2014 m. vasario 21 d.    
Nr. 8
(2079)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Grabnyčios su sakraline muzika

Kauno Sakralinės muzikos mokyklos
choras „Pastoralė“ Telšių Katedroje

TELŠIAI. Pirmąjį vasario sekmadienį, švenčiant Kristaus Paaukojimo šventykloje (Grabnyčių) šventę Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedroje svečiavosi Kauno Sakralinės muzikos mokyklos choras „Pastoralė“, kuris giedojo 12 val. šv. Mišiose, o po jų atliko įspūdingą koncertinę programą „Iki kitų Kalėdų“. Jos scenarijaus autorė, režisierė ir dirigentė – Nijolė Jautakienė, akompaniatorė – Greta Drensenkaitė-Paliulienė (fortepijonas).


Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Šv. Šeimos paveikslo lydima parapijos šeimų bendrystė

Telšių Katedros Šventosios
Šeimos altoriaus paveikslas

TELŠIAI. Nuo sausio 26-osios kelionę po Šv. Antano Paduviečio Katedros parapijos šeimas pradėjo šios Katedros Šventosios Šeimos altoriaus paveikslo kopija. Ši kelionė truks visus Šeimos metus. Kaip pastebi istorikė Janina Bucevičė, Šventosios Šeimos paveikslo autorius nežinomas, tačiau žinoma, kad kūrinys pradžioje buvo įkurdintas rusų valdžios nugriautoje medinėje Telšių parapijos bažnyčioje, kurios vietoje šiandien – Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (paprastai telšiškių vadinama Mažąja bažnytėle) bažnyčia. Į Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedrą paveikslas atkeliavo XIX amžiuje.


Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Paminėjo signatarą, pirmąjį vyskupą

Malda prie Vasario 16-osios
akto signataro, pirmojo Telšių
vyskupo Justino Staugaičio kapo

TELŠIAI. Vasario 16 dieną čia iškilmingai buvo švenčiamos Lietuvos valstybingumo, nepriklausomybės ir laisvės atkūrimo 96-osios metinės. Telšių Katedroje už Tėvynę Lietuvą buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, kancelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, vicerektorius ir Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis. Dalyvavo didelis tikinčiųjų būrys, tarp kurių buvo ir Telšių savivaldybės meras Vytautas Kleiva, kiti civilinės valdžios atstovai, Telšių kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišių metu giedojo Telšių Katedros didysis sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Žemaičių Krikšto jubiliejui pašventintas varpas

Rietavo Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčioje Telšių vyskupas Jonas
Boruta SJ šventina naująjį varpą

RIETAVAS. Sausio 26-ąją, sekmadienį, čia lankėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir vyskupijos kancleris kan. Remigijus Saunorius. Jie Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje aukojo šv. Mišias. Vysk. J. Boruta SJ pašventino naują, vieną iš trijų šios bažnyčios bokšto varpų, iš kurių vienas buvo įskilęs ir jį reikėjo pakeisti nauju. Rūpestingo šios bažnyčios klebono kun. Antano Gutkausko iniciatyva, nuoširdžiai paremiant Rietavo parapijos tikintiesiems, Žemaitijos kolegijos Rietavo fakulteto direktoriui Jonui Bačinskui, UAB „Plungės Jonis“ ir UAB „Rietavo turgus“, šis varpas buvo nulietas Lenkijoje, J. Felčynskio varpų liejykloje. Patobulinus visų trijų varpų konstrukciją, jie skambės darniau, garsiau ir gražiau.


Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Grožis bažnyčios prieglobstyje

Groja akordeonistai. Už jų – jaunųjų
dailininkų paveikslai šalia Prakartėlės

DUSETOS. Sausio 31-osios pavakarę Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišiomis prasidėjo renginys, skirtas užbaigti kalėdiniam laikotarpiui. Tai – Dusetų klebono kan. Stanislovo Krumpliausko idėja. Susipažinęs su dusetiškių meno kolektyvų gausumu ir galimybėmis, klebonas labai norėjo padaryti didelę, gražią šventę atsisveikinimui su Šv. Kalėdomis ne tik programos dalyviams, bet ir parapijiečiams – bažnyčios lankytojams, kurie gal ne visada turi laiko eiti į įvairius renginius, vykstančius kocertų salėse.


Panevėžio vyskupijoje

Utenos dekanate

Arkivyskupo Mečislovo Reinio jubiliejus paminėtas jo gimtinėje

Daugailių pagrindinės mokyklos
direktorius Stasys Dervinis
pristato atvykusius svečius.
Ant stalo ekspozicijoje –
arkivyskupo Mečislovo Reinio mitros

DAUGAILIAI. Vasario 5 dieną čia paminėtos kraštiečio, Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08) 130-osios gimimo metinės. Arkivyskupas M. Reinys gimė neįprasto pavadinimo vietovėje – Madagaskare – ties Zarasų ir Utenos rajonų riba, pusiaukelėje tarp Daugailių ir Antalieptės. Jis buvo jauniausias 11 vaikų šeimoje. Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje M. Reinys krikštytas, čia aukojo ir pirmąsias šv. Mišias. Tapęs Vilkaviškio vyskupu koadjutoriumi, o vėliau ir Vilniaus arkivyskupu, jis lankydavo savo gimtąjį kraštą, domėjosi jaunimo – skautų, ateitininkų bei kitų katalikiškų organizacijų – veikla, rėmė materialiai. M. Reinys, baigęs studijas Rytuose (Petrapilio Dvasinė Akademija) ir Vakaruose (Liuvene ir Strasbūre), visas jėgas ir žinias atidavė savarankiškos Lietuvos valstybės kūrimui. M. Reinys – žymus mokslininkas (psichologas, filosofas, teologas), Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas, profesorius, politikas, užsienio reikalų ministras, visuomenės veikėjas – sunkų ir garbingą ganytojo kelią 1953 m. lapkričio 8 d. užbaigė Vladimiro (prie Kliazmos, 180 km nuo Maskvos) kalėjime. Palaidojimo vieta nežinoma.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija