2012 m. gegužės 18 d.    
Nr. 20
(1995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Atmintis

Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia 2011 m. nr. 88, 90, 92, 94, 2012 m. nr. 9, 13, 16, 17)

Laiškas, rašytas ant P. Jurkaus
piešiniu papuošto lapo

Žurnalo „Saulutė“ 1929 metų
4 numerio viršelis

Žurnalo „Saulutė“ 1929 metų
6 numerio viršelis

Mokytojas Vincas Ždankus (su žmona,
taip pat mokytoja, Michalina
Ždankuviene-Jakaite ir savo vaikais)
Klišių pradžios mokykloje mus,
mokinius, maždaug tokio augumo,
raginęs neimti nė į rankas „Hitleris
ir vaikai“, „Vaikai apie Staliną“,
bet skaityti ką tik išleistą „Dėdę
Rudenėlį“ (skaičiusius mokyklos
bibliotekėlėje ir kitas Vytės
Nemunėlio knygeles – „Kiškio
kopūstai“, „Drugeliai“, „Vyrai
ir pipirai“, „Meškiukas
Rudnosiukas“), rodydamas
į klasėse kabančius Valančiaus,
Vaižganto, Kudirkos, Žemaitės,
Maironio portretus ir kryžių ant
sienos, po kuriuo didelis šūkis
„Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę“.
Mūsų mokytojos prašymu dar
nepriklausomybės nepraradus
nupieštas mokinio Kriaučiūno.
Pirmieji mokytojai (Klišių
pr. mokykloje mokantis
1940–1945 metais) Michalina
ir Vincas Ždankai su savo vaikais.
1938 metų nuotrauka

1987.

Malonus Kolega,

Labai ačiū už Jūsų naują poezijos rinkinį „Anapus gaiso“. Tai buvo graži staigmena ir didelis poetinis malonumas. Skaitau, mąstau, įsijaučiu, grožiuosi, kur atsispindi „supynimas sakralinis visko“. Mane visuomet žavėjo sakralinė magija žodžio. Ir liūdino grubus jo nuvertinimas. „Gimtajame krašte“ radau įdomų skelbimą: galima jame spausdinti užuojautas, tik jos turi būti ne antitarybinės, ne religinės ir ne antireliginės. Nemanau, kad tai humoras. Ir manau, kad tai tinka ir poetiniam žodžiui pereiti per sieną. Taigi siunčiu puslapį savo eilių, kurios atitinka visas minėtas tris sąlygas. Kol pasirodys rinkinys, esantis spaudoje, tebūna tai savotiškas avansas.

Iš jūsų spaudos matau, kad plačiai vyksta Maironio minėjimas. Esu savotiškai susijęs su Maironiu ir jo memorabilija. Kiek galėdamas rinkau jo kūrybos (ypač „Pavasario balsų“) laidas, rašinius, liečiančius Maironį. Tą patį darau ir dabar. Iš Lietuvos gaunu minėtą „G. kr.“, „Pergalę“, „Lit. ir meną“, „Kultūros barus“ ir „Nemuną“. Daug radau juose apie Maironio sukaktį ir minėjimą, bet manau, kad gausiai bus minėjusi ir kita spauda, ypač iliustruotoji, kaip „Švyturys“, „Jaunimo gretos“ ir kt. V. Sirijos Gira man atsiuntė gražią minėjimo programą, pas kitus mačiau įdomų lankstinuką su Maironio ir jį liečiančiais vaizdais, Irenos Slavinskaitės brošiūrą; girdėjau, kad išėjo Zaborskaitės monografijos II-ji (galbūt, pataisyta?) laida. Būčiau dėkingas gavęs spaudos iškarpų ir kai ką iš leidinių. Naują raštų (trijų tomų) leidimą skelbė „Gimtasis kraštas“, tat manau per jį užsisakyti (sako, pirmas tomas jau pasirodęs).

Anksčiau nemažai jūsiškės spaudos esu nusipirkęs čia (USA) esančiuose knygynuose Bostone, Washingtone, Chicagoje, kai ką yra atsiuntę draugai, o kartais ir nepažįstami žmonės, bet paskutiniųjų metų knygų iš ten gavimas beveik visai užtrūko, nežiūrint tariamo „glasnost“. O kas bandė siųsti ar atsivežti, sako, kad surišta su leidimo formalumais ir muitu (tokios pat vertės kaip knyga). Nežinau, kaip eina „kultūriniai mainai“ su amerikiečiais bei kitais.

Kolegiški linkėjimai Jums ir Jūsų bičiuliams, kuriems mano vardas nesvetimas –

Bernardas Brazdžionis
1987.12.13

 

Didžiai Gerbiamas,

Jūsų laišką su Kalėdų sveikinimais gavau. Ačiū už jį.

Šį kartą daug nerašau, nes užtrukau kelias dienas su atsakymu, o atsakyti skubu. Pasiunčiau Jums V. Vanago „Lietuvių rašytojų sąvadą“ ir V. Zaborskaitės „Maironio“ antrą leidimą. Dabar tiktai kitokia išvaizda, kitaip sudėtos nuotraukos. Vienoje į Lietuvių meno kūrėjų draugijos gražiai susiglaudusią valdybą atėjo ir atsistojo Faustas Kirša. Ranką įsirėmęs į šoną. Ak, tas Kirša… O šalia jo atsisėdo Stasys Šilingas. Tai ir visos naujovės tame leidime. Pirmajame Kiršos su Šilingu nebuvo.55

Dar pasiųsiu dvi I. Slavinskaitės plonas knygutes „Maironis“, išleistas dviejų leidyklų. Taigi – visas knygas, skirtas šiais metais Maironiui. Bandysiu pasiųsti „Švyturį“, „Jaunimo gretas“, nors nieko ypatingo tenai – lyg tai girdėtų dalykų perpasakojimas.

Tačiau svarbiausia ne tai. Svarbiausia – skubiai man parašykite kelis žodžius, ar gavot Maironio „Raštų“ pirmą tomą. Jeigu nebūtų Jūsų laiške užsiminta, kad mėginsit užsisakyti per „Gimtąjį kraštą“, siųsčiau iš karto. Bet gal jau turite.

Knygas pasiųsti dabar nelengva. O Maironio „Raštai“ prenumeruojami. Tokiems leidiniams išsiųsti Kultūros ministerijos įgaliotinis iš viso neduoda leidimo.56 Reikia ieškoti kitų kelių. Prieš pat Kalėdas Maironio raštų pirmą tomą pasiunčiau K. Bradūnui. Jis mane paprašė tos knygos. Pavyko pasiųsti per Tėviškės draugiją.57 Jau gal ir gavo.

Dar vieną turiu – mielai galėčiau pasiųsti ir Jums. Tik duokit man žinią. Norėčiau, kad šią knygą pamatytumėte.

Su širdingiausiais linkėjimais.

Jūsų – J. Juškaitis

Vilnius,
1988.I.19.

P. S. Mūsų laiškai apsilenkė. Rašiau Jums gruodžio pradžioje, trumpai nusakiau šį tą apie renginius Maironio jubiliejui, apie dabar išleistus „Raštus“, kol kas apsiribodamas tik dabartinio leidimo lyginimu su paties poeto parengtu „Raštų“ I t., įdėjau ir lankstinuką su nuotraukomis.

55 Gal buvo „nepageidautini“.

56 Mr. Pranas Sinkevičius.

57 Aprašyta „Lyroje ant gluosnio“, p. 356–357, 1998 m.

 

88.II.17.

Malonus Kolega,

Ačiū už pilną rūpesčių laišką. Visos minimos knygos mane domina, ypač, kas liečia Maironį. Sausio 8 d. parašiau ir išsiunčiau laišką, kuriame užsisakiau pagal „G. kr.“ skelbimą Maironio raštus. Pirmąjį tomą prašiau atsiųsti tuojau „oro keliu“. Iki šiol dar jokio atgarsio (jeigu Jums nebūtų sunku ar nepatogu, gal galėtumėt užeiti į „Tėviškės“ dr-ją ir pasiteirauti. Beje, iš „Tėviškės“ draugijos atėjo knygų siuntinėlis, kuriame radau poezijos antologiją „Mano laikas“, 1987 m., „Poezijos pavasaris“ ir V. Z. monografijos „Maironis“ II laida; nežinau, kas tuo pasirūpino, negaliu asmeniškai padėkoti. Kam perleisti Jūsų siunčiamą „M.“ egz., kai ateis?).

Bus įdomu susipažinti su Vanago L. R. Sąvadu (dar vienas neįprastas terminas, kuris tuojau asocijuojasi su „sąvadautoju“, (pagal žodyną) „suvedantį vyrą ir moterį į amoralius meilės santykius“…).

Neseniai sužinojau, kad Ir. Slavinskaitė,58 Maironio naujų 3-jų tomų redaktorė, yra Galinienė. Džiaugiuosi, kad jai pavesta šis darbas; ji viena didžiausių M. adoratorių ir jo gynėjų.

Vieną „Pavasario balsų“ laidą ir aš esu suredagavęs. Labai savavališkai. Bet kol kas nuo to neatsisakau ir manau, kad autoriui nieko blogo nepadariau, tik išreiškiau savo (ir daugelio) mano kartos skaitytojų ir M. kūrybos gerbėjų požiūrį. Manau, kad turėčiau vieną egz. nusiųsti Maironio muziejui Kaune, tik nežinau, kaip, nes knygų pasikeitimo srityje ne tik nėra jokių glasnost, o atvirkščiai, net dar blogiau, nes sąlygos vis sunkėja, Berlyno sienoje plyšių vis mažėja…

Tačiau tai jau neįeina į šio laiško rėmus, todėl dedu tašką ir manau, kad laiškas pasieks adresatą.

Kolegiškai
Bernardas Brazdžionis

58 Vytauto Galinio, dirbusio Lietuvių literatūros institute, žmona.

 

Malonus kolega,

Kaip anksčiau esu minėjęs, gavau užsisakytą Maironio „Raštų“ I tomą. Gerai suredaguotas, geras įžanginis straipsnis, platūs, išsamūs komentarai. Pažanga. Maironis gyvena. O su Maironiu ir jo Lietuva, ir mūsų visų tėvynė – džiaugsmas ir žemiška laimė.

Buvo labai įdomu skaityti reportažą „Literatūroj ir mene“ iš Rašytojų s-gos poezijos komisijos susirinkimo, kur kalbėtasi (diskutuota?!) apie praėjusių metų poezijos knygas ir autorius.

Rubavičiui atrodo, kad susirinkimo herojus buvo Sventickas, o aš susidariau įspūdį, kad susirinkimo herojus su įvertinimu viso poezijos kelio ir naujausio rinkinio „Anapus gaiso“ buvo Juškaitis. Sveikinu! Ir aš manau, kad komisija bus jį rekomendavusi valstybinei premijai. Būtų tikras tikros poezijos laimėjimas. To linkiu iš visos širdies.59

Apie literatūros vakarus fabrikuose ir kolūkiuose nuomonę turėjau, o dabar iš V. Giedros lūpų išgirdau ir konkrečiai.60

Ką tik gavau „Pergalės“ nr. 3. Tuojau perskaičiau S. Gedos recenziją. Pritariu tam, ką jis sako, bet norėčiau, kad apie „Anapus gaiso“ būtų plačiau, išsamiau kalbama. Manau, ir bus.

Jeigu tektų susitikti, atiduokite mano pasveikinimą ir geriausius linkėjimus Sigitui Gedai. Tegu duoda žinią, kada viešės šiapus vandenyno. Lauksime čia jo ne vienas Kalifornijoje.

Kolegiškai spaudžiu dešinę –

Bernardas Brazdžionis
1988 kovo 17

59 Vytauto Rubavičiaus ironija Valentinui Sventickui, vieninteliam pasisakiusiam „prieš“: Rašytojų sąjungos valdyba Juškaičio kandidatūros netvirtins. Ilgas poetų sekcijos susirinkimas aprašytas „Literatūroje ir mene“, išsamiai išdėstytos kalbėjusiųjų mintys, iš dalyvių 18 balsavo „už“.

60 Poetas Vincas Giedra tame susirinkime pasišaipė iš literatūros vakarų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija