2014 m. gegužės 9 d.    
Nr. 19
(2090)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Kunigas apgynė daktaro disertaciją

Kun. Saulius Stumbra (trečias iš kairės)
ir disertacijos gynimo dalyviai

Balandžio 25 dieną Klaipėdos universitete Telšių vyskupijos kunigas Saulius Stumbra apgynė edukologijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Katalikiškojo religingumo ugdymas ankstyvojoje jaunystėje liaudiškojo pamaldumo praktikomis“.

Kandidatas edukologijos daktaro laipsniui įgyti disertacijos pristatymą pradėjo šventojo Jono Pauliaus II žodžiais: „Religingumas yra aukščiausia žmogaus asmens išraiška, nes tai yra jo racionalios prigimties viršūnė. Jis plaukia iš pamatinio žmogiškos tiesos siekimo ir tampa pagrindu laisvam ir asmeniškam Dievo ieškojimui“. Autorius taiko originalią tyrimo metodiką bei laikosi svarbiausių strateginių gairių viso tyrimo metu. Teoriniu ir empiriniu lygmenimis autorius įrodo giedamosios raiškos poveikį asmens religingumui. Giesmė, anot autoriaus, tampa religingumo ugdytoja, nes ji – liturginė ar ne liturginė – dalyvauja religiniame veiksme, stiprindama, brandindama asmens religingumą psichiniu, sociokultūriniu ir specifiniu religiniu lygmenimis. Šiandien šio tyrimo tematika lietuvių kalba medžiagos skelbta yra labai mažai, tad autoriui teko nelengvas uždavinys.

Viena iš pagrindinių kun. Sauliaus Stumbros darbo išvadų – teigiamos pokyčių tendencijos ugdymo projekto metu patvirtina tyrimo hipotezę, kad liaudiškojo pamaldumo praktikos turi teigiamą poveikį katalikiškojo religingumo brandai ankstyvojoje jaunystėje. Tai lemia tikybos ir muzikos mokomųjų dalykų ugdymo turinio integravimas moduliu „Liaudiškojo pamaldumo praktikos“; liaudiškųjų pamaldumo praktikų pažinimo ir jų religinio turinio įsisąmoninimo skatinimas; puoselėjamų dvasinių-religinių vertybių prasmės įžvalgų gilinimas; muzikinės religinės raiškos, susijusios su liaudiškojo pamaldumo praktikomis, plėtojimas.

Darbo vadovė doc. dr. Stanislava Jareckaitė pasidžiaugė darbu, padėkojo kun. Sauliui Stumbrai už kruopštumą bei kantrybę rengiant disertaciją. Kandidatas atsakė į oponentų (prof. dr. Liudmilos Rupšienės ir prof. habil. dr. Alfonso Motuzo) pateiktus klausimus, konstruktyviai ir dalykiškai diskutavo.

Kun. Saulius Stumbra padėkojo oponentams, disertacijos gynimo tarybos nariams, gynime dalyvavusiam prel. prof. dr. Steponui Vytautui Vaičiūnui (Vytauto Didžiojo universitetas), darbo vadovei doc. dr. Stanislavai Jareckaitei, broliams kunigams, kurie palaikė kun. Saulių Stumbrą ruošiant šią disertaciją ir dalyvavo disertacijos gynime, savo artimiesiems šeimos nariams: mamytei, sesei ir visiems bičiuliams.

Gražina Ribokaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija