2011 m. balandžio 29 d.
Nr. 32
(1912)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Misionieriškų iššūkių akivaizdoje

Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meilės, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi (Ef 2, 4).

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Dievo gailestingumo metai ypatingai mus ragina atsiversti ir tikėti Evangelija (Mk 1,15), pasitikėti Viešpaties meile ir gerumu ir tapti gailestingais – taip, kaip mūsų Dievas yra kantrus ir gailestingas mums (Lk 6, 36). Jėzus apreiškė savo gailestingumą per savo pamokymus ir gyvenimo veiklą. Ypač per kryžiaus kančią ir prisikėlimą Jis išreiškė savo amžiną meilę ir gailestingumą visai žmonijai. Gailestingumo dvasia kviečia paremti tuos, kurie gyvena skurde, ir per savo tikėjimą liudyti atleidimą ir viltį artimui.

Velykų šventė nėra proga tiktai susirinkti pabendrauti prie vaišių stalo, papuošto margučiais. Didįjį Ketvirtadienį susiburiame aplink altorių ir, per liturginius ritualus ir Dievo Žodį, švenčiame Eucharistijos ir kunigystės dovaną. Didįjį Penktadienį išgyvename kryžiaus išganymo paslaptį. Per Velyknakčio vigiliją ir Velykų sekmadienio Mišias išpažįstame ir atnaujiname savo krikšto pažadus ir tikėjimą bei pasitikėjimą mūsų gailestinguoju Viešpačiu.

Šventės metu savo maldose prisiminkime visus savo šeimos bei bendruomenės narius, ypač tuos, kurie yra atitolę nuo tikėjimo ar kuriems niekad neteko patirti Dievo gailestingumo ir dvasinio džiaugsmo. Popiežius Benediktas XVI pasakė: „Galima suorganizuoti šventes, bet ne džiaugsmą. Pasak Šventojo Rašto, džiaugsmas yra Šv. Dvasios vaisius (plg. Gal 5,22), įgalintos mus įsiskverbti į Dievo Žodį ir pasiekti, kad dieviškasis Žodis įeitų į mus…“ (Popiežius Benediktas XVI, Verbum Domini, 123).

Dėkokime dirbantiems vienuolėms, vienuoliams ir kunigams, kurie atlieka didelį sielovadinį darbą aptarnaudami mūsų katalikiškas bendruomenes išeivijoje. Jų darbas atliekamas su dideliais misionieriškais iššūkiais, kai didėja imigracijos srautas ir mažėja dvasininkų skaičius. Jiems kasmet didėja sielovados rūpesčiai skelbti Evangelijos tiesas apie Dievo gailestingumą šių dienų kartai, globalizacijos amžiuje, ekonominės ir finansinės krizės laikotarpyje.

Velykinė palaima testiprina mūsų visų pasiryžimą ieškoti ir pažinti gyvąjį ir gailestingąjį Dievą, kuris „negali bjaurėtis tuo, ką sukūrė, – Dievui, kuris ištikimas pats sau, savo tėvystei ir savo meilei…“ (Jėzau, pasitikiu Tavimi, Vilnius, 2011 m., psl. 45).

LVK Delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai
prel. Edmundas Putrimas  

Broniaus VERTELKOS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija