2014 m. kovo 7 d.    
Nr. 10
(2081)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Malda už Ukrainą

TELŠIAI. Vasario 23 dieną Katedroje buvo meldžiamasi už Ukrainos žmones ir taiką šioje šalyje. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ vadovavo pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms, su juo koncelebravo Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius ir Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis. Šv. Mišių metu giedojo Telšių Katedros didysis sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės. Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupas pakvietė visus nuoširdžiai maldai už ukrainiečių tautą, ypač už prievartos aukas, jų šeimas, sužeistuosius bei žuvusiuosius. Vyskupas ragino melstis taikos ir santarvės Ukrainoje intencija. Pamoksle vyskupas J. Boruta SJ priminė popiežiaus Pranciškaus kreipimąsi į viso pasaulio tikinčiuosius ir kvietimą melstis už Ukrainą. Vyskupas kalbėjo, jog Ukrainoje gyvenantys krikščionys susivienijo maldoje už savo tautą, ir citavo didžiojo Graikų apeigų katalikų arkivyskupo Sviatoslavo Ševčiuko kreipimąsi, prašant nutraukti kraujo liejimą Ukrainoje ir visų kvietimą pasninkui, maldai ir solidarumui su aukomis. Pamoksle Telšių vyskupas pasidalino su tikinčiaisiais savo asmenine patirtimi iš to laikotarpio, kai jam teko gyventi ir dirbti Ukrainoje, tarnaujant sovietinėje kariuomenėje ir vėliau einat čia kunigo pareigas. Jis prisiminė, kokia pamaldi yra ukrainiečių tauta, kaip jam teko teikti ten gyvenantiems katalikams sakramentus, kaip jie uoliai praktikavo tikėjimą. Telšių ganytojas kalbėjo apie konfesinę religinę situaciją Ukrainoje šiandien: ten gyvuoja Stačiatikių Bažnyčia, kurios nariai priklauso Maskvos patriarchatui, po nepriklausomybės atgavimo įsikūrė ir Ukrainos savarankiškas Kijevo patriarchatas su patriarchu Baltramiejumi, gyvuoja dar viena stačiatikių grupė, kuri priklauso ekumeniniam patriarchui Konstantinopolyje, dar yra Romos apeigų katalikų ir Rytų Apeigų Katalikų Bažnyčios. Visos šios krikščioniškos Bažnyčios šiuo sunkių išbandymų metu vieningai meldžiasi už Ukrainos žmones ir savo šalies ateitį. Tai – gražus vilties ir vienybės ženklas. Vyskupas, komentuodamas tos dienos Dievo Žodį, išryškino meilės ir atleidimo būtinybę, norint sukurti taiką, santarvę ir vienybę. Vyskupo teigimu, būtina įvairiais būdais, o ypač malda, palaikyti Ukrainos žmones, kad ten nebebūtų liejamas žmonių kraujas ir nebeliktų brolžudystės. Šv. Mišių pabaigoje Telšių vyskupas J. Boruta SJ kvietė tikinčiuosius nuolat lydėti savo maldose ukrainiečių tautą, prašyti jai ištvermės ir taikos.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija