2014 m. gegužės 9 d.    
Nr. 19
(2090)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Esame pašaukti nuolat augti

Balandžio 15 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje vyko Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Esame pašaukti nuolat augti, bręsti ir duoti vis gausesnių vaisių“. Ją organizavo Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, miesto ir rajono tikybos mokytojų taryba, bendradarbiaujant su pedagogų švietimo centru bei Kazimiero Paltaroko gimnazija.

Zita Tručionienė, Panevėžio vyskupijos katechetikos centro vadovė, konferencijos darbą pradėjo džiaugdamasi, kad toks gausus katechetų būrys kartu su Bažnyčia švęsdamas Didžiąją savaitę, susirinko dalintis savo darbo vaisiais.

Konferencijos dalyvius sveikino Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ. Jis kalbėjo: „Tikybos mokytojai perduoda mokiniams tikėjimą, tai – daugiau negu darbas. Bažnyčia gyva savo dalinimusi. Reikia mokėti dalintis savo darbu, veikla, tuo, kas brangu. Linkiu, kad visi statytumėte tiltą. Dievas nieko nedaro be žmogaus“.

Utenos dekanato evangelizacinė komanda dalijosi trejų metų darbo patirtimi, rengiant evangelizacijos dienas Utenos mokyklose, ir nuoširdžiai atskleidė savo ieškojimus ir surastas tiesas. Pasakojo, kaip atvirai išsikalbėjo apie sunkumus ir kartu ieškojo naujų sprendimų. Tada atvyko sesuo Dominyka iš Vilniaus. Ji meldėsi, kalbėjosi su kunigais, mokytojais. 2012 metais ji pravedė kelis užsiėmimus rekolekcijose. Paaiškėjo, kad katechetų misija – būti bažnyčios širdyje, nes kunigai keičia darbo vietas, o katechetai yra pastovūs. Jie – tiltas tarp bažnyčios ir besikeičiančių bendruomenių. Pradedant evangelizaciją, naudotos įvairios darbo formos: pokalbiai, kelionė į Taizė, maldos grupės ir kt. Paaiškėjo, kad reikia keistis, stengtis priartėti prie mokinių, su jais kalbėtis apie savo gyvenimą. Tikėjimą turi liudyti katechetai, kunigai, tada bus arčiau moksleivių. Kunigai išėjo iš klebonijų, parodė, kad ir jie – paprasti žmonės. Dvasininkai turi pristatyti bažnyčios gyvenimą, parodyti Dievo meilę, savo tikėjimu pritraukti abejojančius ir klystančius. Labai svarbus katechetų ir kunigų bendradarbiavimas. Pasidžiaugta bendru rezultatu: jaunimas pasidarė artimesnis, pradėjo diskutuoti, bendrauti. Turi būti gyvas liudijimas. Toks yra evangelizacijos tikslas. „Evangelizacija prasidėdavo tada, kai mes pasirodydavome mokyklose. Labai svarbu, kad mūsų dviejų parapijų komanda – katechetai ir kunigai – kartais pamokose pakeisdavo mokytojus. Visada reikia priimti pokyčius. Mus malda palaikė parapijos žmonės. Kunigai mums visada padeda“, – pasakojo Nerijus, Dominyka ir kiti.

Daug įdomių minčių išsakė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto daktarė, lektorė Daiva Kuzmickaitė pranešime „Atjautos civilizacija“: ,,Dievas iš visų klaidų mus išveda. Vaikų globos darbuotojai, prižiūrėdami, auklėdami našlaičius, ruošia juos gyvenimui – siuva nepaprastus drabužius“. Pasakojo apie kino filmą ,,Kalėdų giesmė“: „Nepaprastas jausmas, kai kelių valstybių kariai fronte visi kartu ir kiekvienas savo gimtąja kalba gieda kalėdines giesmes. Paskelbiamos paliaubos“. Lektorė klausė konferencijos dalyvių: „Kiek mes stengiamės būti arti Jėzaus? Atjauta, pagalba vienas kitam, aukojimas vargšui (gyvam ar mirusiam) – geri meilės darbai. Tikėkime, kad per kryžiaus kančią gėris pasieks žmones. Tikėkime, kad Jėzus – šalia mūsų ir su mumis. Reika išlaikyti tikėjimą“. Baigdama lektorė išreiškė mintį, kad katechetai, tikybos mokytojai yra kitokie. Jie turi savyje tą spindesį.

Po pranešimų visi dalyvavusieji dirbo keturiose grupelėse. Pirmojoje Vilma Stepukaitienė, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos tikybos mokytoja, kalbėjo ir demonstravo ,,Knygelę bičiulę – Dekalogas“ 6 klasei, kurią pasidaro pamokų metu su mokiniais ir noriai panaudoja mokymosi metu. Nijolė Ragauskienė, tikybos mokytoja ir pradinių klasių mokytoja metodininkė iš Zarasų, rodė filmuką, kalbėjo apie savo veiklą su mokiniais, įkvepiant šv. Teresės žodžiams. Audronė Bučienė, Utenos Aukštikalnio pradinės mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja, skaitė pranešimą „Mokymosi inovacijų taikymo kūrimas, siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę“. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė apžvelgė kartu su šios mokyklos tikybos mokytoja eksperte ir pradinių klasių vyresniąja mokytoja Rita Ratkevičiūte parengtą pranešimą ,,Glaudus šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimas ugdant pradinių klasių mokinių vertybines nuostatas“: „Tėvai pirmieji pradeda auklėti savo vaikus, sudaro sąlygas augti ir gyventi. Šeima turi didžiausią įtaką vaikui. Svarbiausia tai, kad gali išmokyti mylėti. Kai vaikas išeina už šeimos ribų, patenka į mokyklos bendruomenę. Labai svarbus šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas. Mokykla gali užmegzti reikšmingus partnerystės su tėvais ryšius. Mes renkamės įvairias veiklos formas. Pačios mėgstamiausios – šeimos savaitė, gerumo akcijos, tėvelių vedamos pamokos, adventiniai susitaikymo vakarai, prakartėlių, velykinių puokščių gamyba, kiti meno darbai. Visada kviečiame gimnazijos kapelioną Mindaugą Kučinską, kuris yra artimas, linksmas vaikučių draugas. Globojame Šv. Juozapo globos namų senelius, aplankome juos, dainuojame, puošiame jų patalpas, nunešame pačių pagamintų dovanėlių“. Tikybos mokytoja ekspertė Rita Ratkevičiūtė ir Alma Oksienė, vyresnioji tikybos mokytoja, organizavo Biblinę stovyklą vaikams. Ji parengė ir skaitė pranešimą „Tikėjimo ir gyvenimo ryšys Biblinėje stovykloje „Leisk mano tautai išeiti“. Antroje grupėje penki lektoriai skaitė pranešimus apie artimo meilės darbus praktikoje, atskirų dalykų ir tikybos integraciją, artimo meilės puoselėjimą, projektinius darbus ir Šventojo Rašto skaitymą. Grupelės moderatorė, trumpai apžvelgusi pranešimus, paminėjo, jog ugdytiniai patiria daug gilių jausmų, kai patys atlieka gerus darbus (aplanko neįgaliuosius ar kt.). Taip paskatiname naujiems ieškojimams. Tinkamai paruošti projektiniai darbai duoda daug naudos. Biblijos skaitymas grupelėse – darbas, kur galima pažinti ir pamilti. Trečiojoje grupelėje lektoriai kalbėjo apie integruotas anglų, tikybos ir gamtos mokslų pamokas, pageidaujamo elgesio skatinimo pavyzdžius ir džiaugsmą augti. Moderatorė, tikybos vyresnioji mokytoja Irena Jasiūnienė, pastebėjo, kad mokytojai siekia, jog veikla būtų įdomi, veda integruotas įvairių dalykų pamokas. Ketvirtojoje grupėje mokytojai pasakojo apie informacinių technologijų panaudojimą tikybos pamokose, konkursą ,,Meilės formulė“, pristatė metodinę priemonę „Vienas Dievas – trys religijos“, apžvelgė edukacinės aplinkos panaudojimą mokinių mokymosi motyvacijai skatinti tikybos pamokose. Po pranešimų Panevėžio vyskupijos katechetikos centro vadovė Zita Tručionienė dalyvius pakvietė diskusijai. Tikybos mokytojai, katechetai dėkojo už įdomius pranešimus. Konferencijos dalyviams organizatoriai įteikė diskus su konferencijoje skaitytais pranešimais ir kita metodine medžiaga.

Po to visi dalyviai meldėsi šv. Mišiose Kristaus Karaliaus Katedroje. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas L. Virbalas SJ. Visuotinė malda, bendros giesmės tapo puikia eucharistine švente.

Regina Stumbrienė,
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija