2012 m. kovo 23 d.    
Nr. 12
(1987)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Knyga – Tėvynės likimo liudytoja

Paroda Žaiginio Pranciškaus
Šivickio mokyklos bibliotekoje.
Centre – s. Regina Teresiutė

Kovo 14 dieną Žaiginio (Raseinių r.)Pranciškaus Šivickio mokyklos bibliotekoje pristatyta paroda „Malda, knyga – Tėvynės likimo liudytojos“. Paroda – dalis šių eilučių autorės asmeninės kolekcijos – daugiau kaip 300 eksponatų. Ji skirta Knygnešio dienai ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-mečiui.

Keletą dienų mokyklos biblioteka skambėjo nuo mokinių juoko ir klausimų, nes visas knygas buvo galima pavartyti, paskaityti, o kitus eksponatus paliesti. Tai sukėlė tikrą džiaugsmą ir susidomėjimą ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Pamatyti tikrai yra ką. Čia ir graždanka (rusiškomis raidėmis lietuviški žodžiai) parašyta knyga „Evangelijos ant nedeldieniu ir visu svenciu“, išleista 1864 metais. Ne kiekvienas mokinukas sugebėjo paskaityti ir katekizmą, „Mokslas katalikų“, kurio pirmame puslapyje ne maldos ar įsakymai, bet abėcėlė ir skiemenimis užrašyti žodžiai, kad motina galėtų mokyti savo vaikelį lietuviško žodžio. Parodoje gausu maldaknygių ir kantičkų, knygnešių atgabentų iš Tilžės, vis tuo spaudos draudimo laiku. Mokytojų dėmesį patraukė orakulai. Tai įvairūs burtai ir kiti patarimai. Parodoje puikuojasi ir knygnešio 1845 metais darytas kryžius. Mokiniai džiaugėsi, kai buvo leista išbandyti grafitinę lentelę, ant kurios buvo rašoma grafitiniu pieštuku. Mokiniams pademonstruota ir balana, prie kurios šviesos skaitydavo to meto vaikai ir įvairius darbus atlikdavę suaugusieji.


Tikroji laisvė prasideda nuo išsivadavimo iš savojo egoizmo

Pamokslas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, pasakytas kovo 11-ąją Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje,

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS

Minime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. Daug gražių žodžių šiandien girdime ir sakome Tėvynei, didžiuojamės visais savo tautos žmonėmis, kurių puoselėtos vilties ir pastangų dėka buvo atkurta laisvė. Ieškome atsakymų į šių dienų klausimus ir apmąstome iškylančius sunkumus. Šventųjų Mišių metu kreipiamės į Dievą šios dienos psalmės žodžiais: Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mums reikia Dievo žodžių, idant jie nušviestų tautos kelią, idant parodytų teisingą kryptį ir suteiktų drąsos bei jėgų gyventi laisvėje. Gyventi laisve ir ja džiaugtis.


Kovo 11-osios minėjimas

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Nepriklausomybės atkūrimo 22-osios
metinės Telšių Žemaitės dramos
teatro salėje Klier. Antano
Šneideraičio nuotrauka

Minint Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės atkūrimo 22-ąsias metines Telšiuose už nepriklausomą Lietuvą ir jos ateitį melstasi 2 dienas – kovo 10-ąją ir 11-ąją.

Kovo 10 dieną Telšių Katedroje 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios meldžiant Lietuvos valstybei Dievo palaimos, išminties Valstybę valdantiesiems. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Kalbėdamas susirinkusiems tikintiesiems Vyskupas priminė maldos už Tėvynę Lietuvą ir jos ateitį svarbą ir būtinybę, paragino nuolat melstis šia intencija.


Marijos diena Šiluvoje: mokytis meilės ir gailestingumo

Kovo 13-ąją, Marijos dieną, į Šiluvą atvykę piligrimai vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje šventė iškilmingas šv. Mišias. Tądien piligriminę kelionę į šventovę surengė Raseinių dekanato tikintieji bei kunigai, teikę sielovadinius patarnavimus.

Liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ragino piligrimus prašyti Viešpaties, kad į Velykų šventes Gavėnios kelionėje ateitų kaip prisikėlusieji žmonės. Ganytojas pakvietė malda palydėti keturis arkivyskupijos kunigus – Šiluvos parapijos kleboną kun. Erastą Murauską, altaristą kun. Ramutį Janšauską, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvą kun. Audrių Arštikaitį ir Paberžės parapijos kleboną kun. Skaidrių Kandratavičių – jų kunigiškos tarnystės dešimtmečio proga. Homiliją arkiv. S. Tamkevičius skyrė atlaidumo ir gailestingumo temai – tam skatino ir tos dienos Dievo žodis, pasakojantis Jėzaus palyginimą apie beširdį skolininką (plg. Mt 8, 21–35). „Gailestingumas yra tikrasis meilės vardas. Gailestingas gali būti tik mylintis kitą žmogus“, – sakė ganytojas. Jis priminė Dievo trokštamą ir pačių žmonių gailestingumą vienas kitam. Pasak arkivyskupo, jei žmonės daugiau mąstytų, kaip dalytis meile, atleisti, dvasinis klimatas Lietuvoje labai pagerėtų. Gavėnios kelionėje, kaip raginta homilijoje, reikia mokytis pagal Jėzaus pavyzdį atleisti visiems „savo kaltininkams“, o beširdžiam pasauliui, kuris krikščionims šiandien yra tikras iššūkis, rodyti gailestingumą, padėti silpnesniems, atleisti, užmiršti nuoskaudas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija