2012 m. gruodžio 29 d.    
Nr. 49
(2024)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Taikos siekis – Dievo plano dalis

Mindaugas BUIKA

Didysis gyvybės gynėjas ir šeimos
globėjas popiežius Benediktas XVI
populiarus mažųjų katalikų tarpe

Evangelinių palaiminimų tikrumas

Katalikai, tikintieji, visi geros valios žmonės ir gyvybės gynėjai džiaugiasi ir dėkoja popiežiui Benediktui XVI, kad savo tradiciniame kreipimesi pasaulinei taikos dienai, kuri sausio 1-ąją Katalikų Bažnyčioje bus minima jau 46-ąjį kartą, aiškiai susiejo „taikos kultūros“ ir „gyvybės kultūros“ siekius. Dokumento, kurį galima būtų pavadinti mažąja enciklika, tema „Palaiminti taikdariai“ yra vienas iš Jėzaus Kristaus evangelinio Kalno pamokslo pažadų: „Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais“ (Mt 3, 8).


Su Kalėdų Kristumi!

Kun. Vytenis Vaškelis

Dievo Sūnaus įsikūnijimo esmė tokia: Jis prisiėmė mažo berniuko pavidalą dėl to, kad milijardai žmonių gimtų iš Dievo Dvasios (plg. Jn 3, 6) ir taip iš vidaus pasikeistų, kad natūralumu, paprastumu, pasitikėjimu ir džiaugsmu būtų panašūs į vaikelį, kurio geriausias charakterio savybes Jėzus iškėlė į neįsivaizduojamas Dangaus Karalystės aukštumas (plg. Mt 18, 3–4).


Auginkime tikėjimą

Mieli Broliai ir Seserys!

Viena iš tradicinių, tačiau primirštų kalėdinių pasakų vaizduoja skurdų našlaitį. Vaikas, kurio gyvenimas ir taip nesaldus, pasijunta ypač apleistas, nelaimingas, kai visi aplinkui skuba bėga švenčių ruošos šurmulyje. Jis vienišas ir alkanas klaidžioja po apsnigtas gatves, baugiai žvalgydamasis į šviečiančius langus, kur laimingi bendraamžiai šoka aplink papuoštą eglutę. Pasaka tam ir pasaka, kad turėtų laimingą pabaigą – stebuklų naktį miesto aikštės Prakartėlės Kūdikis ištiesia vaikui rankutę ir parodo kelią į jaukius, laukiančius namus.


Šv. Kalėdos – vilties ženklas

Viešpaties planuose daug kas prasideda nuo mažų dalykų. Taip pat ir didis Atpirkimo darbas. Visatos Kūrėjo nebuvo numatyta, kad Jėzus, atėjęs žmonių gelbėti, gimtų galingu valdovu, nei tai, kad jis būtų visuotinai pripažinta garsenybe, to laikmečio žvaigžde. Jėzus ateina pas žmones be jokios žemiškos didybės. Netgi to meto užeigoje jam neatsirado vietos, jo pirmuoju prieglobsčiu tapo labai kukli buveinė. Ir atėjusį į žmonių pasaulį Jį pasitiko tik paprasti piemenys.


Nebijokite! Skelbiu jums didį džiaugsmą!

Šventąją naktį Betliejaus piemenys išgirdo angelo žodį „Nebijokite!“ Paskui angelas pranešė džiaugsmo sklidiną žinią: „Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 10–11).

Šiais angelo žodžiais Jėzaus Kristaus Gimimo šventės proga sveikiname Kauno arkivyskupijos kunigus, diakonus, Dievui pašvęstojo gyvenimo vyrus bei moteris ir visus tikinčiuosius. Linkime, jog kiekvieno jūsų gyvenime išsipildytų dangaus pasiuntinio palinkėjimas nebijoti ir nestokoti tikrojo džiaugsmo, kurį Betliejaus Kūdikis Jėzus Kristus padovanoja kiekvienam jį priimančiam žmogui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija