2014 m. vasario 21 d.    
Nr. 8
(2079)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Paminėjo signatarą, pirmąjį vyskupą

Malda prie Vasario 16-osios
akto signataro, pirmojo Telšių
vyskupo Justino Staugaičio kapo

Karstas su Vasario 16-osios
akto signataro, pirmojo Telšių
vyskupo Justino Staugaičio
palaikais Telšių Katedros kriptoje

Meninė programa Telšių
Žemaitės dramos teatro salėje

Meninė programa Telšių
Žemaitės dramos teatro salėje

TELŠIAI. Vasario 16 dieną čia iškilmingai buvo švenčiamos Lietuvos valstybingumo, nepriklausomybės ir laisvės atkūrimo 96-osios metinės. Telšių Katedroje už Tėvynę Lietuvą buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, kancelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, vicerektorius ir Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis. Dalyvavo didelis tikinčiųjų būrys, tarp kurių buvo ir Telšių savivaldybės meras Vytautas Kleiva, kiti civilinės valdžios atstovai, Telšių kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišių metu giedojo Telšių Katedros didysis sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės.

Šv. Mišių metu visus susirinkusius pasveikinęs Telšių vyskupas J. Boruta SJ priminė, jog Telšiai yra išskirtinis miestas, nes Katedros kriptoje ilsisi vieno iš 20 Vasario 16-osios aktą pasirašiusiųjų, pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio žemiškieji palaikai. Vysk. J. Boruta SJ priminė, jog būtent tada kunigas, vėliau vyskupas J. Staugaitis buvo vienas iš pagrindinių iniciatorių ir idėjos palaikytojų, kad Lietuva turi būti nepriklausoma valstybė, išsivadavusi iš kaimyninių valstybių „globos“. Vysk. J. Staugaitis daug nuveikė, kad jaunutė, ką tik susikūrusi valstybė būtų užsienio šalių pripažinta kaip nepriklausoma ir lygiateisė su kitomis laisvomis ir savarankiškomis šalimis. Telšių vyskupas priminė prieš 96 metus ir dar anksčiau keltas idėjas, jog Lietuva turi būti kuriama kokybiniu aspektu – žmonių sąmoningumas, pilietiškumas, patriotizmas ir atsakomybė už savo valstybę buvo pažangios valstybės kūrimo pagrindas. Šios idėjos, sakė vyskupas, labai aktualios ir šiandien, todėl kvietė melstis už Lietuvos valstybės ateitį ir stengtis nuveikti svarbių darbų kuriant jos gerovę ir ateityje.

Pamokslą sakydamas Telšių vyskupo augziliaras vysk. L. Vodopjanovas OFM išryškino pozityvumo svarbą šių dienų visuomenėje. Jis kvietė pirmiausia matyti teigiamus dalykus, džiaugtis esamais pasiekimais, o ne į viską žiūrėti per neigiamybės prizmę. Pamokslininkas priminė svarbią tiesą, jog kiekvienas, gyvenantis Lietuvoje yra atsakingas už šią valstybę. Kiekvienas turi pradėti nuo savęs. Svarbu keistis, keisti požiūrį į kitą, į aplinką, į savo valstybę. Vyskupas augziliaras ragino visus dėkoti Dievui už laisvės ir nepriklausomybės dovaną ir kvietė melstis, kad visi ją išmoktų vertinti, branginti ir puoselėti jaučiant atsakomybę už savo valstybės ateitį.

Po pamaldų sugiedotas Lietuvos valstybės himnas, aplankytas Vasario 16-osios akto signataro, pirmojo Telšių vyskupo J. Staugaičio kapas Telšių Katedros kriptoje. Prie jo kapo padėtos prezidentės Dalios Grybauskaitės atsiųstos gėlės, uždegtos žvakutės, už signatarą pasimelsta.

Po iškilmių Telšių Katedroje Vasario 16-osios šventimas tęsėsi Telšių Žemaitės dramos teatro salėje, kur vyko gražus, šiai šventei paminėti skirtas koncertas, ta proga buvo sakomos iškilmingos sveikinimų kalbos.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klier. Edvino BRUŽO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija