2012 m. kovo 23 d.    
Nr. 12
(1987)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kai viską planuoja Dievas

Vyskupas nominatas
Linas Genadijus Vodopjanovas OFM

Jau skelbėme, kad popiežius Benediktas XVI, maloningai atsiliepdamas į Telšių vyskupo Jono Borutos SJ prašymą, paskyrė jam augziliarą. Juo nominavo Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios kleboną 39-uosius metus einantį brolį Liną Genadijų Vodopjanovą OFM, suteikdamas jam Quizos vyskupo titulą. Tai jauniausias vyskupas Lietuvoje ir antrasis pranciškonas po buvusio išeivijos sielovados ganytojo Pauliaus Antano Baltakio. Beje, jis naująjį vyskupą  1999 m. liepos 10 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje įšventino diakonu. Lietuvos Bažnyčios istorijoje daugiausia buvo vyskupų marijonų. Šiai vienuolijai priklausė kardinolas Vincentas Sladkevičius, arkivyskupai Pranciškus Karevičius ir Liudvikas Povilonis, vyskupai Petras Pranciškus Būčys ir Pranciškus Brazys. Marijonų vienuolis yra ir dabartinis Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis. Šiuo metu turime dar du vyskupus jėzuitus. Tai – Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir Telšių vyskupas Jonas Boruta. O jauniausias lietuvis vyskupu konsekruotas Vincentas Padolskis, kuris konsekracijos dieną 1940 metais buvo 36-erių.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija