2014 m. gegužės 9 d.    
Nr. 19
(2090)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Prisikėlimo tiesa: viltis, dovanota kitam

Pasibaigus dvasinei konferencijai,
organizatoriai, atlikėjai,
pranešėjai kartu su miesto
meru Jurgiu Krasnicku ir
kunigais Arūnu Užupiu bei
Vytautu Antanu Matusevičiumi

ALYTUS. Antrą Velykų dieną Šv. Angelų Sargų bažnyčioje šv. Mišias aukojo šios parapijos klebonas ir Alytaus dekanas garbės kanauninkas Arūnas Užupis kartu su Pataisos namų kapelionu, Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonu, Vilkaviškio vyskupijos egzorcistu kun. Vytautu Antanu Matusevičiumi. Šv. Mišiose dalyvavo Miroslavo Šv. Vincento Pauliečio vienuolijos (SMDC) seserys Rosarija Gonzales ir Rubelinda Varela bei Šv. Benedikto gimnazijos pedagogė Nijolė Prieskienienė, Alytaus meras Jurgis Krasnickas su žmona Vilija bei kiti miesto tikinčiųjų bendruomenės nariai. Aptardamas Jėzaus Prisikėlimo įvykį, Miroslavo klebonas pamoksle atkreipė bendruomenės dėmesį į evangeliniuose tekstuose daug kartų paminėtą žodį „džiaugsmas“. Pasak kunigo, Dievas nori, kad mes būtume džiaugsmo žmonės. O tikrasis džiaugsmas gali būti tiktai tiesoje. Dvasininkas pastebėjo, kad pažinta ir priimta tiesa mus išlaisvina, suteikia džiaugsmą. Todėl labai svarbu, ieškant tiesos, turėti atvirą širdį ir žvelgti į žmones tikėjimo akimis. Čia pamokslininkas prisiminė apaštalo Pauliaus misijose tesalonikiečiams pasakytus žodžius: „Negesinkite dvasios! Visa ištirkite ir kas gera, palaikykite!“ (1 Tes 5, 19, 21). Kunigo liudijimu, prisikėlusį Jėzų mes galime sutikti Šventajame Rašte, Eucharistijoje ir kiekviename žmoguje, jeigu į jį žvelgiame tikėjimo akimis. „Prašykime šitos malonės, šitos atviros širdies“, – ragino pabaigoje kunigas, kad priimtume Jėzų, kai Jis ateina pas mus įvairiausiais būdais bei pavidalais.


Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Kėdainiečių Kryžiaus kelias prasidėjo nuo Savivaldybės

Kryžių pirmasis pradėjo
nešti savivaldybės meras
Rimantas Diliūnas. Kairėje –
Šv. Jurgio bažnyčios klebonas
kun. Artūras Stanevičius

KĖDAINIAI. Jau ketvirtus metus tęsiama Šv. Jurgio bažnyčios klebono kun. Artūro Stanevičiaus iniciatyva organizuota Didžiojo Penktadienio procesijos tradicija miesto gatvėmis su kryžiumi ant pečių. Šį kartą procesija su giesmėmis, Kryžiaus kelio stotelių paveikslais, žibintais rankose pajudėjo nuo Kėdainių rajono savivaldybės. Kryžių ant savo pečių pats pirmasis užsidėjo savivaldybės meras Rimantas Diliūnas. Kėdainių tradicinio giedojimo studija „O siela nemari“, vadovaujama Kęstučio Volkaus, pasikeisdama su Šv. Jurgio bažnyčios choro (vadovė – Aušra Giedrienė) giesmininkais, kiekvieną Kryžiaus kelio stotelę apipynė giesmėmis. Klebonas kun. A. Stanevičius skaitė popiežiaus Benedikto XVI parengtus mąstymus. Iš mero rankų kryžių perėmė Pelėdnagių seniūnas Valentinas Tamulis. Procesijoje dalyvavo Povilo Lukšio šaulių kuopa, vadovaujama Kristinos Župerkienės, kuri taip pat panoro nors vieną stotelę panešėti kryžių. Šauliai nešė žibintus. Parapijos „Caritas“ moterys kartu su pirmininke Melanija Pivoriene nešė Kryžiaus kelio stotelių paveikslus. Procesijoje dalyvavo Kėdainių krašto literatų sambūrio nariai, senjorų klubai „Rudenėlis“ ir „Branda“ bei Šv. Jurgio parapijos jaunimas, kuriam šis Kryžiaus kelias – dar vienas žingsnelis į dvasinę brandą laukiant Sutvirtinimo sakramento.


Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Šeimų šventė

Kun. Remigijaus Kavaliausko nuotrauka

ZARASAI. Paskutinį balandžio sekmadienį, Gyvybės dieną, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje jau kelintąkart švenčiama Šeimų šventė. Šįkart tai – ypatinga diena, juk Lietuvoje šiemet švenčiame Šeimos metus! Tą dieną Romoje šventuoju paskelbtas palaimintasis Jonas Paulius II – šios šventės globėjas. Tądien ir Zarasų bažnyčioje nuo pat ryto būta džiugaus sujudimo. 10 val. šv. Mišios aukotos už jaunimą. Giedojo Zarasų vaikų chorai. Po šv. Mišių prasidėjo šeimų koncertas, kuriame giesmes ir dainas parapijiečiams dovanojo muzikuojančios šeimos. Klebonas kun. Remigijus Kavaliauskas jas apdovanojo padėkomis ir saldžiomis dovanomis. Tarp šv. Mišių šventoriuje su mokytoja Laimute Lumbiene vaikučiai prie didelio margučio plakato galėjo ridenti margučius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija