2014 m. vasario 28 d.    
Nr. 9
(2080)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Batsiuvys, kolūkio sąskaitininkas, kunigas

A†A kun. jubil. Bronius Žilinskas
(1923 11 08–1960 04 13–2014 02 17)

Kun. Bronius Žilinskas

Vasario 17 dieną Panevėžyje mirė kun. jubil. Bronius Žilinskas. Kun. B. Žilinskas gimė 1923 m. lapkričio 8 d. Zarasų rajone, Bajorėlių kaime, Salako parapijoje, neturtingų valstiečių šeimoje. Augo septynių vaikų šeimoje su penkiais broliais ir seserimi, buvo pirmasis gimęs iš našliu likusio tėvo antrosios santuokos.

1935 metais baigęs Ramoniškių pražios mokyklą, tais pačiais metais mokslus tęsė Salako šešių skyrių mokykloje, kurią baigė 1937 metais. Dėl nepritekliaus negalėdamas mokytis gimnazijoje, dirbo su tėveliais ūkyje ir mokėsi privačiai. Šitaip pasiruošęs 1942 metais įstojo į Kauno suaugusiųjų gimnazijos septintą klasę, dirbo batsiuviu, kartu mokėsi, ruošdamasis studijuoti kunigų seminarijoje. 1944 metais baigė Kauno suaugusiųjų vakarinę gimnaziją, bet, mirus tėvui, turėjo grįžti į gimtinę ir dirbti tėvų ūkyje. Prasidėjus kolektyvizacijai, 1948–1951 metais jis buvo kolūkio sąskaitininkas. 1951 metais išvykęs į Vilnių, jis įsidarbino ateljė „Batas“ batsiuviu ir ten dirbo ketverius metus. Išgarsėjęs kaip nagingas meistras, jis siuvo batus ir Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui (1875–1958), sovietmečio sąlygomis laukdamas palankios progos studijuoti kunigystę Kauno kunigų seminarijoje. Studijas joje pradėjo 1955 metais. 1960 m. balandžio 14 d. vyskupo Julijono Steponavičiaus įšventintas kunigu. Kartu buvo įšventinta dar 13 kunigų. Pirmąsias padėkos šv. Mišias jis aukojo Vilniaus Aušros Vartų koplyčioje pirmąją Šv. Velykų dieną, kitą dieną jo Primicijos surengtos Salake.

Kunigišką vikaro tarnystę pradėjo Vaškų parapijoje, o po trejų metų buvo paskirtas į Grūžių parapiją administratoriumi, kiek vėliau – klebonu ir tarnavo čia iki 1974 metų. Paskui trejus metus klebono pareigas ėjo Onuškio parapijoje. Nuo 1977 metų pasiųstas į Linkuvos parapiją vikaro pareigoms, kurias, talkindamas klebonui prel. Leopoldui Pratkeliui (1912 06 05–1938 06 11–1983 01 07), ėjo iki 1981-ųjų. Tais metais trumpam perėmęs kaimyninės Pamūšio parapijos vikaro pareigas, paskirtas tos pačios parapijos klebonu, kur jam teko pakeisti nužudytą kleboną kun. Leoną Mažeiką (1918 09 30–1944 06 11–1981 08 08). Pamūšyje jis pradėjo suaugusiųjų katekizaciją, organizavo tikybos pamokas Balsių aštuonmetėje, Rimšonių ir Titonių pradinėse mokyklose, pats dirbo pirmuoju tikybos mokytoju. Jo iniciatyva buvo perdažyta Pamūšio bažnyčia, pastatyta nauja medinė varpinė. Po dešimties metų skiriamas Viešintų parapijos klebonu. Čia jo rūpesčiu buvo pakeistos supuvusios bažnyčios grindys, rūpintasi įvesti elektrinį šildymą. Klebonas buvo ir Viešintų vidurinės mokyklos tikybos mokytojas. Viešintose kunigas dirbo iki 2000-ųjų, kuomet susilpnėjus sveikatai, ėjo altaristo tarnybą Anykščiuose.

Kunigas Bronius nuo 2013-ųjų rugpjūčio gyveno ir gydėsi Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose. Senatvėje jis pasiruošė savo kapavietę Anykščių bažnyčios šventoriuje, pasistatė raudono akmens kryžių su iškaltu užrašu: „Viešpatie, Tau dėkoju, kad mane išgirdai“ (2007).

Kun. jubil. B. Žilinskas buvo pašarvotas Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios vyko vasario 20 dieną, ketvirtadienį. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, dalyvavo 32 kunigai. Apie kunigo gyvenimo kelią šv. Mišiose kalbėjo vysk. J. Kauneckas ir g. kan Povilas Svirskis.

Kunigas palaidotas Anykščių bažnyčios šventoriuje prie savo paties rūpesčiu pasistatyto paminklo, kurį ženklina akmeninis kryžius.

Beje, daugiau apie kunigo gyvenimą keletą kartų buvo rašyta ir „XXI amžiuje“ („Nuo batsiuvio iki kunigo“, 2009 10 02, nr. 70, „Minint kunigystės 50-metį“, 2010 05 14, nr. 37).

Dr. Aldona Vasiliauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija