2014 m. vasario 28 d.    
Nr. 9
(2080)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Pirmoji popiežiaus Pranciškaus kardinolų skyrimo konsistorija

Mindaugas BUIKA

Kardinolų apsuptyje popiežius
Pranciškus sveikina į konsistoriją
atvykusį savo primtaką
popiežių emeritą Benediktą XVI

Kardinolų apsuptyje popiežius
Pranciškus sveikina į konsistoriją
atvykusį savo primtaką
popiežių emeritą Benediktą XVI

Popiežius emeritas
Benediktas XVI tarp kardinolų

Bendra naujų kardinolų
įvesdinimo ceremonija

Popiežius Pranciškus sveikina
naujuosius kardinolus

Kardinoliškas insignijas priima
naujas Buenos Airių (Argentina)
arkivyskupas Marijus Polis

Prasmingas Popiežiaus emerito Benedikto XVI dalyvavimas

Didžiausias ir džiugiausias netikėtumas Apaštalo šv. Petro sosto liturginėje šventėje – Vatikano bazilikoje vykusi viešoji konsistorija, kurios metu popiežius Pranciškus įteikė kardinoliškas insignijas naujiesiems 19 kardinolų iš 15 pasaulio šalių (tiesa, vyriausias iš jų, 98 metų kardinolas Lorisas Kapovila (Loris Capovilla) dėl sveikatos problemų negalėjo atvykti) ir popiežiaus emerito Benedikto XVI dalyvavimas. Jo sprendimas priimti įpėdinio kvietimą į Kardinolų kolegijos papildymo iškilmes vasario 22 dieną buvo iš tikrųjų teisingas, kadangi ką tik buvo paminėtos pirmosios Benedikto XVI atsistatydinimo metinės, su komentarais apie šį drąsų ir nuolankų žingsnį bei svarstymais apie dabartinį privatų maldos gyvenimą, sveikatos būklę. Taigi buvo prasminga vėl išvysti Popiežių emeritą ir būtent tarp kardinolų, nes jiems, artimiausiems bendradarbiams, per 2013 metų vasario 11 dienos konsistoriją jis pranešė apie savo sprendimą atsistatydinti (pirmąjį tokį aktą kelių šimtmečių istorijoje), įsipareigodamas ištikimai paklusti kardinolų išrinktam naujajam Romos vyskupui.

Tai Benediktas XVI iškalbingai paliudijo, pasirodydamas Kardinolų kolegijos susitikime, kai sveikinamas ir bičiuliškai popiežiaus Pranciškaus apkabinamas, jis kaip pagarbos ženklą nusiėmė savo baltą popiežiškąją biretą. Kardinolų kolegijos dekano kardinolo Andželo Sodano (Angelo Sodano) atkakliai kviečiamas užimti „garbingą“ vietą tarp dalyvių, Popiežius emeritas pasirinko kukliai sėdėti pačiame kardinolų eilės pakraštyje, ir šis jo poelgis neliko nepastebėtas. Kardinolai, daugelį kurių Benediktas XVI pats buvo paskyręs į Kardinolų kolegiją per jo pontifikato konsistorijas, dabar tiesiog lenktyniavo, netgi „berniokiškai“ apsistumdydami, kad galėtų prie Popiežiaus emerito prieiti arčiau, jį pasveikinti, nors trumpai pakalbėti. Ir šis populiarumas dar kartą patvirtino Benedikto XVI asmenybės taurumą, jo didelius nuopelnus Bažnyčiai, ypač jos mokymo vystymui. Anot konsistorijoje dalyvavusio kardinolo Džovanio Lajolo (Giovanni Lojolo), buvusio Vatikano miesto valdytojo, Popiežius emeritas, nors atėjo pasiremdamas lazdele, „buvo geros formos, atsipalaidavęs, ramus ir draugiškas, bei kaip visada atviras visiems. Jis klausinėjo kiekvieno priėjusio, kaip sekasi, su jam būdinga švelnia ir paprasta iškalba“. Šis Benedikto XVI pasirodymas konsistotijoje dar kartą patvirtino, kad popiežius Pranciškus valdo Bažnyčią, o Popiežius emeritas tyliai gyvena šalia įpėdinio ir meldžiasi už jį.

Būti gerais tarnais, o ne dvariškiais

Naujiesiems Kardinolų kolegijos nariams, iš popiežiaus Pranciškaus rankų priėmusiems garbingą ir įpareigojantį titulą žyminčius ženklus – purpurinę (kraujo spalvos) biretą, kardinolišką žiedą ir titulinės parapijos ar diakonijos Romos vyskupijoje suteikimo raštą, – Šventasis Tėvas jam įprastu stiliumi linkėjo ištikimos vienybės ir švento tarnavimo Bažnyčiai konkretaus liudijimo. „Bažnyčiai reikia jūsų, reikia jūsų bendradarbiavimo, jūsų vienybės, bendrystės su manimi ir tarpusavyje, – kalbėjo popiežius Pranciškus. – Bažnyčiai reikia jūsų drąsos, kad Evangelija būtų skelbiama tinkamu ir netinkamu laiku, kad būtų liudijama tiesa“. Šventasis Tėvas akcentavo kiekvienam ganytojui svarbų maldos gyvenimą, atjautos ir švelnumo rodymą visiems, ypač kenčiantiems žmonėms. „Būkite solidarūs su diskriminaciją ir persekiojimus kenčiančiomis bažnytinėmis bendruomenėmis ir visais krikščionimis, – pabrėžė Šventasis Tėvas. – Bažnyčiai reikia mūsų, kad būtume taikos žmonės, kad kurtume taiką savo veiksmais, siekiais ir maldomis.

Prašykime taikos ir susitaikymo tautoms, kurias slegia smurtas ir karai“. Patvirtindami šią intenciją Šventojo Tėvo siūlymu daugiau kaip 150 pastarosios konsistorijos dalyvių (joje dalyvavo ir Vilniaus kardinolas Audrys Juozas Bačkis) pasiuntė broliškus sveikinimus didelius išbandymus patiriančios Ukrainos kardinolams: Kijevo rytų apeigų katalikų didžiajam arkivyskupui emeritui kardinolui Liubomirui Husarui ir Lvovo lotynų katalikų arkivyskupui emeritui kardinolui Marianui Javorskiui.

Vasario 23 dieną, sekmadienį, Vatikano bazilikoje kartu su naujaisiais kardinolais aukodamas šv. Mišias, popiežius Pranciškus homilijoje komentuodamas Evangelijos skaitinius, ypač pabrėžė kardinoliško šventumo ir tarnavimo svarbą. „Mylėkime tuos, kurie mums priešiški, laiminkime tuos, kurie mus apkalba, su šypsena veide sveikinkime tuos, kurie galbūt to neverti, nenorėkime tarti paskutinio žodžio, bet švelnumu pasipriešinkime įžūlumui, užmirškime patirtus pažeminimus, – sakė Šventasis Tėvas. – Leiskime, kad visada mums vadovautų save ant kryžiaus paaukojusio Kristaus dvasia, kad būtume tarsi „kanalai“, kuriais teka Jo meilė“. Sakydamas, kad narystė Kardinolų kolegijoje jokiu būdu nereiškia priklausymo kokiam nors „dvarui“, popiežius Pranciškus ypač linkėjo vengti vadinamajai aukštuomenei būdingos laikysenos ir papročių: intrigų, apkalbų, pasidalinimo į frakcijas, favoritizmo, pataikavimo. „Mūsų laikysena tebūnie (Kristaus evangelinių) Palaiminimų laikysena. Mūsų kelias tebūnie šventumo kelias“, – kvietė Šventasis Tėvas. Jis priminė Išganytojo perspėjimą, kad „jei mūsų mažiausias brolis lieka lauke, tai mes ir Dievo nepriimame“, taigi, širdyje turi būti vietos kenčiantiems broliams ir seserims, tada bus vietos ir Dievui.

Po šv. Mišių kreipdamasis į Šv. Petro aikštę užpildžiusius piligrimus, tarp kurių buvo gausios delegacijos, atlydėjusios savo ganytojus į konsistoriją, popiežius Pranciškus prašė melstis už naujuosius kardinolus ir jiems padėti, kad jie uoliai vadovautų paskirtoms bažnytinėms bendruomenėms. „Reikia daug melstis už vyskupus, už kardinolus, už popiežių, kad jie galėtų pagelbėti Dievo tautai žengti pirmyn, tai yra, kad jie galėtų tarnauti Dievo tautai, nes būtent toks yra vyskupo, kardinolo ir popiežiaus pašaukimas: būti tarnais, tarnauti Kristaus vardu, – sakė Šventasis Tėvas. – Tad melskitės už mus, kad būtume geri tarnai, o ne geri ponai“. Po pastarojo Kardinolų kolegijos papildymo dabar pasaulyje yra 218 kardinolų, iš kurių 122 jaunesni nei 80 metų ir turi teisę dalyvauti galimoje Popiežiaus rinkimų konklavoje. Tarp šių kardinolų elektorių 59 yra iš Europos (29 italai), 19 iš Lotynų Amerikos, 15 iš Šiaurės Amerikos (11 iš JAV), 13 iš Afrikos, 13 iš Azijos ir 1 iš Australijos. Trims italams kardinolams iki gegužės pabaigos sukaks 80 metų. Kanoninės nuostatos numato, kad konklavoje gali dalyvauti maksimalus 120 kardinolų skaičius. Popiežiaus Pranciškaus rinkimų konklavoje 2013 metų kovą dalyvavo 115 kardinolų elektorių.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija