2014 m. vasario 28 d.    
Nr. 9
(2080)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Paminėjo arkivyskupą Mečislovą Reinį

Prie inscenizuotos M. Reinio
kameros – Stasė Goštautienė

ANTALIEPTĖ. Vasario 9 dieną Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius t. Egidijus Charue (Tiberiados bendruomenė), prasidėjo renginys, skirtas arkiv. Mečislovo Reinio 130-osioms gimimo metinėms. Kadangi parapijos klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas dėl ligos renginyje dalyvauti negalėjo, todėl šv. Mišias aukojo gretimos parapijos kunigas, kuris pamoksle aiškino Evangelijos žodžius apie pasaulio šviesą ir žemės druską. „Jūs – pasaulio šviesa, jūs – žemės druska“, tačiau iš kur jos galiu pasiimti, nes pats iš savęs neturiu? – klausė kunigas. Ir kalbėjo: „Atėję į bažnyčią mes pasikrauname – prisipildome Dievo šviesos ir tampame jos nešėjais. O šviesą nešti galima tik ja spinduliuojant“. Tėvas Egidijus ragino gyventi Evangelija. Šv. Mišių pabaigoje melstasi į Dievo tarną arkiv. M. Reinį ir per jo užtarimą prašyta malonių.


Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

„Saulelės“ 100-metyje prisimintas uolusis sielų ganytojas

Malda prie mons. Vincento
Vėlavičiaus kapo

TELŠIAI. Vasario 15 dieną Švč. Marijos Marijos Ėmimo į Dangų (Mažojoje) bažnyčioje buvo iškilmingai paminėtos vieno iškiliausių Telšių vyskupijos kunigų mons. Vincento Vėlavičiaus 100-osios gimimo metinės. 12 val. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, iš Panevėžio atvykęs apašt. prot. Bronius Antanaitis, Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros vedėjas mons. prof. Arvydas Ramonas, nemažas būrys Telšių vyskupijos kunigų. Šv. Mišiose giedojo Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija