užtikrinti normalų visuomenės sambūvį. Dėl to netgi „stiprėja polinkis mąstyti, kad tos jėgos (įskaitant policiją), kurios yra sutelktos ginti pilietinę visuomenę, galiausiai yra pasmerktos nesėkmei“, – atvirai pripažino Šventasis Tėvas. Tai savo ruožtu žmones stumia į pesimizmą, skatina nebetikėti visuomeninio gyvenimo teisingumu ir ateities perspektyvomis.

Anot popiežiaus Benedikto XVI, šioje situacijoje vienas svarbiausių rizikos faktorių yra žmogiškosios egzistencijos subjektyvusis dėmuo. Šiuolaikinė mintis suponuoja „sumenkintą sąžinės viziją, pagal kurią nebėra objektyvios atramos apibrėžiant tai, kas yra vertinga ir kas yra teisinga“. Tada viskas priklauso nuo paties individo, jo intuicijos ir patyrimo, kuris tampa pagrindiniu vertinimo matu. Religingumą ir moralumą nubloškus į privačią sferą tikėjimas su jo vertybėmis ir doro elgesio normomis „daugiau nebeturi teisių ir vietos viešajame bei pilietiniame gyvenime“, – aiškino Šventasis Tėvas dabartinės sekuliarizacijos pavojingumą, norėdamas pabrėžti, kad tokiomis sąlygomis kalbėti apie normalią teisėtvarką tikrai yra sunku.

Derinti profesionalumą su žmogiškosiomis vertybėmis

Šių pavojų akivaizdoje „mes, krikščionys, turime ypatingai atsakingai žadinti ryžtą viešam tikėjimo išpažinimui ir kartu su gerais darbais būti artimais visiems žmonėms jų džiaugsmuose ir kentėjimuose, laimingomis valandomis ir sunkiausiomis žemiškosios egzistencijos akimirkomis“, – pažymėjo popiežius Benediktas XVI. Toks Bažnyčios narių pavyzdingumas turi ir evangelizacinę reikšmę padedant atskleisti Dievo meilės ir tiesos planą: asmuo „suprojektuotas“ vadovautis sąžine ir visuomeninio gyvenimo vystymui. Atsinaujinimo procese ir viešosios institucijos gali atrasti savo „sielą“, savo dvasines bei moralines šaknis, suteikiant reikiamą nuoseklumą etiniams ir juridiniams vertinimams, o kartu ir praktiniam veikimui. Tokiu bendrojo gėrio siekiu ir remiasi Bažnyčios teikiama dvasinė parama valstybinėms tarnyboms, įskaitant bendradarbiavimą su policijos personalu, patvirtino Šventasis Tėvas.

Kreipdamasis į Romos miesto policininkus jis linkėjo, kad jie, kaip ir kiti valstybės pareigūnai, „duotų gerą pozityvios ir naudingos sveiko pasaulietiškumo ir krikščioniškojo tikėjimo sąveikos pavyzdį“. Popiežius pažymėjo, kad šios tarnybos „efektyvumo vaisiai yra pasiekiami sujungus profesionalumą ir žmogiškąsias savybes“. Jis kvietė panaudoti ne tik sistemos ir technologijos teikiamas galimybes, bet ir tokias „žmogiškąsias dovanas, kaip kantrybę, atkaklumą siekiant gėrio, aukojimąsi ir pasirengimą išklausyti“. Visas šis gerai suderintas veikimas turi būti naudingas miesto gyventojams, ypač tiems, kuriems iškilo sunkumų, aiškino Benediktas XVI.

Panašiai jis kalbėjo ir keliomis dienomis anksčiau vykusiame susitikime su policijos darbuotojais, tiesiogiai prižiūrinčiais tvarką Vatikano prieigose. Dėkodamas už pareigingumą ir profesionalumą Šventasis Tėvas juos pavadino „angelais sargais“, garantuojančiais daugybės piligrimų, atvykstančių iš viso pasaulio, saugumą. Ši tarnyba pastaruoju metu gerokai sustiprinta, baiminantis teroristinių, anarchistinių ar kitokių Bažnyčios moralinio mokymo radikalių priešininkų išpuolių. „Tas budrumas, kurį jūs išlaikote taip uoliai ir rūpestingai, reikalauja gilaus mąstymo ir jautrumo, – kalbėjo popiežius Benediktas XVI. – Tegul jūsų buvimas krikščionybės širdyje, kur minios tikinčiųjų nuolat atvyksta susitikti su šv. Petro įpėdiniu ir aplankyti apaštalų kapus, paskatina kiekviename iš jūsų apsisprendimą gaivinti dvasinį gyvenimo dėmenį, kaip ir įsipareigojimą gilinti savo krikščioniškąjį tikėjimą, džiaugsmingai jį liudijant asmenine laikysena.“

Pabrėžęs, kad budinčius policijos pareigūnus visuomet palaiko savo maldose, Šventasis Tėvas prašė jiems Švč. Mergelės Marijos motiniškos globos ir šios tarnybos dangiškojo globėjo Arkangelo šv. Mykolo užtarimo.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija